Polisi

Berdagang dalam Kontrak Untuk Perbezaan (CFD) membawa risiko yang tinggi terhadap modal anda. Anda mungkin mengalami keuntungan atau kerugian berkali-kali dari jumlah saham anda atau wang yang awalnya anda depositkan kepada kami. Berdagang hanya dengan wang yang anda mampu rugi. Hutang yang dikenakan melalui perdagangan CFD adalah mengikat dan dapat dilaksanakan secara sah. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan dapatkan nasihat sekiranya perlu. Perdagangan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Kami mengesyorkan agar anda membaca notis Amaran Risiko yang merupakan sebahagian daripada Terma dan Syarat ini dan juga terdapat di laman web kami.

Sekiranya anda tidak dapat memahami mana-mana bahagian dari Terma dan Syarat ini atau Amaran Risiko atau Dasar Pelaksanaan, anda harus menghubungi ICM dengan pertanyaan anda sebelum menyetujuinya.

1. Skop

1.1 Terma dan Syarat ini dibuat antara anda ("pelanggan" atau "anda") dan ICM Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines dan terpakai:

 • melalui internet daripada ICM Online Trading Platform ("OTP"); atau
 • melalui mana-mana Downloadable Trading Platform ("DTP") yang ICM tawarkan.

Ini termasuk sebarang Transaksi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa atau orang yang memberikan nama, nombor akaun dan/atau kata laluan pelanggan.

1.2 Kami akan berurusan dengan anda dengan syarat:

 • Terma dan Syarat ini;
 • notis Amaran Risiko
 • Borang Permohonan yang telah dilengkapkan;
 • Dasar Pelaksanaan kami;
 • sebarang lesen perisian yang berkaitan; dan
 • sebarang terma dan syarat tambahan yang dikeluarkan oleh kami, termasuk yang berkaitan dengan

Akaun dan/atau syarat lain yang dikeluarkan sehubungan dengan transaksi yang dipertimbangkan oleh Terma dan Syarat ini, yang bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian" ini.

1.3 Pelanggan juga harus sedar bahawa Spesifikasi Kontrak mengandungi maklumat penting berkaitan dengan produk yang mendasari yang berkaitan dengan Transaksi dan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan ini terdapat pada Klausa 11.

1.4 Dengan bersetuju kepada Perjanjian ini, anda memberi kebenaran kepada ICM tuntuk menelefon atau menghubungi anda pada bila-bila masa untuk membincangkan aspek akaun anda bersama ICM atau sebarang aspek ICM atau perniagaan Syarikat Bersekutu.

1.5 Setiap kali anda melakukan Transaksi, anda menandakan dan bersetuju bahawa semua pernyataan mengenai jaminan dan pernyataan peribadi diulang dan adalah:

 • semua maklumat yang anda berikan kepada kami (dalam Borang Permohonan anda dan seterusnya) adalah benar dan tepat dalam semua aspek material;
 • anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini;
 • anda telah membaca dan memahami sepenuhnya Perjanjian ini, termasuk Spesifikasi Kontrak dan Amaran Risiko;
 • jika anda seorang individu, anda berumur 18 tahun ke atas;
 • tindakan melakukan Transaksi dengan ICM adalah sah di bidang kuasa yang anda tinggal sekarang dan bahawa anda tidak akan melanggar undang-undang yang berkaitan dengan anda;
 • anda, atau Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa, mengambil setiap Transaksi bagi pihak anda sendiri sebagai prinsipal dan bukan sebagai wakil pihak ketiga;
 • jika anda adalah syarikat, dalam melakukan Transaksi atau arahan, anda diberi kuasa untuk melakukannya; dan
 • mana-mana orang yang diberi kuasa oleh anda untuk berdagang atau mengeluarkan arahan bagi pihak anda telah membaca dan memahami Perjanjian dan Amaran Risiko.

1.6 Sekiranya ada kerugian yang ditanggung oleh anda atau oleh ICM kerana anda melanggar mana-mana jaminan seperti yang dinyatakan di sini, anda akan bertanggungjawab untuk jumlah keseluruhan yang terlibat.

1.7 Dalam perjanjian dengan anda, ICM boleh mengetepikan atau melonggarkan mana-mana Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa. Khususnya tetapi tanpa batasan, di mana Terma dan Syarat ini menentukan syarat Ukuran Transaksi atau Margin tertentu, ICM mungkin, tetapi hanya dengan persetujuan anda, membenarkan anda melanggar had tersebut. Segala tanggungjawab yang timbul disebabkan oleh kebenaran tersebut adalah tanggungjawab anda sendiri. Sebarang perjanjian untuk pengabaian atau kegagalan untuk menguatkuasakan mana-mana bahagian dari Terma dan Syarat ini tidak akan menjadi pengabaian oleh ICM untuk menguatkuasakan peraturan tersebut pada masa berikutnya.

1.8 Terjemahan dan penafsiran bahasa Inggeris dari perjanjian ini lebih diutamakan daripada semua versi terjemahan yang lain dalam perjanjian ini.

