Chính sách

Giao dịch theo Thỏa thuận Chênh lệch (CFD) mang mức rủi ro cao đối với vốn của bạn. Bạn có thể sẽ có lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ gấp nhiều lần so với số tiền bạn cược hoặc số tiền bạn nạp vào ban đầu tại sàn chúng tôi. Chỉ giao dịch bằng số tiền mà bạn sẵn sàng chịu lỗ. Các khoản nợ phát sinh thông qua giao dịch CFD có giá trị pháp lý ràng buộc và có hiệu lực thi hành. Chắc chắn rằng bạn hiểu rõ những rủi ro khi giao dịch và nhận lời khuyên khi cần thiết.  Giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Cảnh báo Rủi ro trong Điều khoản và Điều kiện hoặc trên trang web của chúng tôi trước khi giao dịch.

Nếu bạn không hiểu bất kỳ mục nào trong bản Điều khoản và Điều kiện này hoặc Chính sách Thực thi hoặc Cảnh báo Rủi ro, hãy liên hệ với ICM Capital Limited (Saint Vincent) để hiểu rõ trước khi chấp nhận.

1. PHẠM VI

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện này được thực hiện giữa bạn ("khách hàng" hoặc "bạn") và ICM Capital Limited (Saint Vincent) Tầng 1, Tòa nhà First St. Vincent Bank Ltd.,  James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines và nộp đơn:

 • qua internet trên Nền tảng Giao dịch Trực tuyến của ICM Capital Limited (Saint Vincent) ("OTP"); hoặc
 • qua bất kỳ Nền tảng giao dịch có thể tải xuống ("DTP") mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) cung cấp.=

Điều này bao gồm bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện bởi Bên thứ ba được ủy quyền hoặc bất kỳ người nào cung cấp tên, số tài khoản và/hoặc mật khẩu của khách hàng.

1.2 Chúng tôi sẽ bàn bạc với bạn theo các điều khoản:

 • Những Điều khoản và điều kiện này;
 • Cảnh báo rủi ro;
 • Đơn đăng ký đã hoàn thiện của bạn;
 • Chính sách thi hành của chúng tôi;
 • Các giấy phép phần mềm liên quan; và
 • các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi ban hành, bao gồm cả những điều khoản và điều kiện liên quan đến

Tài khoản và/hoặc các điều khoản khác được ban hành liên quan đến các giao dịch được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, được gọi chung là "Thỏa thuận".

1.3 Khách hàng cần lưu ý rằng Các điều khoản Thỏa thuận chứa thông tin quan trọng liên quan đến các sản phẩm cơ bản liên quan đến Giao dịch và các thông tin liên quan khác được nêu tại Điều 11.

1.4 Khi đồng ý với Thỏa thuận này, bạn cho phép ICM Capital Limited (Saint Vincent) gọi điện hoặc liên hệ bạn bất cứ lúc nào để thảo luận về các nội dung về tài khoản của bạn với ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc bất kỳ khía cạnh nào của ICM Capital Limited ( Saint Vincent) hoặc các công ty liên kết của chúng tôi.

1.5 Khi tham gia giao dịch, bạn đã ký tên đồng ý và đảm bảo với tất cả các nội dung được nêu ra dưới đây rằng:

 • Tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (trong Đơn đăng ký của bạn và sau đó) là đúng và chính xác trong mọi phương diện;
 • Bạn chấp nhận ràng buộc bởi Thỏa thuận này;
 • Bạn đã đọc và hiểu mọi điều khoản trong Thỏa thuận, bao gồm các Điều khoản Thỏa thuận và Cảnh báo rủi ro;
 • Nếu bạn là khách hàng cá nhân, bạn phải trên 18 tuổi;
 • Việc tham gia Giao dịch với ICM Capital Limited (Saint Vincent) là hợp pháp tại khu vực tài phán mà bạn hiện đang cư trú và bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào liên quan đến bạn;
 • Bạn hoặc bên thứ ba được ủy quyền của mình sẽ tham gia giao dịch với vai trò là bạn chứ không phải với tư cách là đại diện của bên thứ ba;
 • Nếu bạn giao dịch với tư cách doanh nghiệp, khi thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc hướng dẫn nào, bạn phải được ủy quyền hợp lệ để làm như vậy; và
 • Bất kỳ ai được bạn ủy quyền để thay bạn giao dịch hoặc ban hành hướng dẫn đều phải đọc qua
  và hiểu Thỏa thuận và các Cảnh báo rủi ro.

1.6 Nếu bạn hoặc ICM Capital Limited (Saint Vincent) chịu bất kỳ tổn thất nào do bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào được nêu ở đây, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền thiệt hại.

1.7 Theo thỏa thuận, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể từ chối hoặc nới lỏng bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào theo thời gian. Cụ thể nhưng không có giới hạn, khi các Điều khoản và Điều kiện này quy định một số yêu cầu về Kích thước Giao dịch hoặc Ký quỹ, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể, nhưng chỉ khi thỏa thuận với bạn, cho phép bạn vượt qua các giới hạn đó. Mọi vấn đề phát sinh sau khi cho phép là trách nhiệm duy nhất của bạn. Bất kỳ thỏa thuận từ chối hoặc không thực hiện theo bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành sự khước từ của ICM Capital Limited (Saint Vincent) và sẽ thực hiện các quy tắc đó vào thời điểm tiếp theo.

1.8 Bản dịch và giải thích bằng tiếng Anh của thỏa thuận này được ưu tiên hơn các phiên bản dịch khác của thỏa thuận này.

2. TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CỦA BẠN

2.1 Bạn phải mở tài khoản của sàn chúng tôi trước khi chúng tôi chấp nhận các giao dịch của bạn. Bạn phải hoàn thành và gửi Form đăng ký trực tuyến hoặc biểu mẫu có thể in được trên trang web của ICM hoặc mẫu tương thích với các Điều khoản và Điều kiện này cho chúng tôi. Tất cả các phần bắt buộc phải được điền đầy đủ và tất cả thông tin phải được cung cấp đúng và chính xác với hiểu biết của bạn. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào cung cấp không chính xác hoặc không rõ ràng,chúng tôi buộc phải từ chối đăng ký của bạn hoặc ít nhất hoãn quy trình mở tài khoản của bạn.

2.2 Khi ký kết hoặc gửi điện tử cho chúng tôi, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ thực hiện rà soát để xác nhận các thông tin bạn đã cung cấp là đầy đủ và chính xác. Những tìm kiếm này sẽ bao gồm, nhưng có thể không bị giới hạn, thông tin đăng ký cử tri và bất kỳ cơ quan tín dụng nào mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) tiếp cận.

2.3 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể kiểm tra định kỳ các chi tiết của bạn để xác minh rằng các chi tiết do bạn cung cấp không thay đổi. Tuy nhiên, bạn phải thông báo ngay cho ICM Capital Limited (Saint Vincent)  ` văn bản về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về tình hình tài chính của bạn hoặc bất kỳ thay đổi nào về  các thông tin bạn cung cấp trên Mẫu đơn đăng ký của bạn (bao gồm thay đổi việc làm, địa chỉ, chi tiết liên lạc và email). Theo quyết định tuyệt đối của ICM Capital Limited (Saint Vincent), nó có thể chấp nhận thông báo này qua điện thoại hoặc qua email. Bất kỳ tổn thất nào phát sinh do chuyển hướng sai chi tiết Thỏa thuận do địa chỉ email không chính xác hoặc email hết hạn do bạn cung cấp hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

2.4 ICM Capital Limited (Saint Vincent) không có nghĩa vụ mở tài khoản cho bất kỳ khách hàng nào và có thể từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào vì bất kỳ lý do gì (mà không cung cấp lý do cho quyết định cho khách hàng).

2.5 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền đóng hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào và sẽ gửi thông báo cho bạn trước 5 ngày làm việc. Nếu ICM Capital Limited (Saint Vincent) thực hiện quyền này, tất cả các lệnh mở sẽ được đóng theo giá niêm yết hiện tại của ICM Capital Limited (Saint Vincent) và sẽ không chấp nhận giao dịch mới. Bất kỳ Lệnh nào bạn có thể mở ở các thị trường không được niêm yết giá (tức là đã đóng cửa cho ngày đó) sẽ đóng cửa ở mức giá đầu tiên có sẵn hợp lý cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) vào ngày làm việc tiếp theo hoặc trong trường hợp thị trường bị tạm đóng vì bất kỳ lý do nào, đóng cửa theo các điều khoản có trong tài liệu này.

2.6 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền tiết lộ thông tin cá nhân bạn hoặc tài khoản của bạn mà không cần thông qua bạn cho bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đối với doanh nghiệp của ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc cho bất kỳ người nào khác ngoài  ICM Capital Limited (Saint Vincent) đang tìm kiếm một dữ liệu tham chiếu hoặc tham chiếu tín dụng đáng tin cậy. Cụ thể, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền tiết lộ thông tin đó cho các công ty tương tự khác nếu họ cần kiểm tra thông tin nợ xấu hoặc trách nhiệm pháp lý của khách hàng.

2.7 Trách nhiệm duy nhất của bạn là thông tin cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) biết thông tin liên quan đến giao dịch tài khoản của bạn sẽ được thông báo công ty của bạn, bao gồm chuyên viên pháp chế, và về việc liệu ghi chú Thỏa thuận và báo cáo tài khoản của bạn sẽ được gửi đến mà nhân viên tuân thủ hoặc bất kỳ người nào khác được ủy quyền bởi chủ nhân của bạn để nhận như vậy thông tin.

3. CÁC DỊCH VỤ CỦA ICM CAPITAL LIMITED (SAINT VINCENT)

3.1 Tùy thuộc vào việc bạn hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, chúng tôi có thể ký kết Thỏa thuận với bạn các loại Giao dịch sau:

 • Chuyển tiếp CFD trên chứng khoán đơn lẻ, rổ chứng khoán, chứng khoán hoặc các chỉ số khác, kim loại cơ bản và quý, hàng hóa và tiền tệ (ngoại hối).
 • Các khoản đầu tư khác mà chúng tôi có thể đồng ý đề xuất bằng văn bản hoặc trực tuyến mọi lúc.

3.2 Chúng tôi sẽ giao dịch với bạn trên cơ sở chỉ thực hiện tại mọi thời điểm.

3.3 Chúng tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên nào về giá trị hoặc sự phù hợp của việc bạn tham gia Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Giao dịch nào được quy định trong Thỏa thuận này và sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên đầu tư nào mặc dù chúng tôi có thể tùy ý cung cấp cho bạn thông tin chung hoặc thực tế từ theo thời gian về bản chất, thuật ngữ và các thủ tục liên quan đến các Giao dịch đó hoặc liên quan đến thông tin dữ liệu tài chính thực tế. Bạn nên dựa vào đánh giá riêng của mình khi quyết định có tham gia vào bất kỳ Giao dịch nào trong Thỏa thuận này hay không.

3.4 Khi chúng tôi thay mặt bạn thực hiện lệnh, chúng tôi thường sẽ hành động theo Chính sách Thực hiện lệnh của chúng tôi. Bản tóm tắt Chính sách Thực hiện hiện tại của chúng tôi đã được cung cấp cho bạn.

3.5 Chúng tôi cung cấp Điều khoản Thỏa thuận liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và giải thích các vấn đề khác nhau liên quan đến Thỏa thuận này. Bạn nên đọc kỹ các Điều khoản Thỏa thuận kỹ lưỡng trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào. Nếu có bất kỳ vấn đề nào mà bạn chưa hiểu rõ thì bạn nên yêu cầu chúng tôi giải thích rõ trước khi tham gia giao dịch.