2. AKAUN DAN TRANSAKSI ANDA

2.1 Anda mesti membuka akaun dengan kami sebelum kami menerima Transaksi anda. Anda mesti mengisi dan menghantar kepada kami Borang Permohonan sama ada secara dalam talian secara elektronik, atau pada borang yang boleh dicetak yang terdapat di laman web kami, atau yang tersedia dengan Terma dan Syarat ini. Semua bahagian wajib mesti diisi dan segala maklumat yang diberikan mestilah benar dan betul sepanjang pengetahuan anda. Sebarang maklumat yang salah atau tidak jelas yang diberikan akan mengakibatkan penolakan permohonan secara langsung atau sekurang-kurangnya kelewatan dalam pembukaan akaun pelanggan anda.

2.2 Semasa menandatangani, atau menghantar secara elektronik kepada kami, borang permohonan yang anda izinkan ICM untuk membuat carian yang dirasakan sesuai untuk mengesahkan bahawa maklumat yang anda berikan adalah lengkap dan betul. Pencarian sedemikian akan merangkumi, tetapi mungkin tidak terhad kepada, maklumat dari daftar pemilih dan mana-mana agensi kredit yang dihubungi oleh ICM.

2.3 ICM boleh membuat pemeriksaan maklumat anda secara berkala untuk mengesahkan bahawa butiran yang anda berikan tidak berubah. Walau bagaimanapun, anda mesti segera memberitahu ICM secara bertulis mengenai perubahan ketara dalam keadaan kewangan anda atau perubahan pada maklumat yang diberikan pada Borang Permohonan anda (termasuk pertukaran pekerjaan, alamat, maklumat hubungan dan e-mel). Berdasarkan budi bicara mutlak ICM, pihaknya boleh menerima pemberitahuan tersebut melalui telefon atau melalui e-mel. Sebarang kerugian yang mungkin disebabkan oleh salah arah butir-butir kontrak kerana alamat e-mel yang tidak betul atau luput yang diberikan oleh anda adalah sepenuhnya tanggungjawab anda.

2.4 ICM berhak untuk menerima atau menolak mana-mana permohonan dengan alasan apa pun mengikut budi bicara. ICM juga berhak untuk tidak mendedahkan alasan di sebalik keputusan tersebut kepada pelanggannya.

2.5 ICM berhak untuk menutup atau menangguhkan akaun anda pada bila-bila masa dengan menghantar notis bertulis 5 hari bekerja sebelumnya. Sekiranya ICM menggunakan hak ini, semua Posisi terbuka akan ditutup pada harga sebutan semasa ICM dan tidak ada perdagangan baru yang akan diterima. Sebarang Posisi yang mungkin anda miliki di pasaran yang tidak disebut harga (iaitu yang ditutup untuk hari itu) akan ditutup pada harga pertama yang tersedia bagi ICM pada hari perniagaan berikutnya atau, sekiranya pasaran ditangguhkan atas sebab apa pun, ditutup dengan syarat yang terkandung di sini.

2.6 ICM berhak untuk mendedahkan maklumat mengenai anda atau akaun anda tanpa merujuk kepada anda terlebih dahulu kepada mana-mana pihak yang kompeten dengan bidang kuasa perniagaan ICM atau kepada orang lain ICM secara wajar percaya untuk mencari rujukan atau rujukan kredit dengan niat baik. Secara khusus ICM berhak untuk mendedahkan maklumat tersebut kepada syarikat lain yang serupa yang mungkin menanyakan sebarang hutang atau liabiliti buruk.

2.7 Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memberitahu ICM sama ada maklumat mengenai Transaksi akaun anda harus dilaporkan kepada majikan anda, termasuk pegawai pematuhannya, dan apakah nota kontrak dan penyata akaun anda harus dihantar kepada pegawai pematuhan itu atau kepada orang lain yang diberi kuasa oleh majikan anda untuk menerima maklumat.

3. PERKHIDMATAN OLEH ICM

3.1 Tertakluk kepada anda memenuhi kewajiban anda di bawah Perjanjian ini, kami dapat menandatangani kontrak dengan anda berkenaan dengan jenis Transaksi berikut:

 • Meneruskan CFD pada sekuriti tunggal, keranjang sekuriti, stok atau indeks lain, logam asas, komoditi dan mata wang asas (pertukaran mata wang asing).
 • Pelaburan lain seperti yang mungkin kita tawarkan dari masa ke semasa secara bertulis atau dalam talian.

3.2 Kami akan berurusan dengan anda berdasarkan ‘pelaksanaan sahaja’ setiap masa.

3.3 Kami tidak akan memberi anda nasihat mengenai kebaikan atau kesesuaian anda memasuki Perjanjian ini atau sebarang Transaksi yang difikirkan oleh Perjanjian ini dan, tidak akan pernah memberi anda nasihat pelaburan walaupun kami mengikut budi bicara kami memberi anda maklumat generik atau fakta dari semasa ke semasa mengenai sifat, terminologi dan prosedur yang terlibat dengan Transaksi tersebut atau mengenai maklumat data kewangan faktual. Anda harus bergantung pada penilaian anda sendiri ketika memutuskan untuk melakukan atau tidak sebarang Transaksi yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini.