3.6 Bất kỳ Giao dịch nào với ICM Capital Limited (Saint Vincent) chỉ có thể được thực hiện trong Giờ báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho thị trường được đề cập và trong (các) quy mô cho phép (trừ khi được ICM Capital Limited (Saint Vincent) đồng ý) . Những điều này được thể hiện chi tiết hơn trong các Điều khoản Thỏa thuận. Các giới hạn tối thiểu và tối đa do chúng tôi đặt ra bằng cách tham chiếu đến quy mô thị trường thông thường mà giá có sẵn trên bất kỳ sàn giao dịch hoặc thị trường có liên quan nào và cung cấp thông tin giá trực tiếp. Các giới hạn tối thiểu và tối đa hiện tại do chúng tôi cung cấp theo yêu cầu và được nêu chi tiết trong các Điều khoản Thỏa thuận. Chúng tôi có quyền thay đổi các giới hạn tối thiểu và tối đa này và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn nắm được các giới hạn hiện tại là gì trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Chúng tôi cũng có quyền từ bỏ bất kỳ giới hạn Kích thước Giao dịch nào có hoặc không có thông báo cho bạn.

3.7 Các hoạt động của chúng tôi và bạn theo thỏa thuận này có thể bao gồm các giao dịch ký quỹ. Các giao dịch ký quỹ được trình bày chi tiết tại Khoản 7 và 8 bên dưới.

3.8 Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, khi cung cấp dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết theo quyết định tuyệt đối của mình để đảm bảo tuân thủ Luật hiện hành. Bạn đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt theo các Luật Thích hợp. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn không tuân thủ một cách nghiêm túc, chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này.
Chúng tôi đặt biệt khuyến cáo rằng điều này áp dụng cho tất cả các hình thức lạm dụng thị trường như giao dịch nội gián hoặc các giám đốc kinh doanh cổ phiếu của chính công ty họ.

3.9 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bất kỳ sự gián đoạn nào của hệ thống cung cấp điện hoặc liên lạc điện tử hay thông tin hoặc bất kỳ sự kiện nào ngăn cản ICM Capital Limited (Saint Vincent) cung cấp thông tin đó trong một hoặc nhiều thị trường mà thông thường chúng tôi báo giá.

3.10 Khách hàng chấp nhận rằng ICM Capital Limited (Saint Vincent), bao gồm các nền tảng giao dịch và các hệ thống liên quan khác và các bên thứ ba có liên quan được phép thực hiện bảo trì/cập nhật hoặc có thể gặp phải sự cố kỹ thuật có thể bao gồm tắt, khởi động lại hoặc làm mới hệ thống/máy chủ của mình để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn của các nền tảng giao dịch và/hoặc các hệ thống liên quan khác. Trong quá trình bảo trì/cập nhật hệ thống, khách hàng chấp nhận rằng điều này có thể khiến các nền tảng giao dịch hoặc các hệ thống liên quan khác không thể truy cập được trong một khoảng thời gian. Ngoài ra, khách hàng chấp nhận rằng có thể có lỗi hoặc sự cố về cơ khí, biểu đồ, phần mềm, báo giá sai, máy tính, viễn thông và/hoặc hệ thống điện tử. Trong trường hợp hệ thống có vấn đề/lỗi/bảo trì/cập nhật, khách hàng chấp nhận rằng ICM Capital Limited (Saint Vincent) không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào, bao gồm cả tổn thất tài chính, do bất kỳ hành động nào nêu trong đoạn này.

4. THỰC HIỆN GIAO DỊCH

4.1 ICM Capital Limited (Saint Vincent) không có nghĩa vụ chấp nhận bất kỳ yêu cầu giao dịch nào.

4.2 Giao dịch với ICM Capital Limited (Saint Vincent) chỉ có thể được thực hiện qua OTP hoặc DTP. OTP và DTP có yêu cầu tối thiểu về phần mềm máy tính (và có thêm thông tin). Các nền tảng sẽ được cập nhật thường xuyên và khách hàng nên tải xuống và cài đặt các bản cập nhật khi được nhắc để đạt được chức năng nền tảng hiệu quả nhất.

4.3 ICM Capital Limited (Saint Vincent) báo giá hai chiều theo kích thước có thể chấp nhận đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent) liên quan đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Với tư cách là Khách hàng, bạn có thể mua với giá cao hơn hoặc bán với giá thấp hơn.

4.4 Khi thực hiện Giao dịch, bạn phải cung cấp tên và số tài khoản hoặc tên người dùng của mình. Nếu không có thông tin này, sẽ không có giao dịch nào được cho phép ngay cả khi nó phải đóng một lệnh mở hiện tại. Khi giao dịch qua điện thoại, giao dịch sẽ chỉ được ICM Capital Limited (Saint Vincent) chấp nhận khi chúng tôi xác nhận rằng giao dịch của bạn đã được chấp nhận. Việc chấp nhận giao dịch trực tiếp của ICM Capital Limited (Saint Vincent) không phủ nhận quyền của ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc của bạn trong trường hợp có Lỗi định giá.

4.5 Tất cả các cuộc gọi đến các đường dây điện thoại của ICM Capital Limited (Saint Vincent) đều được ghi âm và bạn đồng ý với việc ghi âm các cuộc trò chuyện đó. Tất cả các OTP và DTP đều lưu giữ lịch sử theo thời gian của tất cả các giao dịch thực hiện qua phương tiện đó (bao gồm cả các giao dịch do ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo hướng dẫn qua điện thoại) và theo dõi kiểm toán điện tử của tất cả hoạt động của khách hàng (mặc dù điều này không được đảm bảo). Tất cả các hồ sơ và bản ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại là tài sản độc quyền của ICM Capital Limited (Saint Vincent) và có thể được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ tranh chấp nào.

4.6 Trước khi được phép truy cập vào OTP hoặc DTP, bạn có nghĩa vụ nhập tên người dùng hoặc số tài khoản và mật khẩu của mình. Khi thực hiện Giao dịch qua MÃ OTP, xác nhận sẽ được gửi cho bạn qua email Thỏa thuận mua bán. Các giao dịch trên DTP sẽ được xác nhận thông qua Thỏa thuận mua bán trên màn hình. Thỏa thuận ràng buộc cả hai bên ngoại trừ các trường hợp lỗi định giá. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ xử lý các giao dịch được thực hiện qua OTP hoặc DTP khi đã tiếp nhận lệnh. Các giao dịch được thực hiện thông qua OTP hoặc DTP thường sẽ được xác nhận tại thời điểm chúng được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

4.7 Tên người dùng, mật khẩu và số tài khoản của bạn là những thông tin cực kỳ nhạy cảm. Bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản của bạn qua điện thoại, OTP hoặc DTP bằng tên người dùng, số tài khoản hoặc mật khẩu của bạn sẽ được coi là Giao dịch hợp lệ. Bạn không được tiết lộ tên người dùng, số tài khoản hoặc mật khẩu của mình cho bất kỳ người nào (hay tiết lộ số tài khoản của bạn cho bên thứ ba được ủy quyền theo Khoản 15). Bạn phải thông báo ngay cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) nếu phát hiện hoặc nghi ngờ bên thứ ba có quyền truy cập vào tên người dùng, số tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ người nào khác ngoài bạn (hoặc Bên thứ ba được ủy quyền của bạn) đang giao dịch trên tài khoản của bạn.

4.8 Trong trường hợp Giao dịch được thực hiện thông qua OTP hoặc DTP, ICM Capital Limited (Saint Vincent) không có nghĩa vụ phải công nhận tên miền mà khách hàng đang giao dịch và bạn có trách nhiệm duy nhất là xác định tính hợp pháp của giao dịch từ các cấp có thẩm quyền ở địa phương bạn.

4.9 Một giao dịch chỉ có thể được đặt trên một báo giá hợp lệ hiện tại. Giá có thể thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi được định giá và trước khi bạn giao dịch. Báo giá qua điện thoại chỉ có giá trị cho cuộc trò chuyện đó và có thể không có hiệu lực với các cuộc gọi tiếp theo. Các báo giá được đưa ra dưới dạng 'tín hiệu’ là không hợp lệ và không thể được giao dịch trừ khi được ICM Capital Limited (Saint Vincent) đồng ý. Báo giá đã đủ điều kiện hoặc Báo giá mà bạn đã được thông báo không còn giá trị trước khi bạn thực hiện Giao dịch cũng không thể giao dịch được.

4.10 Trong trường hợp Giao dịch được thực hiện qua OTP hoặc DTP, bạn chỉ có thể đề nghị thực hiện giao dịch theo mức giá hiện tại được niêm yết trên OTP hoặc DTP. Giá như vậy là chỉ báo và khi nhận được, ICM Capital Limited (Saint Vincent), theo quyết định tuyệt đối của mình, có thể từ chối hoặc chấp nhận giao dịch bạn đề xuất.  Do bản chất của hệ thống giao dịch trực tuyến và sự không đáng tin cậy, sự chậm trễ, báo giá sai của nguồn cấp dữ liệu giá thị trường, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có toàn quyền quyết định loại bỏ hoặc xóa các giao dịch và bất kỳ giao dịch nào có liên quan (tức là bất kỳ giao dịch nào đóng sau đó giao dịch bị xóa) được thực hiện qua OTP hoặc DTP mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) nhận thấy không phản ánh giá thị trường thực tế tại thời điểm thực hiện giao dịch liên quan. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ hoặc tổn thất tiềm ẩn mà bạn phải chịu khi giao dịch trên một giao dịch bị từ chối hoặc hủy bỏ. ICM Capital Limited (Saint Vincent) không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các tổn thất xảy ra với các công ty khác trong giao dịch được thực hiện liên quan đến một giao dịch bị từ chối hoặc bị hủy bỏ.

4.11 Thị trường ngoại hối và hàng hóa giao ngay có thể trải qua sự biến động giá cực mạnh thường được gọi là "Thị trường Hectic hoặc Thị trường Nhanh", đặc biệt phổ biến trong các sự kiện kinh tế hoặc chính trị quan trọng, chẳng hạn như thông báo và thay đổi chính sách tiền tệ. Trong những thời điểm như vậy, thị trường vốn thường thực hiện các lệnh theo cách thủ công và mở rộng chênh lệch và ít phụ thuộc hơn vào các hệ thống tự động. Thực tiễn này có thể ảnh hưởng đến các nhà cung cấp giá trực tuyến và có thể làm chậm dịch vụ của họ đối với khách hàng, tăng báo giá lại, lỗi do con người gây ra do cần thêm thời gian để phân tích sự kiện và xác định giá thị trường hợp lý. Điều này có thể gây ra sự trì hoãn đáng kể trong việc thực hiện giao dịch và xử lý đơn hàng trong khi tỷ giá được tham chiếu chéo để đảm bảo thực hiện hợp lệ. ICM Capital Limited (Saint Vincent) dựa vào hệ thống tự động nhiều hơn và thực hiện giao dịch tự động bởi máy chủ của chúng tôi để hạn chế trì hoãn, báo giá lại và lỗi do con người và chúng tôi duy trì mức chênh lệch cố định (trừ khi thị trường bận rộn hoặc ngày lễ), do đó, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cắt lỗ. Trên cơ sở này, để bạn nắm thông tin chính sách của chúng tôi về vấn đề này, xin lưu ý rằng ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào không phản ánh giá thị trường thực tế hoặc giá bị trì hoãn bởi các vấn đề không thể tránh khỏi được hệ thống tự động của chúng tôi xác nhận trong các tin tức chính, số liệu, hoặc thị trường nhanh, qua đó ngăn chặn các nhà giao dịch lạm dụng hệ thống tự động của chúng tôi hoặc mức chênh lệch cố định.

4.12 ICM Capital Limited (Saint Vincent) không cho phép giao dịch “scalping” đó là phong cách giao dịch lạm dụng dịch vụ tự động của chúng tôi để thu lợi nhuận ngắn hạn bằng cách săn giá cũ hoặc báo giá sai hay giao dịch trong thời gian thị trường kém thanh khoản hoặc giao dịch trong các báo cáo hoặc tin tức cơ bản, nơi giá trên Market watch của ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể bị trì hoãn do các vấn đề không thể tránh khỏi hoặc giao dịch sử dụng rô bốt EA hoặc các rô bốt khác cho các mục đích lạm dụng. Khách hàng được khuyến khích giao dịch có đạo đức và không cố gắng tận dụng các dịch vụ cạnh tranh của chúng tôi. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bồi thường cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào có thể xảy ra khi hủy các giao dịch đó. Khách hàng không được phép giao dịch scalp hoặc snipe. Kinh doanh chênh lệch giá là việc mua và bán đồng thời một tài sản để thu lợi từ sự mất cân bằng về giá cả; khách hàng không được phép thực hiện hình thức này. Trong những trường hợp như vậy, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền hủy bỏ giao dịch, lãi hoặc lỗ và vô hiệu hóa tài khoản hoặc tính phí qua đêm trên tất cả các lệnh có hiệu lực trở về trước.

5. GIAO DỊCH

5.1 Khách hàng vui lòng lưu ý rằng quý khách đang giao dịch dựa trên kết quả giá của một công cụ phái sinh tài chính và sẽ không được phép cung cấp, hoặc yêu cầu giao sản phẩm cơ bản.

5.2 Giao dịch này không diễn ra trên sàn giao dịch. Thay vì giao dịch ngoài sàn (off exchange) hay mua bán thẳng (over-the-counter) ("OTC"). Do đó, ICM Capital Limited (Saint Vincent) ký kết Thỏa thuận trực tiếp với bạn về công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch.

5.3 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền ngừng cung cấp tài khoản Hồi giáo hoặc tài khoản miễn phí qua đêm và sẽ gửi thông báo đến quý khách trong vòng 24 giờ. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ sử dụng quyền này nếu nghi ngờ lạm dụng. Trong trường hợp đó, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể quyết định đóng tất cả các lệnh mở trong tài khoản và khấu trừ hoặc thêm phí qua đêm cho tất cả các giao dịch được thực hiện hiện tại và/hoặc trước đây trong tài khoản và từ chối chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào khác từ Khách hàng để miễn phí qua đêm.

5.4 Các quy định trên được áp dụng đối với mọi loại cổ phiếu của rổ chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán và cũng phải tuân theo bất kỳ điều chỉnh nào để tương ứng với tỷ trọng của loại cổ phiếu bị ảnh hưởng trong rổ chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán khi chúng tôi xem xét phù hợp.

5.5 Nếu một cổ phiếu được đề nghị chuyển nhượng, bị đình chỉ, sáp nhập và chia tách cổ phiếu ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền đóng bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch vào cuối ngày hoặc giá giao dịch đóng cửa cuối cùng trước khi sửa đổi

5.6 Trong một số điều kiện thị trường nhất định, dường như không thể đóng một Giao dịch cổ phiếu đơn lẻ với thị trường đang cân nhắc ở một mức giá khá lớn. Thay vào đó, một Giao dịch như vậy có thể được đóng ở mức giá mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể giao dịch bất kỳ rào cản cơ bản có liên quan nào nhưng chỉ trong giờ giao dịch của Thị trường Cơ sở (cho dù Giao dịch liên quan có được mở trong hoặc ngoài giờ giao dịch của Thị trường Cơ sở).

5.7 Nếu Thị trường cơ sở liên quan đến Lệnh mở hiện tại do bạn đặt trở nên kém thanh khoản theo bất kỳ hình thức nào, khiến ICM Capital Limited (Saint Vincent) không thể mua đủ số lượng cổ phiếu hoặc Thỏa thuận cơ bản để trang trải cho Giao dịch hoặc Lệnh của bạn hoặc không thể vay trên thị trường mở, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền đóng tất cả hoặc một phần của bất kỳ Giao dịch hoặc Lệnh nào như vậy tại Báo giá hiện tại của ICM Capital Limited (Saint Vincent).

5.8 Nếu một cổ phiếu hoặc Thị trường Cơ sở phải trả cổ tức hoặc thông báo tin tức cơ bản, và khách hàng có lệnh mở hiện tại trong cùng một cổ phiếu. ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể đóng một phần hoặc toàn bộ lệnh cổ phiếu để đưa mức vốn/ký quỹ lên trên 200%.

5.9 Nếu bạn đang giao dịch trong một thị trường, trong đó nhiều khách hàng đang thực hiện các giao dịch giống hệt nhau thì ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể tùy ý coi đây là một Giao dịch. Do đó, nếu quy mô kết hợp lớn hơn tính thanh khoản của thị trường và xảy ra trượt giá, tất cả khách hàng có thể được đối xử như nhau bất kể quy mô vốn đầu tư cá nhân của họ và được bù đắp ở cùng một mức mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể giao dịch thực tế trên Thị trường cơ sở.

6. LỆNH MỞ

6.1 Lệnh có thể đóng bất cứ lúc nào trong Giờ Báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) (trừ trường hợp thị trường có liên quan bị tạm ngưng hoặc không có sẵn vì bất cứ lý do) nếu có ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ thông báo cho bạn bằng cách khác. ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể chấp nhận đóng các Lệnh vào những thời điểm khác phụ thuộc vào thị trường nhưng không bắt buộc.

6.2 Bạn không bắt buộc phải đóng một lệnh trước Ngày hết hạn với điều kiện là tài khoản của bạn không bị thâm hụt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định và theo các Điều khoản và Điều kiện này, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ có quyền hoặc có thể được yêu cầu đóng Lệnh của bạn trước Ngày hết hạn mặc dù tài khoản của bạn không bị thâm hụt.

6.3 Nếu Ngày hết hạn của một giao dịch không phải là ngày làm việc của Thị trường cơ sở có liên quan, thì ngày làm việc ngay trước ngày đã nêu sẽ được coi là Ngày hết hạn trừ khi có một giải pháp thay thế được nêu cụ thể trong Thỏa thuận chỉ số kỹ thuật hoặc ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ thông báo cho bạn.

6.4 Lệnh mở sẽ tự động đóng vào ngày hết hạn và vào thời điểm hết hạn đó (như được thông báo chi tiết trong Thỏa thuận chỉ số kỹ thuật) tại giá đóng cửa trên ICM Capital Limited (Saint Vincent) vào ngày hôm đó. Chúng tôi đề nghị quý khách hàng đang mở giao dịch Thỏa thuận kỳ hạn hiện tại theo dõi báo cáo thông tin thị trường của chúng tôi và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

7. LỆNH CHỜ MỚI, LỆNH CẮT LỖ VÀ LỆNH GIỚI HẠN

7.1 Thông thường, có 2 loại lệnh cơ bản:

 • Lệnh mới; và
 • Lệnh cắt lỗ hoặc Lệnh Giới hạn.

7.2 Lệnh mới là các lệnh không được kết nối với Lệnh đang mở hiện tại (mặc dù chúng có thể đóng các Lệnh hiện có (trừ khi ICM Capital Limited (Saint Vincent) đồng ý rõ ràng khác (xem 6.2 ở trên)) nếu, khi được thực hiện, chúng tạo ra các giao dịch ngược lại với các Lệnh mở hiện tại). ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ chấp nhận các loại lệnh chờ mới sau:

 • Good Till Cancelled" có nghĩa là lệnh sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bị bạn hủy hoặc cho đến khi thị trường hết hạn và ICM Capital Limited (Saint Vincent) không còn báo giá cho thị trường liên quan;
 • Good For Day” có nghĩa là lệnh sẽ có hiệu lực cho đến khi kết thúc Giờ báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho thị trường liên quan trong ngày đó;
 • Good Until "có nghĩa là lệnh sẽ có hiệu lực cho đến thời hạn bạn yêu cầu khi đặt lệnh hoặc cho đến khi ICM Capital Limited (Saint Vincent) ngừng báo giá thị trường liên quan (tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn).

7.3 Tất cả các lệnh Good Till Cancelled/Good for Day/Good Until được dựa trên cơ sở Báo giá của Chúng tôi.

7.4 Good Till Cancelled sẽ chỉ có hiệu lực trong Giờ báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho thị trường liên quan. Nếu có bất kỳ sự chênh lệch nào giữa giá đóng cửa thị trường theo báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) trong một phiên giao dịch và việc mở cửa trở lại sau đó vào phiên tiếp theo hoặc trong trường hợp Bất khả kháng, bất cứ khi nào ICM Capital Limited (Saint Vincent) mở lại thị trường đó, Lệnh cắt lỗ của khách hàng sẽ được thực hiện theo Báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) dựa trên mức giá đầu tiên mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) báo giá trong Thị trường Cơ sở.

7.5 Bất kỳ lệnh nào được đặt là Lệnh Cắt lỗ trên các Lệnh mở sẽ:

 • Được coi là tốt cho đến khi bị hủy hoặc cho đến khi Thỏa thuận hết hạn hoặc cho đến khi thời gian như bạn đóng Chức vụ liên quan;
 • Được xem là liên quan đến Báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent)/ Báo giá của chúng tôi của ; và
 • Chỉ có giá trị đối với thị trường mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) chấp nhận lệnh chứ không phải đối với bất kỳ thị trường nào khác.

7.6 Đối với các thị trường được Báo giá bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) ngoài giờ giao dịch của Thị trường cơ sở liên quan, tất cả các lệnh đều dựa trên Báo giá củaICM Capital Limited (Saint Vincent)/Báo giá của chúng tôi và có thể được thực hiện tại Báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent dựa trên mức giá mà theo ICM Capital Limited (Saint Vincent) là công bằng và hợp lý dựa trên thị trường thế giới đang thịnh hành tại thời điểm đó.

7.7 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ chấp nhận các lệnh đặt tại bất kỳ thị trường nào trong giờ báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) tại thị trường đó. Tuy nhiên, không có Lệnh cắt hoặc bất kỳ loại lệnh nào trong thị trường được thực hiện ngoài giờ báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho thị trường đó trừ khi được sự đồng ý của ICM Capital Limited (Saint Vincent). Khi bất kỳ thị trường nào mở cửa được báo giá bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent), bất kỳ Lệnh dừng, Lệnh giới hạn hoặc Lệnh mới có thể thực hiện sẽ được đưa vào Báo giá đầu tiên cho thị trường liên quan mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể thu được một cách hợp lý để tham khảo cho Thị trường cơ sở và kích thước lệnh được đề cập.

7.8 Bạn có trách nhiệm hủy lệnh mà bạn không muốn đặt nữa. Những lệnh bạn chưa hủy có thể sẽ vẫn được thực hiện bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent), do đó có thể gây ra tổn thất và bạn phải chịu trách nhiệm cho tổn thất đó. Trong trường hợp đặt lệnh Cắt lỗ nếu Giao dịch liên quan do bạn đóng, lệnh Cắt lỗ sẽ là tự động bị hủy. Nếu lệnh Cắt lỗ cơ bản tại bất kỳ lệnh mở nào có thể thực hiện trước khi bạn đóng lệnh mở, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể tùy ý điều chỉnh giá đóng cửa giao dịch của bạn để phản ánh giá Cắt lỗ.