3.4 Apabila kami melaksanakan pesanan bagi pihak anda, secara amnya kami akan bertindak sesuai dengan Dasar Pelaksanaan pesanan kami. Ringkasan Dasar Pelaksanaan semasa kami telah diberikan kepada anda.

3.5 Kami memberikan Spesifikasi Kontrak berkaitan dengan perkhidmatan yang kami sediakan dan menjelaskan pelbagai perkara yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Anda harus membaca Spesifikasi Kontrak dengan teliti sebelum melakukan Transaksi. Sekiranya ada perkara yang anda tidak faham sepenuhnya, anda harus meminta penjelasan dari kami sebelum memasuki Transaksi.

3.6 Sebarang Transaksi dengan ICM hanya boleh dibuat semasa Masa Sebut Harga ICM untuk pasaran yang dimaksudkan dan dalam Ukuran yang dibenarkan (kecuali jika disetujui oleh ICM). Ini diperincikan lebih lanjut dalam Spesifikasi Kontrak. Had minimum dan maksimum ditetapkan oleh kami dengan merujuk pada ukuran pasaran biasa yang harganya tersedia di bursa atau pasaran yang relevan dan yang menawarkan maklumat harga langsung. Had minimum dan maksimum semasa tersedia dari kami atas permintaan dan diperincikan dalam Spesifikasi Kontrak. Kami berhak untuk mengubah had minimum dan maksimum ini dan adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda mengetahui had semasa sebelum melakukan Transaksi. Kami juga berhak mengetepikan had Ukuran Transaksi dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda.

3.7 Kegiatan kami dengan anda di bawah Perjanjian ini kemungkinan merangkumi urus niaga margin. Urus niaga margin diperincikan lebih lanjut pada Klausa 7 dan 8 di bawah.

3.8 Walau apa pun peruntukan lain dalam Perjanjian ini, dalam menyediakan perkhidmatan kami, kami berhak untuk mengambil tindakan apa pun yang kami anggap perlu mengikut budi bicara mutlak kami untuk memastikan pematuhan dengan Undang-undang yang Berlaku. Anda sangat setuju untuk mematuhi semua Undang-undang yang Berkenaan. Sekiranya kami secara wajar menganggap bahawa anda tidak mematuhinya, kami boleh menghentikan Perjanjian ini. Pelanggan diingatkan terutamanya bahawa ini berlaku untuk semua bentuk penyalahgunaan pasaran seperti perdagangan orang dalam dan pengarah yang berdagang saham syarikat mereka sendiri.

3.9 ICM tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian yang berlaku akibat - dan tidak terhad kepada - gangguan bekalan elektrik, komunikasi elektronik, sistem maklumat, atau insiden apa pun yang menghalang ICM daripada memberikan maklumat tersebut kepada satu atau lebih pasaran di mana biasanya akan disebut harga.

3.10 Pelanggan menerima bahawa ICM, termasuk platform perdagangannya dan sistem lain yang berkaitan dan pihak ketiga yang berkaitan mungkin melakukan penyelenggaraan/kemas kini atau menghadapi kegagalan teknikal yang mungkin termasuk mematikan, memulakan semula atau menyegarkan sistem/pelayannya untuk memastikan operasi platform perdagangannya yang lebih berkesan dan/atau sistem lain yang berkaitan. Semasa penyelenggaraan/kemas kini sistem, pelanggan menerima bahawa ini boleh menyebabkan platform perdagangan atau sistem lain yang berkaitan tidak dapat diakses untuk jangka waktu tertentu. Di samping itu, pelanggan menerima bahawa mungkin terdapat masalah mekanikal, carta, perisian, salah sebut harga, komputer, telekomunikasi dan/atau kegagalan sistem elektronik. Sekiranya terdapat masalah sistem/kegagalan/penyelenggaraan/kemas kini, pelanggan menerima bahawa ICM tidak bertanggung jawab atas kerugian, termasuk kerugian kewangan, yang disebabkan oleh salah satu tindakan yang disebut dalam perenggan ini.

4. MENEMPATKAN DAGANGAN

4.1 ICM tidak berkewajiban untuk menerima permintaan untuk berdagang.

4.2 Transaksi dengan ICM hanya boleh dibuat melalui OTP atau DTP. OTP dan DTP mempunyai keperluan perisian komputer minimum (dan maklumat lebih lanjut tersedia berdasarkan permintaan). Platform akan dikemas kini secara berkala dan disarankan agar klien memuat turun dan memasang kemas kini apabila diminta untuk mencapai fungsi platform yang paling efisien.

4.3 ICM menyebut harga dua hala dalam Ukuran yang boleh diterima ICM melibatkan perbezaan antara harga beli dan harga jual. Sebagai Pelanggan, anda mungkin membeli pada harga yang lebih tinggi atau menjual pada harga yang lebih rendah.

4.4 Semasa melakukan Transaksi, anda mesti memberikan nama dan nombor akaun atau nama pengguna anda. Tanpa maklumat ini, Transaksi tidak akan dibenarkan walaupun untuk menutup Posisi terbuka yang ada. Semasa melakukan transaksi melalui telefon, Transaksi hanya akan diterima oleh ICM apabila kami mengesahkan bahawa Transaksi anda telah diterima. Penerimaan secara lisan perdagangan oleh ICM tidak menafikan kedua-dua ICM atau hak anda sekiranya berlaku Kesalahan Harga.

4.5 Semua panggilan ke talian telefon ICM dirakam, dan anda dengan ini bersetuju dengan rakaman perbualan tersebut. Semua OTP dan DTP menyimpan sejarah kronologi semua Transaksi yang dilakukan di atas medium tersebut (termasuk Transaksi yang dimasukkan oleh ICM mengikuti arahan melalui telefon) dan jejak audit elektronik untuk semua aktiviti pelanggan (walaupun ini tidak dijamin). Semua rekod dan rakaman perbualan telefon tersebut adalah hak milik eksklusif ICM dan boleh dijadikan bukti untuk sebarang pertikaian.

4.6 Sebelum akses dibenarkan ke OTP atau DTP, anda wajib memasukkan nama pengguna atau nombor akaun dan kata laluan anda. Semasa melakukan Transaksi melalui OTP pengesahan anda akan melalui nota kontrak e-mel. Transaksi pada DTP akan disahkan melalui nota kontrak di skrin. Kontrak ini mengikat kedua-dua pihak kecuali jika terdapat Kesalahan Harga. ICM akan memperlakukan Transaksi yang dilakukan melalui OTP atau DTP sebagai aktif setelah menerima arahan sedemikian dan penerimaannya. Transaksi yang dilakukan melalui OTP atau DTP biasanya akan disahkan pada masa ia dilakukan dengan cara elektronik.

4.7 Nama pengguna, kata laluan dan nombor akaun anda adalah maklumat yang sangat sensitif. Segala Transaksi yang dilakukan di akaun anda sama ada melalui telefon, OTP atau DTP menggunakan nama pengguna, nombor akaun atau kata laluan anda akan dianggap sebagai Transaksi yang sah. Anda tidak boleh mendedahkan nama pengguna, nombor akaun atau kata laluan anda kepada mana-mana orang (kecuali pendedahan nombor akaun anda kepada Pihak Ketiga yang diberi kuasa menurut Klausa 15). Anda mesti segera memberitahu ICM jika anda menyedari atau mengesyaki bahawa pihak ketiga mempunyai akses ke nama pengguna, nombor akaun atau kata laluan anda atau bahawa orang lain selain daripada anda (atau Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa) melakukan transaksi di akaun anda.

4.8 Sekiranya Transaksi dilakukan melalui OTP atau DTP, ICM berkewajiban untuk mengenal pasti domain dari mana pelanggan berdagang, dan adalah tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan kesahihan melakukan perdagangan dari bidang kuasa tempatan anda.

4.9 Transaksi hanya boleh dilakukan pada Sebut Harga semasa yang sah. Harga boleh berubah pada bila-bila masa setelah disebut harga dan sebelum anda berdagang. Sebut Harga yang dibuat kepada anda melalui telefon hanya sah untuk perbualan itu dan mungkin tidak tersedia pada panggilan telefon berikutnya. Sebut Harga yang telah diberikan sebagai 'petunjuk sahaja' tidak sah dan tidak dapat diperdagangkan kecuali jika disetujui oleh ICM. Sebut Harga yang telah memenuhi syarat atau Sebut Harga yang anda diberitahu tidak lagi sah sebelum anda melakukan Transaksi anda juga tidak boleh diperdagangkan.

4.10 Sekiranya Transaksi dilakukan melalui OTP atau DTP, anda hanya boleh menawarkan untuk melakukan perdagangan pada harga yang disebutkan pada OTP atau DTP. Harga tersebut adalah petunjuk dan semasa diterima ICM boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menolak atau menerima Transaksi yang anda cadangkan. Oleh kerana sifat sistem perdagangan dalam talian dan potensi ketidakpercayaan, kelewatan, kesilapan sebut harga pasaran, ICM boleh mengikut budi bicara mutlaknya menghapus atau menghapus Transaksi dan sebarang Transaksi yang berkaitan (iaitu perdagangan yang menutup perdagangan yang dihapuskan kemudiannya) yang telah dibuat melalui OTP atau DTP yang pada pendapat ICM tidak menggambarkan harga pasaran sebenar semasa penempatan Transaksi yang berkaitan. ICM tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kemungkinan kerugian yang dialami oleh anda dalam perdagangan pada Transaksi yang ditolak atau dibatalkan. ICM tidak bertanggungjawab di atas kerugian yang dibuat dengan syarikat lain atas Transaksi yang dilakukan dengan merujuk kepada perdagangan yang ditolak atau dibatalkan.