7.9 Một lệnh sẽ được thực hiện khi Báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) đạt đến mức giá được chỉ định trong lệnh của bạn hoặc giao dịch thông qua mức giá được chỉ định. Tất cả các báo giá được dựa trên một thị trường cơ bản từ một trao đổi toàn cầu được công nhận (LSE, NYSE, LIFFE vv) hoặc từ một đối tác bán buôn (một ngân hàng yết giá hoặc nhà tạo lập thị trường). Mức báo giá của chúng tôi có thể cao hơn hoặc thấp hơn Thị trường cơ sở do chi phí lãi suất, cổ tức, phát hành cổ phiếu, chia tách cổ phiếu, báo giá của đối thủ cạnh tranh hoặc sức ép từ khách hàng giao dịch. Việc hiểu rõ định nghĩa về Báo giá của chúng tôi là rất quan trọng để vận hành chính xác tài khoản của bạn. Nếu bạn không hiểu phần nào trong mô tả, bạn vui lòng liên hệ với ICM Capital Limited (Saint Vincent) để được giải thích.

7.10 ICM Capital Limited (Saint Vincent) không có nghĩa vụ thông báo cho bạn nếu lệnh bạn đặt được thực hiện. Bạn có hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo rằng bạn luôn biết những lệnh bạn đã đặt vẫn đang hoạt động. Và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chấp nhận giao dịch, bạn có trách nhiệm liên hệ với ICM Capital Limited (Saint Vincent ) ngay lập tức qua điện thoại để xác minh bất kỳ Giao dịch nào.

7.11 Sau khi Lệnh Dừng, Lệnh Giới hạn hoặc Lệnh mới đạt mức, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể cho phép khách hàng sửa đổi lệnh này trước khi được ICM Capital Limited (Saint Vincent) thực hiện. Mặc dù thông báo xác nhận sửa đổi lệnh không bắt buộc đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent), chúng tôi có thể toàn quyền quyết định thao tác trên lệnh ban đầu nếu lệnh này đã được kích hoạt trước khi có thông báo sửa đổi. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lệnh nào được thực hiện theo dự đoán của khách hàng về việc không kích hoạt một lệnh được thực hiện hợp lý.

7.12 Trừ khi có quy định khác, không có lệnh nào được đảm bảo và lệ thuộc vào Gapping (được đề cập chi tiết dưới đây tại mục 7.14).

7.13 Nếu một lệnh mới lệ thuộc vào Gapping (xem 7.14) khi kích hoạt và lệnh được thực hiện ở mức giá cũng đã được kích hoạt bất kỳ lệnh Giới hạn hoặc lệnh Dừng nào liên quan, thì lệnh sẽ ngay lập tức bị đóng với khoản lỗ cho khách hàng của ICM Capital Limited (Saint Vincent) báo giá cho thị trường đó.
7.14 Trong Thỏa thuận này, "Gapping" đề cập đến trường hợp xảy ra khi thị trường di chuyển quá đột ngột khiến mức giá ban đầu khác biệt đáng kể so với mức giá thứ hai. Trường hợp này xảy ra và nơi báo giá thứ hai lướt qua mức giá đặt lệnh ban đầu (Cắt lỗ, Giới hạn hoặc Lệnh mới) và không được xuất hiện, đây có thể gọi là trường hợp Gapping.

Có nhiều lý do khiến điều này xảy ra. Một số lý do thường gặp hơn được liệt kê bên dưới, nhưng những lý do này không hoàn toàn đầy đủ.

7.14.1 Bởi vì lệnh được đặt trên Thị trường Cơ sở đã mở và bắt đầu giao dịch ở một mức giá khác đáng kể so với giá đóng cửa của phiên trước;

7.14.2 Theo đó, bạn phải hiểu tác động tiềm tàng của những trường hợp này đối với bất kỳ lệnh nào mà bạn đặt trên tài khoản của mình.

Tất cả các lệnh (Dừng, Giới hạn hoặc Lệnh mới) đều có thể bị trượt giá khi thị trường mở. Khi trượt giá xảy ra trong giờ giao dịch, bất kỳ lệnh mua nào (mới hoặc giới hạn) bên dưới thị trường hoặc lệnh bán (mới hoặc giới hạn) trên thị trường và lệnh bán (đóng hoặc dừng) bên dưới thị trường hoặc lệnh mua (đóng hoặc dừng ) trên thị trường có thể bị trượt giá. Nếu một thị trường tạo khoảng trống từ giá niêm yết này sang giá niêm yết khác do bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của thị trường (chẳng hạn như cảnh báo lợi nhuận hoặc công bố dữ liệu kinh tế), thì mọi lệnh đặt giữa các mức giá này sẽ được kích hoạt.

7.15 Trong trường hợp một loạt lệnh được kích hoạt để đóng các lệnh đang mở hiện tại và/hoặc mở các lệnh mới thì các lệnh này sẽ được thực hiện bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo bất kỳ trình tự nào do ICM Capital Limited (Saint Vincent) xác định. Nếu điều này khiến các lệnh tiếp theo không đủ Tài nguyên Giao dịch để kích hoạt, các lệnh này sẽ bị hủy. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không xem xét các trình tự thực hiện lệnh vì có thể làm cho một lệnh được thực hiện và một lệnh khác không thành công, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ thực hiện các lệnh khi đã được ICM Capital Limited (Saint Vincent) chấp nhận.

8. CÁCH TÍNH MARGIN

8.1 Nói chung ICM Capital Limited (Saint Vincent) chỉ cho phép khách hàng của mình giao dịch trên Tài khoản Tiền gửi (tiền phải được nạp vào trước khi bắt đầu giao dịch).

8.2 Bạn đồng ý cho chúng tôi luôn duy trì tài khoản của bạn và trích ra Số tiền ký quỹ cần thiết để đáp ứng Yêu cầu ký quỹ. Thỏa thuận này được áp dụng cho mọi Giao dịch khi bạn thực hiện và liên quan riêng đến từng tài khoản, nếu bạn có nhiều tài khoản giao dịch với sàn chúng tôi.

8.3 Mức tối thiểu của số tiền mà bạn được yêu cầu để duy trì trên tài khoản tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào dưới dạng ký quỹ đối với bất kỳ lệnh mở nào được gọi là Yêu cầu ký quỹ. ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể đơn phương quyết định thay đổi Yêu cầu Ký quỹ trên tài khoản của bạn.

8.4 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ thường xuyên theo dõi số tiền Ký quỹ có sẵn cho mọi Giao dịch và có quyền yêu cầu Ký quỹ thêm so với yêu cầu ban đầu. Trong trường hợp thị trường biến động cao hoặc tùy thuộc vào khối lượng giao dịch của khách hàng hoặc phong cách giao dịch hoặc trước khi báo cáo phân tích cơ bản quan trọng hoặc do sự gia tăng của biên độ cho một sản phẩm trong sàn giao dịch hoặc vào cuối tuần, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền tăng yêu cầu ký quỹ bằng cách giảm đòn bẩy được cung cấp và/hoặc tăng mức stop out (vốn/ký quỹ) từ mức đã thỏa thuận lên đến 100% sau khi đã thông báo bằng văn bản. Trong trường hợp này, nếu mức stop out giao dịch dưới 100% thì ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ bảo vệ các lệnh hoặc đóng lệnh một phần để đưa vốn chủ sở hữu/ký quỹ lên trên 100%. Khách hàng sẽ chỉ chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào có thể xảy ra do đóng (các)lệnh.

8.5 ICM Capital Limited (Saint Vincent) duy trì quyền đóng bất kỳ (các)lệnh nào của khách hàng khi mức stop out (vốn/ký quỹ) giảm về 0% trên tổng yêu cầu ký quỹ hoặc mức đã thỏa thuận với khách hàng. Trong trường hợp số dư hoặc vốn trở về âm do bị Stop out, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền yêu cầu số dư từ khách hàng để điều chỉnh vốn về 0. Như đã nêu tại khoản 8.4, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền tăng mức Stop out bằng cách thông báo bằng văn bản cho khách hàng.

8.6 Một lệnh được đặt dưới dạng Stop Loss cho một lệnh có thể không nhất thiết bị giảm Yêu cầu Ký quỹ.

8.7 Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, ICM Capital Limited (Saint Vincent) được toàn quyền quyết định, cho phép mọi giao dịch có Kích thước lớn hơn Kích thước tối đa được công nhận cho một thị trường cụ thể.

8.8 IMR tối thiểu cho bất kỳ thị trường nào và mức stop out giao dịch có thể được ICM Capital Limited (Saint Vincent) thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn (ví dụ: trong điều kiện thị trường biến động hoặc do thanh khoản kém của bất kỳ Thị trường Cơ sở nào). Các yêu cầu ký quỹ mới này và mức stop out giao dịch sẽ được áp dụng cho tất cả các Lệnh hiện có của bạn cũng như bất kỳ Giao dịch mới nào. Hầu hết các IMR tối thiểu của Thỏa thuận được quy định trong Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật là chính xác tại thời điểm công bố. Yêu cầu ký quỹ không được nêu trong Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật hoặc đã thay đổi kể từ ngày công bố Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật sẽ được định giá theo yêu cầu hoặc đăng trên trang web. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ các yêu cầu ký quỹ mới nhất.

8.9 Đôi khi các thị trường mới hoặc tạm thời được tạo ra. Các thị trường này thu hút yêu cầu ký quỹ của riêng họ, có thể không được công bố nhưng sẽ luôn có sẵn theo yêu cầu.

8.10 Bạn cam kết cung cấp cho chúng tôi và luôn duy trì trên tài khoản của bạn đủ số tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ mỗi khi bạn mở một Giao dịch. Việc không đáp ứng các nghĩa vụ ký quỹ của bạn là một Trường hợp Vi phạm và có thể dẫn đến việc chúng tôi đóng các Lệnh mở của bạn mà không cần thông báo.

8.11 Số tiền trên tài khoản của bạn cũng như số tiền ký quỹ được áp dụng cho (các)Lệnh của bạn không đại diện cho trách nhiệm tài chính của bạn đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent).

8.12 ICM có quyền tăng yêu cầu ký quỹ trước khi phát hành chia cổ tức. Nếu bạn nắm giữ các lệnh mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, bạn sẽ nhận được cổ tức dưới hình thức điều chỉnh tiền mặt (tiền gửi). Nếu bạn nắm giữ lệnh bán khống vào ngày giao dịch không hưởng quyền, bạn sẽ bị tính số tiền cổ tức dưới hình thức điều chỉnh tiền mặt (rút tiền).

9. MARGIN CALLS

9.1 Bạn có trách nhiệm theo dõi các Lệnh mở của mình và tất cả các yếu tố liên quan khác được sử dụng để tính Ký quỹ phải trả. ICM Capital Limited (Saint Vincent) không có nghĩa vụ thực hiện Margin Call cho bạn ở tất cả hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu chúng tôi không liên lạc được với bạn hoặc cố gắng liên hệ với bạn.

10. PHÍ VÀ THANH TOÁN

10.1 Ngoài các thanh toán Ký quỹ (như được yêu cầu và nêu chi tiết ở các Khoản 7 và 8 ở trên), bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi các khoản tiền theo quy định tùy từng thời điểm mà có thể đến từ một Giao dịch hoặc Lệnh (bao gồm mọi khoản phí và/hoặc hoa hồng được nêu chi tiết theo thời gian trong Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật) và các khoản tiền này có thể được yêu cầu trong hoặc hướng tới việc xóa bất kỳ số dư nợ nào trên tài khoản.