4.11 Pasaran pertukaran asing dan komoditi spot dapat mengalami turun naik harga yang melampau yang sering disebut sebagai "Pasaran yang sibuk atau pantas", ini sangat biasa berlaku semasa peristiwa material ekonomi atau politik, seperti siaran berita dan perubahan dasar monetari. Pada masa-masa seperti itu, adalah kebiasaan bagi Pasaran Modal untuk melaksanakan pesanan secara manual dan memperluas spread dan kurang bergantung kepada sistem automatik. Amalan ini boleh mempengaruhi penyedia harga dalam talian dan dapat memperlahankan perkhidmatan mereka kepada pelanggan, meningkatkan harga semula, kesalahan manusia kerana masa tambahan yang diperlukan untuk menganalisis peristiwa dan menentukan harga pasaran yang wajar. Ini boleh menyebabkan kelewatan yang ketara dalam pelaksanaan perdagangan dan pemprosesan pesanan sementara harga dirujuk silang untuk memastikan pelaksanaan yang sah. ICM lebih bergantung pada sistem automatik dan menjalankan perdagangan secara automatik oleh pelayan kami untuk mengurangkan kelewatan, sebut harga semula dan kesilapan manusia dan kami mengekalkan spread tetap kami (kecuali semasa pasaran atau hari cuti yang sangat sibuk), oleh itu, melindungi pelanggan kami henti-rugi. Berdasarkan ini, dan untuk memberitahu anda mengenai kebijakan kami dalam hal ini, harap maklum bahawa ICM berhak untuk membatalkan perdagangan yang telah disahkan oleh sistem automatik kami semasa berita utama, siaran angka atau pasaran segera yang tidak mencerminkan harga pasaran yang sebenarnya atau harga telah ditangguhkan kerana masalah latensi yang tidak dapat dielakkan, sehingga mencegah pedagang menyalahgunakan sistem automatik kami atau spread tetap.

4.12 ICM tidak membenarkan scalping di mana kaedah perdagangan menyalahgunakan Perkhidmatan Automatik kami untuk keuntungan jangka pendek dengan mencuri dan memburu harga lama atau sebut harga yang salah atau berdagang semasa pasaran tidak cair atau berdagang semasa siaran asas/siaran berita di mana harga di ICM Market watch boleh ditangguhkan kerana masalah latensi atau perdagangan yang tidak dapat dielakkan menggunakan penasihat pakar atau robot lain untuk tujuan yang menyalahgunakan. Pelanggan diminta untuk berdagang secara beretika dan tidak berusaha mengambil kesempatan ke atas perkhidmatan kompetitif kami. Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya dan akan memberi ganti rugi kepada ICM dari sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin berlaku akibat pembatalan perdagangan tersebut. Pelanggan tidak dibenarkan untuk Scalp atau snipe.

5. PERDAGANGAN

5.1 Pelanggan harus memperhatikan bahawa mereka berdagang berdasarkan hasil harga derivatif kewangan, dan tidak berhak untuk menghantar, atau diminta untuk meghantar, produk yang mendasari.

5.2 Perdagangan ini tidak berlaku di bursa. Sebaliknya perdagangan berlaku secara pertukaran atau over-the-counter ("OTC"). Kesannya, ICM secara langsung membuat kontrak dengan anda berkenaan dengan instrumen kewangan yang ingin anda jual.

5.3 ICM berhak untuk menghentikan akaun Islamik/bebas-SWAP dengan menghantar notis 24 jam. ICM akan menggunakan hak ini sekiranya disyaki penyalahgunaan, dalam hal ini ICM boleh, atas budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menutup semua Posisi terbuka dalam akaun dan memotong atau menambah swap untuk semua urus niaga yang dibuat pada masa ini dan/atau sebelumnya dibuat dalam akaun dan menolak untuk menerima permintaan lebih lanjut dari Pelanggan untuk dikecualikan dari SWAP.

5.4 Peruntukan di atas akan terpakai berkenaan dengan sekuriti konstituen pada keranjang sekuriti atau indeks sekuriti dan juga tertakluk kepada sebarang pelarasan yang dikurangkan mengikut kadar wajaran sekuriti yang terjejas dalam keranjang sekuriti atau indeks sekuriti sebagaimana yang kami anggap sesuai.

5.5 Sekiranya saham menjadi subjek kepada tawaran pengambilalihan, ditangguhkan, penggabungan dan perpecahan saham ICM berhak untuk menutup mana-mana atau semua perdagangan pada penutupan hari atau harga perdagangan penutupan terakhir sebelum pindaan.

5.6 Dalam keadaan pasaran tertentu, tidak mungkin untuk menutup satu bahagian Transaksi dengan pertimbangan pasaran yang cukup besar pada satu harga. Transaksi sedemikian mungkin ditutup pada harga yang mencerminkan harga di mana ICM mampu melakukan transaksi lindung nilai asas yang relevan tetapi hanya pada waktu dagangan Pasaran Yang Mendasari (sama ada Transaksi yang relevan dibuka semasa atau di luar waktu perdagangan Pasaran Yang Mendasari).

5.7 Sekiranya Pasaran yang mendasari berkaitan dengan Posisi terbuka yang dipegang oleh anda menjadi tidak cair dengan cara apa pun, sama ada meninggalkan ICM tidak dapat membeli sejumlah saham atau kontrak yang mendasari untuk melindungi Transaksi atau Posisi anda atau tidak dapat meminjam perkara yang sama di pasaran terbuka, ICM berhak menutup semua atau sebahagian daripada Transaksi atau Posisi tersebut pada sebut harga semasa ICM.