10.2 Bạn sẽ thanh toán tất cả Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) hiện hành và các loại thuế khác và tất cả các khoản phí khác phát sinh một cách hợp lý liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào. Bất kỳ thay đổi nào trong luật thuế dẫn đến việc áp thuế trước bạ, thuế thu nhập vốn hoặc thuế khác trong tương lai mà đôi khi có thể được đánh vào Giao dịch trên về tài khoản của bạn. Bạn có thể chịu trách nhiệm cho các khoản phí và thuế khác không phải do chúng tôi áp đặt. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán đúng hạn các khoản phí, thuế trên. Bạn nên tự tìm hiểu nếu bạn còn nghi ngờ về những khoản phí hoặc thuế nào khác có thể áp dụng cho bạn khi bạn tham gia Thỏa thuận này.

10.3 Trong trường hợp các khoản phí được áp đặt bởi Ngân hàng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào khác) mà bạn sử dụng để gửi tiền vào tài khoản của bạn, chúng tôi có thể trả các khoản phí này cho bạn. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thanh toán nào của các khoản phí này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thủ tục tố tụng nào hoặc các khoản phí khác do phía khách hàng không thanh toán các khoản phí đó.

10.4 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ hoa hồng và phí với các Công ty liên kết, Đối tác Giao dịch hoặc các bên thứ ba khác của chúng tôi hoặc nhận được hoặc trả thù lao hoặc tương tự từ đối với các Giao dịch mà chúng tôi thực hiện với bạn. Chi tiết về bất kỳ thỏa thuận thù lao hoặc chia sẻ nào như vậy (ví dụ như trường hợp bạn được giới thiệu với chúng tôi thông qua một bên thứ ba) sẽ không được nêu trong ghi chú Thỏa thuận liên quan. Xin lưu ý rằng các khoản hoa hồng và phí đó sẽ chỉ được thanh toán khi chúng tôi nhận rằng các khoản thanh toán đó không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chúng tôi trong việc làm việc vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

11. GIAO DỊCH CHỈ SỐ KỸ THUẬT

11.1 Thỏa thuận chỉ số kỹ thuật cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến từng thị trường được cung cấp bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) và khách hàng được tư vấn đảm bảo họ đã hiểu rõ. Thông tin được cung cấp trong Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật Thỏa thuận bao gồm:

 • Thỏa thuận theo tháng có sẵn trong mỗi thị trường;
 • ICM Capital Limited (Saint Vincent) mua/bán chênh lệch và/hoặc tỷ lệ hoa hồng của từng thị trường;
 • Yêu cầu IMR tối thiểu cho từng thị trường;
 • Cơ sở giải quyết;
 • Ngày giao dịch cuối cùng;
 • Kích thước chỉ số giao dịch;
 • ICM Capital Limited (Saint Vincent) Giờ báo giá (trong điều kiện giao dịch bình thường, thời gian giao dịch khác nhau được quy định trong Thỏa thuận chỉ số kỹ thuật và tất cả thời gian được nêu trong Điều khoản và Điều kiện và Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật liên theo thời gian của Vương quốc Anh);
 • Lãi suất áp dụng cho Lãi suất qua đêm; và
 • Các vấn đề khác liên quan đến các thị trường khác nhau.

11.2 ICM Capital Limited (Saint Vincent) luôn cố gắng hết sức để bảo đảm rằng các Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật là chính xác nhưng ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền sửa đổi bất kỳ phần nào của Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật bất cứ lúc nào.

11.3 Chênh lệch hiện tại và/hoặc tỷ lệ hoa hồng trên Thỏa thuận sẽ được báo giá cho bạn theo yêu cầu. ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền thay đổi mức chênh lệch hoặc tỷ lệ hoa hồng trên bất kỳ Thỏa thuận nào hoặc thay đổi các Kích thước chỉ số mà không cần thông báo, nhưng không giới hạn, các điều kiện thị trường biến động và/hoặc tính không thanh khoản của Thị trường Cơ sở. Theo quyết định của ICM Capital Limited (Saint Vincent), mức giá chênh lệch được thực hiện qua điện thoại có thể khác với mức chênh lệch có sẵn trên OTP hoặc DTP.

12. THỜI HẠN CỦA THỎA THUẬN KỲ HẠN

12.1 Tại ICM Capital Limited (Saint Vincent), chúng tôi không luân chuyển thời hạn của các Thỏa thuận Kỳ hạn OTC. Tất cả các lệnh vẫn mở đến ngày hết hạn sẽ đóng cửa tại giá đóng cửa của ICM Capital Limited (Saint Vincent) vào ngày đó. Các Thỏa thuận tháng tới sẽ có sẵn để giao dịch ít nhất bốn ngày trước khi hết hạn của tháng trước, do đó, khách hàng có trách nhiệm duy nhất là chú ý thông báo về việc hết hạn và sắp xếp theo đó.

13. THIẾT LẬP VÀ CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN

13.1 Nếu Số dư tài khoản của bạn đang ghi nợ, toàn bộ số dư đó phải được thanh toán ngay lập tức. Khoản thanh toán phải được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ có số dư ghi nợ (hoặc theo thỏa thuận với ICM Capital Limited (Saint Vincent) và theo tỷ giá hối đoái do ICM Capital Limited (Saint Vincent) chỉ định), bạn có thể lựa chọn đơn vị tiền tệ với số tiền được chuyển).

13.2 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ yêu cầu thanh toán ngay lập tức bất kỳ Số dư tài khoản ghi nợ nào bằng chuyển khoản SWIFT, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hoặc bất kỳ phương thức chuyển tiền điện tử tức thì nào khác được ICM Capital Limited (Saint Vincent) chấp nhận và gửi cho tài khoản ngân hàng của ICM Capital Limited (Saint Vincent) trước 2 giờ chiều cùng ngày mà số dư tài khoản ghi nợ đến hạn. ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền từ chối thanh toán bằng séc mà không cần thông báo và không cần nêu lý do.

13.3 ICM Capital Limited (Saint Vincent) bảo lưu quyền tính lãi đối với tất cả các khoản tiền phải trả cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo các Điều khoản và Điều kiện này mà chưa được thanh toán trong vòng 5 ngày kể từ ngày đến hạn cho đến khi đã thực hiện thanh toán toàn bộ, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ tính phí 2% mỗi tháng hoặc lãi tích lũy trên tổng số tiền nợ ICM Capital Limited (Saint Vincent)ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ yêu cầu bạn hoàn trả cho tất cả các chi phí mà chúng tôi có thể phải chịu nếu bạn không thanh toán khi đến hạn vì bất kỳ lý do gì.

13.4 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền ghi nợ từ tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn bị tính lãi của bất kỳ chi phí, lãi suất hoặc chi phí nào phát sinh trong việc thu hồi khoản nợ nói trên. Tất cả các khoản nợ đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent) đều có thể được thu hồi theo luật. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ tích cực theo dõi bất kỳ khoản tiền nào (bất kể quy mô) khi đến hạn thanh toán.

13.5 Lợi nhuận chưa được chốt lời theo điều kiện sẽ không được thanh toán hoặc có sẵn để rút tiền điện tử hosặc bù đắp vào nghĩa vụ thanh toán các khoản lỗ đã thực hiện của bạn.

13.6 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ được quyền trích một khoản tiền được yêu cầu để chi trả các lệnh tiền mặt bất lợi, Yêu cầu Ký quỹ, bất kỳ khoản tiền nào chưa được thanh toán (tức là séc hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng), các khoản lỗ đã thực hiện và bất kỳ số tiền nào khác đến hạn theo Thỏa thuận này.

13.7 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể đặt ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà ICM nợ bạn so với bất kỳ số tiền nào mà bạn nợ ICM Capital Limited (Saint Vincent)ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền, mà không cần thông báo cho bạn và theo quyết định tuyệt đối của mình, hợp nhất bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản của bạn thuộc bất kỳ loại hoặc kiểu nào hoặc bất kỳ tài khoản nào mà bạn có một phần hoặc chức năng quản lý hoặc quan tâm giám sát.

13.8 Dù không ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ có quyền yêu cầu giải quyết tất cả các Lệnh đang mở bất kỳ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức Việc thanh toáns sẽ được thực hiện tại Báo giá hiện hành của ICM Capital Limited (Saint Vincent) (Báo giá của chúng tôi) cho mỗi giao dịch tại thời điểm thanh toán hoặc tại thời điểm đầu tiên mà tài khoản bắt đầu được thiếp lập trên thực tế có thể được thực hiện. Số tiền thanh toán đối với mỗi Lệnh mở sẽ được ICM Capital Limited (Saint Vincent) tính theo quy định riêng của mình như chênh lệch giữa giá trị mở của mỗi giao dịch và giá trị khi thanh toán của nó.

13.9 Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ có quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi gửi vào hoặc ghi có vào tài khoản của bạn do nhầm lẫn.

14. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

14.1 ICM Capital Limited (Saint Vincent) nhận thấy rằng, trong một số trường hợp nhất định, các giám đốc (bao gồm cả giám đốc không điều hành), nhân viên, cộng tác viên, chuyên gia tư vấn hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể hưởng lợi ích, tài chính hoặc các lợi ích khác, và các lợi ích có thể mâu thuẫn với lợi ích tốt nhất của khách hàng và do đó có thể gây thiệt hại ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng. Đây được gọi là xung đột lợi ích.

14.2 Để ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ xung đột lợi ích, ICM Capital Limited (Saint Vincent) đã áp dụng một số hệ thống và quy trình để xác định và quản lý tất cả các xung đột lợi ích quan trọng. Những điều này được nêu chi tiết trong Chính sách xung đột lợi ích của chúng tôi có thể tìm được trực tuyến.

14.3 Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về Chính sách xung đột lợi ích của chúng tôi hoặc về bất kỳ xung đột lợi ích cụ thể nào mà bạn nghĩ rằng có thể ảnh hưởng đến bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

15. BÊN THỨ BA ĐƯỢC ỦY QUYỀN

15.1 ICM Capital Limited (Saint Vincent) nhận thấy rằng trong một số trường hợp, bạn có thể cần thiết hoặc mong muốn ủy quyền cho ai đó quản lý tài khoản của mình Bạn tự chịu rủi ro và cả bạn và người mà bạn muốn ủy quyền điều hành tài khoản của mình sẽ được yêu cầu thực hiện và gửi cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) một văn bản Giấy ủy quyền đã ký cho phép và chỉ định người đó ("Bên thứ ba được Ủy quyền") để điều hành tài khoản của bạn.

15.2 Nếu bạn đã mở tài khoản điện tử và chúng tôi không có bản gốc chữ ký của bạn, bạn sẽ không thể chỉ định Bên thứ ba được ủy quyền cho đến khi bạn cung cấp cho chúng tôi một dẫn chứng để xác minh chữ ký của bạn (tức là bản sao hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe).

15.3 Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành động của Bên thứ ba được ủy quyền. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ có quyền chấp nhận các chỉ lệnh từ Bên thứ ba được ủy quyền cho đến khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn xác nhận rằng quyền hạn của Bên thứ ba được ủy quyền đã bị thu hồi. Thông báo bằng văn bản này phải được gửi đến bộ phận Dịch vụ Khách hàng của ICM Capital Limited (Saint Vincent) từ email đăng ký hoặc gửi trực tiếp và được ký nhận từ nhân viên của ICM Capital Limited (Saint Vincent). Sau khi nhận được chỉ thị này, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ thay đổi số tài khoản của bạn và mật khẩu có liên quan đến nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ có quyền, và không cần thông báo cho bạn, từ chối chấp nhận các chỉ thị từ bất kỳ Bên thứ ba được ủy quyền nào và xem như việc bổ nhiệm của mọi Bên thứ ba được ủy quyền đó đã bị chấm dứt.

16. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

16.1 Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản hoặc trực tiếp cho chúng tôi.