5.8 Sekiranya saham atau Pasaran Yang Mendasari dikenakan dividen atau pengumuman berita asas, dan pelanggan dengan Posisi terbuka yang ada dalam saham yang sama. ICM boleh menutup sebahagian atau semua Posisi dalam saham untuk membawa tahap ekuiti/margin melebihi 200%.

5.9 Sekiranya anda berdagang secara konsert di mana beberapa pelanggan sedang melakukan perdagangan yang sama ICM boleh mengikut budi bicara mutlaknya menganggap ini sebagai satu Perdagangan. Oleh itu, jika ukuran gabungan lebih besar daripada kecairan pasaran dan berlaku kemerosotan, semua pelanggan boleh diperlakukan sama tanpa mengira ukuran kepentingan masing-masing dan diisi pada tahap yang sama di mana ICM mampu secara realistik untuk berdagang di Pasaran Yang Mendasari.

6. POSISI TERBUKA

6.1 Posisi boleh ditutup pada bila-bila masa dalam Waktu Sebut Harga ICM (kecuali jika pasaran yang relevan ditangguhkan atau tidak tersedia dengan alasan apa pun) melainkan ICM memberitahu anda sebaliknya. ICM boleh menerima penutupan Posisi pada waktu lain yang bergantung pada pasaran tetapi tidak diwajibkan untuk melakukannya.

6.2 Anda tidak diminta menutup Posisi sebelum Tarikh Luput dengan syarat akaun anda tidak mengalami kekurangan. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu dan sesuai dengan Terma dan Syarat ini, ICM berhak atau mungkin diminta untuk menutup Posisi anda sebelum Tarikh Luput mereka walaupun akaun anda tidak mengalami kekurangan.

6.3 Sekiranya Tarikh Luput Transaksi bukan hari perniagaan yang diiktiraf dari Pasaran Yang Mendasari yang berkaitan, maka hari perniagaan yang sebelum itu dinyatakan akan dianggap sebagai Tarikh Luput melainkan alternatif dinyatakan secara spesifik dalam Spesifikasi Kontrak atau ICM memberitahu anda sebaliknya.

6.4 Posisi Terbuka akan ditutup secara automatik pada Tarikh Luput dan pada masa tamatnya (seperti yang diperincikan dalam Spesifikasi Kontrak) pada harga tutup ICM pada hari tersebut. Kami meminta pelanggan kami dengan minat terbuka yang ada (niaga hadapan) untuk memperhatikan lembaran maklumat pasaran kami dan bertindak dengan sewajarnya.

7. PESANAN BARU, PESANAN RUGI HENTI AND PESANAN HAD

7.1 Umumnya terdapat dua jenis pesanan asas yang ada:

 • Pesanan Baru; dan
 • Pesanan Henti atau Had.

7.2 Pesanan Baru adalah pesanan yang tidak tersambung ke Posisi terbuka yang ada (walaupun mereka boleh menutup Posisi yang ada (kecuali di mana ICM secara jelas setuju sebaliknya (lihat 6.2 di atas)) jika, ketika dilaksanakan, mereka membuat perdagangan yang bertentangan dengan Posisi terbuka yang ada). ICM akan menerima jenis pesanan baru berikut:

 • “Good Till Cancelled" bermaksud bahawa pesanan akan tetap berkuat kuasa sehingga dibatalkan oleh anda atau sehingga pasaran tamat dan ICM berhenti menyebut harga pasaran yang berkaitan (mana yang terdahulu);
 • “Good For Day" bermaksud bahawa pesanan akan tetap berkuat kuasa sehingga akhir ICM Waktu Sebut Harga untuk pasaran yang relevan untuk hari itu;
 • “Good Until" bermaksud bahawa pesanan akan tetap berkuat kuasa sehingga masa dan tarikh yang diminta oleh anda semasa membuat pesanan atau sehingga ICM menghentikan untuk menyebut harga pasaran yang relevan (mana yang terdahulu).

7.3 Semua pesanan Good Till Cancelled/Good for Day/Good Until didasarkan pada asas Sebut Harga Kami.

7.4 Pesanan Good Till Cancelled hanya akan berlaku selama Waktu Sebut Harga ICM untuk pasaran yang berkenaan. Sekiranya terdapat bentuk jurang antara penutupan pasaran seperti yang disebut harga oleh ICM pada satu sesi perdagangan dan pembukaan seterusnya sama ada pada sesi berikutnya atau, dalam kes Force Majeure, bila-bila masa ICM dibuka semula pasaran, Henti Pelanggan akan dilaksanakan pada Sebut Harga ICM berdasarkan harga pertama iaitu ICM secara munasabah dapat diperoleh di Pasaran Yang Mendasari.

7.5 Sebarang pesanan yang dibuat sebagai Rugi Henti pada Posisi terbuka hendaklah:

 • Dianggap Good Until Cancelled atau sehingga kontrak tamat atau sehingga anda menutup Posisi yang berkaitan;
 • Dianggap sebagai berkenaan dengan Sebut Harga ICM/Sebut Harga kami; dan
 • Berlaku untuk pasaran yang berkenaan dengan ICM menerima pesanan dan bukan untuk yang lain.

7.6 Berkenaan dengan pasaran yang disebut harga oleh ICM di luar waktu dagangan Pasaran Yang Mendasari yang berkaitan, semua pesanan berdasarkan Sebut Harga ICM/Sebut Harga kami dan boleh diisi di Sebut Harga ICM berdasarkan harga yang pada pendapat ICM wajar dan munasabah memandangkan pasaran dunia yang berlaku pada masa tersebut.

7.7 ICM akan menerima pesanan yang dibuat di mana-mana pasaran pada waktu di mana ICM menawarkan sebut harga di pasaran tersebut. Namun tidak ada penghentian atau pesanan apa pun di pasaran mana pun yang akan dilaksanakan di luar Waktu Sebutan Harga ICM untuk pasaran tersebut kecuali dengan perjanjian dengan ICM. Setelah pembukaan mana-mana pasaran yang disebut oleh ICM mana-mana Henti, Had atau Pesanan Baru yang dapat ditindaklanjuti akan diisi pada Sebut Harga pertama untuk pasaran yang relevan yang ICM secara wajar dapat memperoleh dengan merujuk kepada Pasaran Yang Mendasari dan ukuran pesanan yang dimaksudkan.

7.8 Adalah tanggungjawab anda untuk membatalkan pesanan yang tidak lagi anda perlukan. Sebarang pesanan yang tidak dibatalkan yang dibuat oleh anda boleh diisi oleh ICM dan oleh itu boleh menyebabkan kerugian yang anda akan bertanggungjawab. Sekiranya pesanan Henti Rugi jika Transaksi yang berkaitan ditutup oleh anda, pesanan Henti Rugi akan dianggap dibatalkan secara automatik. Sekiranya Henti Rugi yang mendasari pada mana-mana Posisi terbuka boleh diambil tindakan sebelum anda menutup Posisi terbuka, ICM boleh mengikut budi bicara mutlaknya menyesuaikan harga penutupan perdagangan anda untuk menggambarkan harga Henti Rugi.

7.9 Pesanan akan dilaksanakan apabila Sebut Harga ICM mencapai harga yang ditentukan dalam pesanan anda atau berdagang melalui harga yang ditentukan. Semua Sebut Harga adalah berdasarkan Pasaran Yang Mendasari yang bersumber daripada pertukaran global yang diiktiraf (LSE, NYSE, LIFFE dll) atau dari rakan niaga borong (bank sebut harga atau pembuat pasaran). Sebut Harga kami mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada Pasaran Yang Mendasari kerana kos kadar faedah, dividen, terbitan scrip, pembahagian saham, sebut harga pesaing atau berat perniagaan pelanggan. Pemahaman mengenai definisi Sebut Harga Kami sangat penting untuk pengoperasian akaun anda dengan betul. Sekiranya anda tidak memahami mana-mana bahagian keterangannya, kami mengesyorkan agar anda menghubungi ICM untuk penjelasan.

7.10 ICM tidak diwajibkan untuk memberitahu anda sekiranya pesanan diisi. Tanggungjawab anda adalah untuk memastikan bahawa anda mengetahui setiap masa sama ada pesanan telah diisi atau masih aktif dan jika anda ragu-ragu untuk menangani penerimaan, adalah tanggungjawab anda sendiri untuk menghubungi ICM segera, pertama kali melalui telefon, untuk mendapatkan penjelasan mengenai kesahihan Transaksi.

7.11 Setelah tahap Henti, Had atau Pesanan Baru tercapai ICM boleh mengikut budi bicara mutlaknya membenarkan pelanggan meminda pesanan ini sebelum tindakan tersebut diambil oleh ICM. Walaupun, penerimaan sebarang pengesahan pindaan pesanan tidak mengikat ICM, ICM boleh mengikut budi bicara mutlaknya memutuskan untuk melaksanakan perintah asal jika pengaktifan perintah itu berlaku sebelum pindaan dibuat. ICM tidak akan bertanggungjawab atas sebarang Posisi yang dihasilkan oleh anggapan pelanggan untuk tidak mengaktifkan pesanan yang dilaksanakan dengan adil.

7.12 Kecuali ditentukan lain, tidak ada pesanan yang dijamin dan dikenakan Gapping (yang diperincikan di bawah di 7.14).

7.13 Sekiranya Pesanan Baru dikenakan Gapping (lihat 7.14) saat pengaktifan dan pesanan dilakukan dengan harga yang juga akan mengaktifkan pesanan Had atau Henti yang terkait, maka Posisi akan segera ditutup dengan kerugian kepada pelanggan dengan sebutan harga ICM untuk pasaran itu.

7.14 Dalam Perjanjian ini "Gapping" merujuk kepada kejadian di mana pasaran bergerak dari satu harga yang disebutkan dan bahawa sebut harga kedua ini berbeza dengan yang pertama. Di mana peristiwa seperti itu berlaku dan di mana sebut harga kedua melalui tahap pesanan (Pesanan Rugi Henti, Had atau Baru), ketika sebut harga pertama tidak, ini dapat memicu peristiwa Gapping.