16.2 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua email, bằng văn bản hoặc điện thoại để chúng tôi hướng dẫn đóng tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ đóng tài khoản của bạn nếu bạn không còn tiền trong tài khoản và mọi Lệnh mở sẽ bị đóng theo Điều khoản 9.5 ở trên. Bất kỳ tổn thất nào phát sinh trên tài khoản của bạn trước khi tài khoản bị đóng sẽ được coi là bạn phải thanh toán ngay lập tức.

16.3 Bạn hoàn toàn đồng ý và vô điều kiện rằng ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền đóng hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Bạn vi phạm Thỏa thuận này (các Điều khoản và Điều kiện);
 • Bạn đã tạo nên bất kỳ thông tin sai lệch đáng kể nào đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent);
 • Bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu liên quan đến bất kỳ xác minh nào do ICM Capital Limited (Saint Vincent) thực hiện;
 • Bạn có hành động thô lỗ hoặc lăng mạ nhân viên của ICM Capital Limited (Saint Vincent); hoặc
 • ICM Capital Limited (Saint Vincent) đơn phương quyết định chấm dứt tài khoản của bạn.

16.4 Nếu một trong hai bên chấm dứt thỏa thuận này, tất cả các Lệnh đang mở sẽ được đóng ngay lập tức theo báo giá hiện tại do ICM Capital Limited (Saint Vincent) đưa ra hoặc, trong trường hợp bất kỳ thị trường nào bị đóng cửa vì lý do gì, tại báo giá có sẵn tiếp theo do ICM Capital Limited (Saint Vincent) đưa ra hợp lý khi mở lại thị trường trên và không có giao dịch mới nào được ICM Capital Limited (Saint Vincent) chấp nhận.

16.5 Một trong hai bên sẽ không phải trả bất kỳ phí phạt nào khi chấm dứt Thỏa thuận này và việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào trước đây. Khi một bên chấm dứt Thỏa thuận, chúng tôi có thể hợp nhất tất cả hoặc bất kỳ tài khoản nào của bạn và có thể khấu trừ tất cả số tiền đến hạn thanh toán cho chúng tôi trước khi chuyển cho bạn số dư tín dụng trên tài khoản của bạn.

16.6 Bất cứ lúc nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, chúng tôi có thể đóng bất kỳ Lệnh nào của bạn mà không cần thông báo.

16.7 Hơn nữa, nếu Trường hợp Vỡ nợ hoặc Trường hợp Vi phạm xảy ra ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể (nhưng không có nghĩa vụ):

 • Đóng (toàn bộ hoặc một phần) tất cả hoặc bất kỳ Lệnh mở nào do khách hàng đặt và mọi khoản lãi hoặc lỗ liên quan đến các giao dịch đó sẽ được giải quyết ngay lập tức;
 • Đóng tất cả các tài khoản của bạn và từ chối chấp nhận bất kỳ lệnh hoặc giao dịch mới nào từ bạn;
 • Áp đặt lệnh dừng đối với tất cả các lệnh mở; hoặc
 • Thực hiện bất kỳ hành động hợp lý nào để bảo vệ lợi ích của ICM Capital Limited (Saint Vincent), hành động đó chỉ được ICM Capital Limited (Saint Vincent) quyết định.

17. TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

17.1 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ xử lý số tiền bạn gửi vào hoặc thay mặt bạn giữ trong tài khoản ngân hàng Khách hàng của chúng tôi..

17.2 ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ giữ tất cả Tiền của Khách hàng trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.

17.3 Theo chính sách của chúng tôi không phải là trả lãi đối với bất kỳ khoản tiền nào của bạn do ICM Capital Limited (Saint Vincent) nắm giữ.

17.4 Trong trường hợp không có biến động nào trên số dư tài khoản của bạn trong khoảng thời gian ít nhất 6 (sáu) năm (bất kể khoản thanh toán hoặc biên lai chi phí, lãi suất hoặc các khoản tương tự) và chúng tôi không thể theo dõi bạn mặc dù bạn vẫn duy trì các khoản phí trên, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng coi số tiền này của bạn là tiền của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành lưu giữ hồ sơ về tất cả các số dư đã giải phóng và cam kết thực hiện mọi khiếu nại hợp lệ trong tương lai đối với số dư đã giải phóng.

17.5 Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ phần nào trong lợi nhuận hoặc thua lỗ của mình cho bên thứ ba. Bên thứ ba không được gửi bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản của bạn hoặc rút tiền từ tài khoản của bạn. Tất cả các khoản rút từ số dư tài khoản của bạn phải được thanh toán trực tiếp cho bạn (bằng phương thức SWIFT séc hoặc thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng).

17.6 Do các biện pháp phòng chống gian lận và theo các quy định về rửa tiền, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ chỉ hoàn trả các khoản tiền trở lại theo phương thức gửi đến ban đầu. Trong trường hợp tiền đã được gửi bằng thẻ, số tiền sẽ được trả lại thẻ đó nếu có thể và nếu không thể, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể yêu cầu xem bảng sao kê ngân hàng gốc chứng minh được chuyển khoản thẳng cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) trước khi hoàn lại tài khoản ngân hàng cho bạn.

17.7 Trường hợp các khoản tiền đã được gửi bằng chuyển khoản ngân hàng, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể yêu cầu xem bảng sao kê ngân hàng ban đầu cho thấy khoản tiền gửi chuyển khoản trước khi thực hiện hoàn trả.

17.8 Trường hợp tài khoản ngân hàng đã bị đóng, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể yêu cầu xem thư từ ngân hàng ban đầu cho biết rằng tài khoản đã bị đóng và không còn nợ ngân hàng. Trước khi ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoàn lại tiền vào tài khoản ngân hàng mới, chúng tôi có thể yêu cầu xem sao kê chuyển khoản tiền gửi ban đầu từ tài khoản đã đóng và xem sao kê tài khoản ngân hàng mặc định mới.

17.9 Theo Điều khoản này, nếu hồ sơ của ICM Capital Limited (Saint Vincent) thấy có sự khác biệt giữa chi tiết thẻ và chi tiết tài khoản của ICM Capital Limited (Saint Vincent) do bạn cung cấp, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể yêu cầu kiểm tra bảng sao kê ngân hàng gốc hoặc bất kỳ bằng chứng liên quan nào khác, để xác nhận thông tin thẻ mới của bạn trước khi xử lý khoản hoàn phí.

18. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

18.1 Các trường hợp bất khả kháng là các điều kiện thị trường đặc biệt, bất thường hoặc khẩn cấp có thể ngăn cản ICM Capital Limited (Saint Vincent) thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của mình dưới đây. Bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các thị trường, theo đánh giá hợp lý của ICM Capital Limited (Saint Vincent), là trong tình trạng khẩn cấp hoặc đặc biệt;
 • Hệ thống bị treo hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường nào mà chúng tôi căn cứ vào báo giá hiện tại, hoặc áp đặt các giới hạn hoặc các điều khoản đặc biệt hoặc bất thường đối với giao dịch ở bất kỳ thị trường nào;
 • Bất kỳ chuyển động đầu cơ nào mà xuất hiện theo đánh giá hợp lý của chúng tôi sẽ làm sai lệch mức giá trên bất kỳ thị trường nào do chúng tôi báo giá;
 • Tuân thủ bất kỳ quy định hoặc chỉ đạo nào của pháp luật hoặc chỉ thị của chính phủ;
 • Trong trường hợp ICM Capital Limited (Saint Vincent) bị ngăn cản thực hiện các lệnh trên thị trường trong bất kỳ Thỏa thuận nào thường được ICM Capital Limited (Saint Vincent) định giá nhằm mục đích thực hiện các Giao dịch;
 • Bất kỳ tổn thất bất thường của thanh khoản trong bất kỳ định giá thị trường hoặc dự đoán hợp lý xảy ra hay trường hợp biến động quá mức, đánh giá là hợp lý bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent)  , Trong bất kỳ định giá thị trường của ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc các dự đoán từ ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho rằng tình huống như vậy có thể xảy ra; hoặc là
 • Bất kỳ hành động, sự kiện hoặc sự cố nào xảy ra bao gồm bất kỳ cuộc đình công, bạo loạn hoặc biểu tình dân sự, khủng bố, mất điện hoặc liên lạc điện tử hoặc các vấn đề liên lạc hoặc kỹ thuật của hệ thống thông tin hoặc do bất ngờ mất điện ngăn cản ICM Capital Limited (Saint Vincent) cung cấp các dịch vụ giao dịch thông thường.

18.2 Nếu chúng tôi đánh giá và kết luận rằng đây là Tình huống Bất khả kháng thì chúng tôi sẽ xử lý theo quyết định của riêng mình:

 • Giao dịch bị treo và/hoặc sửa đổi Giờ định giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho tất cả hay bất kỳ thị trường;
 • Tăng yêu cầu Nạp tiền/Ký quỹ và/hoặc sửa đổi hạn mức tín dụng trong trường hợp tài khoản tín dụng;
 • Đóng bất kỳ hoặc tất cả các lệnh mở;
 • Từ chối thực hiện thêm bất kỳ Giao dịch nào ngay cả khi Giao dịch đó bị đóng;
 • Ngay lập tức yêu cầu thanh toán Ký quỹ và/hoặc mọi số tiền khác mà bạn có thể nợ ICM Capital Limited (Saint Vincent);
 • Hủy bỏ hoặc thực hiện bất kỳ lệnh nào trong từng trường hợp từng mức độ mà và theo quyết định riêng của chúng tôi để công bằng và hợp lý trong từng trường hợp;
 • Giảm Kích thước Giao dịch tối đa cho phép;
 • Thay đổi bất kỳ mức chênh lệch nào được định giá bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent);
 • Tạm ngưng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) không khả thi hoặc không hợp lý để tuân theo chúng; hoặc
 • Thực hiện những hành động mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho là phù hợp trong trường hợp để bảo vệ khách hàng cũng như ICM chúng tôi.

18.3 Trong trường hợp phát hiện gian lận hoặc thiếu trung thực, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ hành động nào thực hiện theo Điều khoản này.

19. XÁC NHẬN, CÂU HỎI VỀ TÀI KHOẢN, KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

19.1 Khi tham gia vào bất kỳ Giao dịch hoặc lệnh hoặc sửa đổi lệnh hoặc hủy bỏ thông báo Thỏa thuận ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ:

 • Hiển thị trên màn hình liên quan đến giao dịch DTP; hoặc
 • Đối với các lệnh được đặt trên điện thoại:

(a) Gửi qua email cho bạn nơi các lệnh đặt đó liên quan đến một sản phẩm được cung cấp trên OTP; Hoặc
(b) Có sẵn để xem trên màn hình liên quan đến các Giao dịch được thực hiện thông qua DTP.

19.2 Bất kỳ hành động quan trọng nào ảnh hưởng đến tài khoản của bạn sẽ được gửi xác nhận email và/hoặc xác nhận trên màn hình. Nếu không có xác nhận qua email hoặc xác nhận trên màn hình về một hành động trên tài khoản của bạn sẽ không bị tính là hợp lệ trong bất kỳ Giao dịch hoặc lệnh nào đã được đặt.

19.3 Bạn hoàn toàn có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các Giao dịch và Lệnh của mình. Ngay khi bạn nhận được bất kỳ lưu ý Thỏa thuận, bạn phải kiểm tra lại xem để chắc chắn rằng nó chính xác. Nếu ICM Capital Limited (Saint Vincent) được thông báo càng sớm về các lỗi hoặc vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ càng có thể xem xét hoặc sửa chữa nó sớm hơn. Bạn cũng phải thường xuyên kiểm tra bản sao kê trực tuyến của mình.