Terdapat pelbagai sebab mengapa perkara ini berlaku. Beberapa yang lebih biasa disenaraikan di bawah, tetapi senarai ini sama sekali tidak lengkap.

7.14.1 kerana Pasaran Yang Mendasari tertentu di mana pesanan dibuat telah dibuka dan mula diperdagangkan pada harga yang jauh berbeza dengan harga penutupan sesi sebelumnya;

7.14.2 Oleh itu, anda mesti memahami kemungkinan kesan peristiwa ini pada sebarang Pesanan yang anda ada pada akaun anda.

Semua pesanan (Henti, Had atau Baru) akan tergelincir di pasaran yang terbuka. Dalam keadaan di mana slippage berlaku pada waktu perdagangan, sebarang pesanan beli (baru atau had) di bawah pasaran atau pesanan jual (baru atau had) di atas pasaran dan pesanan menjual (tutup atau henti) di bawah pasaran atau pesanan membeli (tutup atau henti) di atas pasaran mungkin tergelincir. Sekiranya terdapat jurang pasaran dari satu harga yang disebut harga yang lain kerana terdapat maklumat yang sensitif terhadap pasaran (seperti peringatan keuntungan atau pelepasan data ekonomi), maka pesanan yang berlaku antara harga ini akan diaktifkan.

7.15 Di mana rangkaian pesanan dapat diisi untuk menutup Posisi terbuka yang ada dan/atau membuka Posisi baru maka pesanan ini akan diisi oleh ICM mengikut urutan yang ditentukan oleh ICM. Sekiranya ini mengakibatkan pesanan berikutnya tidak mempunyai Sumber Dagangan untuk pengaktifan yang mencukupi, pesanan ini akan dibatalkan. ICM tidak akan melihat urutan pengisian pesanan yang boleh mengakibatkan satu pesanan diisi dan yang lain gagal, ICM akan memenuhi pesanan apabila dan ketika ia dilihat oleh ICM, dan mengikut budi bicara kami.

8. PENGIRAAN MARGIN

8.1 Secara umum ICM hanya membenarkan pelanggannya berdagang dengan Akaun Deposit (di mana wang mesti didepositkan sebelum perdagangan boleh dimulakan).

8.2 Anda bersetuju untuk memberikan kepada kami dan menyimpan pada akaun anda setiap masa seperti Margin yang diperlukan untuk menampung Keperluan Margin. Perjanjian anda diulang untuk setiap Transaksi yang dibuat oleh anda dan akan berkaitan secara berasingan dengan setiap akaun, sekiranya anda mempunyai lebih dari satu akaun dengan kami.

8.3 Tahap minimum dana yang anda wajib simpan di akaun anda pada bila-bila masa kerana margin terhadap sebarang Posisi terbuka disebut sebagai Keperluan Margin. ICM mungkin mengikut budi bicara mutlaknya mengubah Syarat Margin pada akaun anda.

8.4 ICM biasanya akan memantau jumlah Margin yang tersedia untuk sebarang Transaksi tetapi berhak untuk menuntut Margin lebih jauh daripada yang diminta pada asalnya. Dalam keadaan semasa turun naik pasaran yang tinggi atau bergantung pada nilai perniagaan pelanggan atau gaya perdagangan atau sebelum pelepasan asas yang penting atau disebabkan oleh kenaikan margin umum untuk instrumen dalam pertukaran atau pada penutupan minggu ini, ICM berhak untuk meningkatkan keperluan margin dengan mengurangkan leverage yang ditawarkan dan/atau untuk meningkatkan tahap stop out (ekuiti/margin) dari tahap yang dipersetujui hingga 100% dengan memberikan notis bertulis. Sekiranya tahap berhenti keluar di bawah 100% maka ICM akan melindung nilai Posisi atau menutupnya sebahagiannya untuk menjadikan ekuiti/margin melebihi 100%. Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin berlaku akibat dari menutup posisi/kedudukan.

8.5 ICM berhak untuk menutup mana-mana posisi/kedudukan pelanggan apabila tahap berhenti (ekuiti/margin) jatuh pada 0% dari jumlah keperluan margin atau tahap yang dipersetujui dengan pelanggan. Sekiranya baki atau ekuiti menjadi negatif akibat berhenti, ICM berhak menuntut baki daripada pelanggan untuk menyesuaikan ekuiti kembali ke sifar. Seperti yang dinyatakan dalam klausa 8.4, ICM berhak untuk meningkatkan tahap berhenti keluar dengan memberikan notis bertulis kepada pelanggan.

8.6 Pesanan yang dibuat sebagai Rugi Henti untuk sesebuah posisi tidak semestinya mengurangkan Keperluan Margin.

8.7 Walau apa pun peruntukan lain dalam Perjanjian ini, ICM berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membenarkan sebarang perdagangan untuk Saiz yang melebihi Saiz tunggal maksimum yang diiktiraf untuk pasaran tertentu.

8.8 IMR minimum untuk mana-mana pasaran dan tahap berhenti boleh berubah dari semasa ke semasa oleh ICM tanpa notis kepada anda (contohnya, semasa keadaan pasaran yang tidak menentu atau disebabkan oleh