19.4 Bảng sao kê tài khoản của bạn sẽ có sẵn trực tuyến bất cứ lúc nào trừ khi ICM Capital Limited (Saint Vincent) đã tạm ngưng tài khoản của bạn hoặc OTP hoặc DTP không khả dụng vì bất kỳ lý do gì.

19.5 Nếu bạn nhận được thông báo Thỏa thuận cho một Giao dịch hoặc lệnh đặt mà bạn cho rằng không phải thực hiện giao dịch của bạn hoặc cho bạn, bạn phải thông báo cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) ngay lập tức. Nếu bạn không nhận được thông báo Thỏa thuận cho Giao dịch bạn đã đặt (hoặc cho rằng bạn đã đặt), bạn phải thông báo cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) ngay lập tức.

19.6 Nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ ghi chú Thỏa thuận hoặc tuyên bố có chứa bất kỳ lỗi nào, bạn phải thông báo cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) ngay lập tức.

19.7 Mọi thắc mắc hoặc tranh chấp liên quan đến bất kỳ giao dịch hoặc cuộc trò chuyện nào, phải được thông báo cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) cùng với chi tiết về thời gian và ngày của giao dịch hoặc cuộc trò chuyện ngay sau khi bạn biết về điều đó. Nếu tranh chấp hoặc khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng bạn nên chuyển nó một lần nữa với tất cả các chi tiết, cho đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của  ICM Capital Limited (Saint Vincent) .

19.8 Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc tranh chấp nào, ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể tùy ý đóng ngay lập tức, theo báo giá hiện hành của ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc báo giá đầu tiên có sẵn, ở mọi Lệnh nào đang có tranh chấp. Bất kể kết quả tranh chấp sau đó ra sao, ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không mở lại hoặc phục hồi bất kỳ giao dịch nào đã đóng.

19.9 Tiền của khách hàng sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của khách hàng. Trong trường hợp ICM Capital Limited (Saint Vincent) vỡ nợ, tất cả số tiền của khách hàng được giữ trong tài khoản ngân hàng của bên thứ ba sẽ được bảo vệ. Trong trường hợp ngân hàng bên thứ ba bị vỡ nợ, bạn có thể được hưởng khoản bồi thường từ Chính sách nếu ngân hàng bên thứ ba không thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ. Điều này phụ thuộc vào loại hình kinh doanh bạn thực hiện, tình trạng của bạn, và trường hợp khiếu nại.

20. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

20.1 Các điều khoản nếu có sự thay đổi sẽ được thông báo cho bạn. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức trên dịch vụ theo quy định tại Khoản 21 và sẽ áp dụng cho tất cả các Lệnh mở và các lệnh chờ chưa được thực hiện sau ngày thay đổi có hiệu lực.

21. THÔNG BÁO

21.1 Tất cả các thông báo sẽ được gửi đến khách hàng của ICM Capital Limited (Saint Vincent) qua phương tiện nhắn tin email và trừ khi ICM Capital Limited (Saint Vincent) nhận được thông báo 'không gửi được', tất cả các thông báo như vậy sẽ được coi là bạn đã nhận được. Bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ email của bạn phải thông báo ngay cho ICM Capital Limited (Saint Vincent). Bất kỳ tổn thất nào do bạn phải chịu thông qua việc không nhận được thông báo hoặc xác nhận (trong trường hợp giao dịch hoặc đặt lệnh) đều do bạn thanh toán. ICM Capital Limited (Saint Vincent) không chịu trách nhiệm về việc bạn không nhận bất kỳ thông báo hoặc xác nhận nào như vậy.

21.2 Nếu có bất kỳ yêu cầu nào của ICM Capital Limited (Saint Vincent) mà bạn liên hệ với chúng tôi, vì lý do gì, phải được coi là quan trọng và phải được thực hiện ngay lập tức.

22.3 Trường hợp ICM Capital Limited (Saint Vincent) không được thông báo cũng như không nhận được thông báo hoặc liên lạc nào khác, thì thông báo đó sẽ được coi là đã được phục vụ hợp lệ cho Khách hàng:

 • Nếu được gửi tận tay tại địa chỉ nhà hoặc cơ quan đã biết hiện tại của Khách hàng hoặc khi được gửi trực tiếp cho Khách hàng;
 • Nếu được liên hệ qua điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp với Khách hàng (hoặc với đại diện của ICM Capital Limited (Saint Vincent) là Khách hàng), khi đã gửi toàn bộ thông tin;
 • Nếu được để lại tin nhắn qua máy trả lời điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thư thoại, hai giờ sau khi tin nhắn được để lại trên phương tiện liên quan;
 • Nếu được gửi hỏa tốc qua bưu điện hai ngày làm việc sau khi gửi;
 • Nếu được gửi qua fax, khi đã truyền tải toàn bộ, với điều kiện là một thông báo truyền tải "thành công" đã nhận được từ ICM Capital Limited (Saint Vincent); hoặc
 • Nếu được gửi qua email sau khi nhận được thông báo đã nhận từ ICM Capital Limited (Saint Vincent).

21.4 Bất kỳ thông báo hoặc liên lạc nào khác được đưa ra hoặc thực hiện theo hoặc liên quan đến các vấn đề trong Thỏa thuận này, ngoại trừ trường hợp trao đổi trực tiếp được cung cấp rõ ràng, phải bằng văn bản và sẽ được gửi đến support@icmcapital.com

22. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

22.1 Các Điều khoản này không giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do gian lận hoặc tử vong hoặc thương tật do sơ suất của ICM Capital Limited (Saint Vincent).

22.2 Theo tất cả các quy định khác của Điều khoản và Điều kiện này và Thỏa thuận ICM Capital Limited (Saint Vincent) có trách nhiệm thanh toán cho bạn lợi nhuận thu được trong quá trình giao dịch của bạn. Những điều ở trên là toàn bộ trách nhiệm pháp lý của ICM Capital Limited (Saint Vincent) đối với bạn.

22.3 Bạn phải bồi thường cho chúng tôi và chúng tôi cũng trách nhiệm bồi thường theo yêu cầu đối với tất cả pháp lý, chi phí, khiếu nại, thiệt hại và chi phí thuộc bất kỳ bản chất nào (hiện tại, tương lai, tiềm ẩn hoặc khác và bao gồm cả phí pháp lý) mà chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu khi kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do việc bạn vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc theo luật và quy định hiện hành hoặc chúng tôi thực hiện các quyền của mình liên quan đến các điều khoản Trường hợp Vi phạm được nêu chi tiết trong Điều khoản và Điều kiện này, chỉ trừ khi trong phạm vi trách nhiệm pháp lý, chi phí , các yêu cầu bồi thường, thiệt hại và chi phí phải chịu hoặc phát sinh do sơ suất hoặc cố ý vi phạm của chúng tôi. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi và chúng tôi cũng có trách nhiệm bồi thường đối với tất cả những tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do hậu quả của: bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ chỉ dẫn nào do Người được ủy quyền cung cấp cho chúng tôi hoặc làm theo bất kỳ hướng dẫn nào, được hoặc là của Người được ủy quyền.

22.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm:

 • Đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào (nói chung là "Tổn thất") mà bạn phải chịu hoặc gánh chịu chỉ trừ khi trong phạm vi mà Tổn thất đó phải chịu hoặc phát sinh do sự sơ suất hoặc cố ý vi phạm của chúng tôi;
 • Đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (cho dù là mất đi lợi nhuận, thua lỗ kinh doanh hay lý do khác), phí tổn, chi phí hoặc các yêu cầu bồi thường thiệt hại do hậu quả (bất kỳ nguyên nhân nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này; hoặc là
 • Đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu hoặc gánh chịu do bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ lệnh, hướng dẫn hoặc thông tin nào do bạn hoặc Người được ủy quyền cung cấp, hoặc do chúng tôi thực hiện theo bất kỳ lệnh hoặc hướng dẫn nào, hoặc là từ Người được ủy quyền đó.

22.5 Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này được phát hiện là không khả thi hoặc không hợp lệ, tính không khả thi hoặc không hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các phần khác của Điều khoản và Điều kiện này (hoặc phần còn lại của phần bị ảnh hưởng tùy từng trường hợp), điều này sẽ vẫn còn đầy đủ ảnh hưởng và hiệu lực.

22.6 Bạn không được chỉ định, chuyển nhượng, tính phí hoặc ký Thỏa thuận phụ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây.

22.7 ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quyền chỉ định, chuyển nhượng, tính phí, Thỏa thuận phụ hoặc giao dịch theo bất kỳ cách nào với tất cả hoặc quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình dưới đây, kể cả chuyển nhượng cùng một Công ty được liên kết hoặc Đối tác giao dịch.

23. THUẾ

23.1 Tại thời điểm hiện tại, thu nhập từ Giao dịch CFD không được miễn thuế trên Thặng dư Vốn. Tuy nhiên, không đánh Thuế Trước bạ đối với CFD. Các quy định về thuế có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn chỉ có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo rằng hoạt động CFD của bạn tuân thủ các quy định về thuế thu nhập địa phương và bất kỳ luật tài chính hiện hành nào khác.

24. BẢO MẬT

24.1 Bạn xác nhận rằng khi mở tài khoản với chúng tôi và thực hiện Giao dịch, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.  Bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng tất cả những thông tin đó cho mục đích thực hiện Thỏa thuận và quản lý mối quan hệ giữa hay bên. Bạn đồng ý với việc chúng tôi tiết lộ thông tin cho:

 • Nơi chúng tôi được yêu cầu theo pháp luật;
 • Đến các Công ty liên kết;
 • Cho các Đối tác Thương mại của chúng tôi;
 • Cho các bên thứ ba mà chúng tôi cho là cần thiết và hợp lý để ngăn chặn tội phạm;
 • Cho các bên thứ ba như vậy khi chúng tôi thấy phù hợp để hỗ trợ chúng tôi thực thi các quyền hợp pháp hoặc Thỏa thuận giữa hai bên, nhưng không giới hạn ở các cơ quan thu hồi nợ và cố vấn pháp lý.

24.2 Bạn cho phép chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác thương mại nào gọi điện thoại hoặc liên hệ với bạn trong thời điểm hợp lý để thảo luận về các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc hoạt động kinh doanh của các công ty liên kết của chúng tôi hoặc việc kinh doanh của các đối tác thương mại của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi hoặc các đối tác thương mại của chúng tôi liên hệ với bạn về bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản.

ĐỊNH NGHĨA

Trong Thỏa thuận này (và cả các cụm từ khác được định nghĩa trên trang web của chúng tôi), các từ và cụm từ dưới đây có ý nghĩa như sau:

Số dư tài khoản” Là ‘số dư tiền mặt’ trên tài khoản (số dư tài khoản của bạn không bao gồm lợi nhuận hoặc lỗ trên bất kỳ lệnh mở).

Luật áp dụng” có nghĩa là bất kỳ quy chế, luật, quy tắc, bộ luật hướng dẫn, lệnh hoặc quyết định nào của quốc gia, địa phương hoặc các quy chế khác, lệnh hoặc quyết định của Cơ quan Chính phủ.

"Mẫu đăng ký” là biểu mẫu đăng ký do ICM Capital Limited (Saint Vincent) cung cấp liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện.

Công ty liên kết” có nghĩa là bất kỳ công ty mẹ hoặc công ty con nào (như được định nghĩa trong Đạo luật công ty năm 2006) trong nhóm ICM Capital Limited (Saint Vincent) và/hoặc bất kỳ công ty con nào của bất kỳ công ty mẹ nào như vậy hoặc các công ty con của nó.

Bên thứ ba được Ủy quyền” có nghĩa là người được bạn ủy quyền để bắt đầu giao dịch hoặc đóng các giao dịch hiện tại trên tài khoản chi tiết của bạn, như quy định tại Khoản 15.

Đặt cược” (bao gồm "betting", "dealing", "trading") hoặc các từ tương tự khác thể hiện khái niệm một cách đưa khách hàng vào một giao dịch. "Bid" hoặc là "giá bid” là mức giá mà tại đó khách hàng có thể bán.

Mua” (kể cả "Take", "Up Bet", "Go Long", “Long", "Long Position") được định nghĩa là thực hiện một Giao dịch mua hoặc mua trên thị trường niêm yết bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) .

Khách hàng”  (kể cả "bạn” và “khách của bạn”) có nghĩa là một người hoặc công ty đã mở một tài khoản với ICM Capital Limited (Saint Vincent) và đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện.

Tiền Khách hàng/Mọi khoản tiền bạc” đề cập đến khoản tiền của bạn trong tài khoản của bạn trong hệ thống của ICM Capital Limited (Saint Vincent).

Khách hàng của ICM Capital Limited (Saint Vincent) có đầy đủ quyền sở hữu tiền của họ, tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng.

Tài khoản Tín dụng” là một tài khoản ở ICM Capital Limited (Saint Vincent), theo quyết định riêng của mình, đã cung cấp cho bạn hạn mức tín dụng để làm Tài nguyên Giao dịch.

“Thỏa thuận chênh lệch” , “CFD”  hoặc các từ tương tự khác thể hiện khái niệm việc khách hàng đặt giao dịch CFD.

Trường hợp Vi phạm” sẽ được coi là đã vi phạm khi:

 • Bất kỳ tuyên bố trực tiếp nào hoặc bằng văn bản của bạn đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm;
 • Bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo Thỏa thuận này (bao gồm cả việc không đáp ứng Cuộc gọi Ký quỹ) hoặc bạn không thực hiện bất kỳ tuyên bố nào của bạn dù bằng lời nói hay qua điện thoại, email hoặc bằng bất kỳ hình thức tin nhắn văn bản nào;
 • Trong trường hợp bạn qua đời hoặc mắc bất kỳ căn bệnh nào liên quan đến bộ luật sức khỏe tâm thần hiện hành;
 • Bạn không có khả năng thanh toán số tiền nợ cho ICM Capital Limited (Saint Vincent) hoặc của bất kỳ Công ty hoặc Đối tác Thương mại được Liên kết nào;
 • ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo đơn phương tin rằng bất kỳ trường hợp nào nêu trong định nghĩa này đều có khả năng xảy ra.

“Tài khoản Tiền gửi”  là tài khoản mà bạn cần phải nạp tiền trước khi bắt đầu giao dịch.

DTP” là bất kỳ Nền tảng giao dịch có thể tải xuống nào được cung cấp bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) để giao dịch trên thị trường của chúng tôi.

“Chính sách Thực thi” có nghĩa đặt lệnh Chính sách Thực thi của ICM Capital Limited (Saint Vincent) có thể được sửa đổi theo thời gian. Bản tóm tắt về Chính sách Thực thi hiện tại có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Ngày hết hạn” có nghĩa là và thời gian và ngày hết hạn của một giao dịch.

FX” , (hay “Forex” đề cập đến giao dịch tiền tệ, “Gapping” như được nêu chi tiết tại Khoản 7.

If Done Order” có nghĩa là lệnh hai bước mà chỉ được được kích hoạt khi kích hoạt một lệnh đi kèm khác. Ví dụ: nếu một Lệnh mới được kích hoạt, bạn có thể muốn đặt trước lệnh Cắt lỗ và/hoặc lệnh Giới hạn. Những lệnh bổ sung được coi là "If Done Orders".

“IMR”  (bao gồm "Min IMR") có nghĩa là Yêu cầu Ký quỹ Ban đầu đại diện cho Tài nguyên Giao dịch tối thiểu (Miễn phí Ký quỹ) cần thiết để thực hiện giao dịch mở với quy mô giao dịch tối thiểu được ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho phép. (Ví dụ: nếu bạn có Tài khoản Sterling (Bảng Anh) và Min IMR trên thị trường là 50 thì để đặt quy mô giao dịch đơn vị là £3, bạn sẽ cần ít nhất £150 (£3x50) số tiền có sẵn để giao dịch) "Trường hợp vỡ nợ" có nghĩa là và sẽ xảy ra khi:

 • Nếu bạn là cá nhân, khi bạn muốn thông qua hoặc đề xuất, về một thỏa thuận tự nguyện theo Đạo luật Phá sản năm 1986 (cụ thể là phần VIII) hoặc một thỏa thuận/thỏa hiệp với các chủ nợ của bạn nói chung hoặc tuyên bố phá sản;
 • Nếu bạn là một công ty, thì việc thông qua bất kỳ giải pháp hoặc lệnh nào, để đóng cửa hoặc giải thể công ty, hoặc chuyển nhượng quyền quản lý hoặc chỉ định một người kế thừa chính thức hoặc bán bất kỳ tài sản nào của công ty hoặc thực hiện bất kỳ thỏa thuận tự nguyện nào theo Đạo luật Phá sản năm 1986;
 • Nếu bạn là khách hàng của ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không thể thanh toán các khoản nợ của mình khi đến hạn trả hoặc phá sản hoặc các trường hợp, hành động tương tự liên quan đến bạn.

“Lệnh giới hạn” đề cập đến lệnh chốt lời trên một giao dịch mở nếu giá của chúng tôi đạt đến mức được yêu cầu hoặc một mức ngẫu nhiên (‘If Done’) trên một Lệnh mới.

ICM Capital Limited (Saint Vincent)”, “ICM Capital Limited (Saint Vincent)” (hay "chúng tôi") là bộ phận bán lẻ của ICM Capital Limited (Saint Vincent).

LSE” Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn.

Margin” là một thuật ngữ mô tả các yêu cầu ký quỹ hoặc khoản tiền được sử dụng trên tài khoản của bạn cho một trong hai Giao dịch mở hoặc mở Lệnh của bạn. Xem Khoản 7

“Margin Call” (Cuộc gọi Ký quỹ)  yêu cầu thanh toán Ký quỹ theo quy định tại Khoản 8.

Yêu cầu Ký quỹ” là khoản tiền mặt hoặc số tiền tín dụng cần thiết để duy trì Lệnh mở hiện tại của bạn.

Thị trường” đề cập đến tập hợp các chỉ số, chia sẻ, tiền tệ, hàng hóa, trái phiếu và lãi suất hoặc bất kỳ sản phẩm khác có thể được định giá bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) theo thời gian.

Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật” đề cập đến các thông số có sẵn trên mạng được ICM Capital Limited (Saint Vincent) hiện tại Giờ báo giá, Min IMR, phí lãi suất qua đêm, các thông số kỹ thuật khác của thị trường và các tỷ lệ khác áp dụng cho các Giao dịch và Lệnh của bạn.

“Lệnh mới” là thực hiện một Giao dịch mới với mức giá có thể có trong tương lai dựa trên Báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent).

“Giá ask” hoặc “giá chào bán” là giá mà Khách hàng có thể mua.

“Danh sách lệnh” là cửa sổ trên OTP nơi các lệnh đang chạy của bạn được liệt kê.

OTP” là bất kỳ Nền tảng Giao dịch Trực tuyến nào được cung cấp bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) để giao dịch thị trường của chúng tôi.

Phí qua đêm” là tín dụng hoặc ghi nợ áp dụng cho tài khoản của bạn khi bạn giữ một lệnh nhất định trong Thỏa thuận qua đêm và kể cả những ngày không thị trường giao dịch.

“Lỗi định giá” nghĩa là do ICM Capital Limited (Saint Vincent) báo giá sai, trong đó giá được báo sai lệch đáng kể và chênh lệnh so với giá thị trường hiện hành (hoặc giá thị trường hiển thị trước) tại thời điểm được báo giá. Lỗi định giá như đã định nghĩa, nhưng không phải riêng biệt, là Giá Bid hoặc Giá Chào bán thay đổi cao hơn hoặc thấp hơn giá giữa thị trường phổ biến của sản phẩm cơ bản nhiều hơn mức chênh lệch giá bid/ask được báo giá của sản phẩm đó. Ví dụ: một báo giá bid/ask của ICM Capital Limited (Saint Vincent) trong Thỏa thuận FTSE Hàng Quý là 4804 - 4808 khi báo giá đúng đáng lẽ ra phải là 4797 - 4801 có thể được xem là Lỗi định giá do ICM Capital Limited (Saint Vincent ) Giá bid 4804 cao hơn mức chênh lệch giá của sản phẩm (trong trường hợp này là 4) tính từ điểm giữa (4799) của báo giá chính xác.

Lệnh” có nghĩa là mở giao dịch.

“Rolling Daily” là các Lệnh tự động chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo mà không phải chịu bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào. Những lệnh như vậy thường có Ngày Hết hạn dài (đôi khi là nhiều năm trong tương lai) với Phí qua đêm hấp dẫn.

“Báo giá”, “Báo giá của chúng tôi”, “Báo giá ICM Capital Limited (Saint Vincent)” là giá được định giá bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent) qua OTP hoặc DTP hoặc trên điện thoại. Tất cả các Báo giá đều dựa trên Thị trường cơ sở được lấy từ một sàn giao dịch toàn cầu được công nhận hoặc từ một đối tác bán buôn.

“Giờ báo giá”, “Giờ báo giá của ICM Capital Limited (Saint Vincent)” là thời gian được nêu chi tiết trong Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật khi ICM Capital Limited (Saint Vincent) báo giá trên thị trường. ICM Capital Limited (Saint Vincent) sẽ không báo giá bất kỳ thị trường nào ngoài giờ mở cửa.

“Bán”, (hay "Go Short", "Short", "Lệnh Short") nghĩa là thực hiện một Giao dịch bán hoặc bán trên thị trường được định giá bởi ICM Capital Limited (Saint Vincent).

Kích thước” đề cập đến kích thước khi mua hoặc bán giao dịch. Kích thước giao dịch tiêu chuẩn, tối thiểu và tối đa và quy mô ký quỹ mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) cho phép có thể khác nhau giữa các thị trường và sản phẩm này hay sản phẩm khác và được nêu chi tiết trong Thỏa thuận Chỉ số kỹ thuật.

“Stop”, “Stop Loss” là một lệnh để đóng một Lệnh mở ở mức xác định trước.

“Đối tác Giao dịch” là bất kỳ ai mà ICM Capital Limited (Saint Vincent) có quan hệ hợp tác trên Thỏa thuận, ví dụ như mối quan hệ liên doanh, mối quan hệ đối tác, mối quan hệ đại lý, mối quan hệ White label hoặc mối quan hệ IB.

“Tài nguyên giao dịch” (hoặc “Miễn phí Ký quỹ” hoặc "Ký quỹ khả dụng") là số tiền có sẵn trong tài khoản của bạn có thể được phân chia cho các Giao dịch mới hoặc chuyển đến các mức Stop hiện tại.

Giao dịch” có nghĩa là bất kỳ giao dịch mua hoặc bán hoặc giao dịch CFD nào được thực hiện giữa bạn và ICM Capital Limited (Saint Vincent) (bao gồm cả việc đóng Lệnh) và bao gồm bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện giữa ICM Capital Limited (Saint Vincent) và bạn có thể được thỏa thuận tùy từng thời điểm và từng trường hợp cụ thể.

“Thị trường Cơ sở” là tài sản cơ bản mà tại đó các công cụ phái sinh được tạo ra khi giao dịch tài sản.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp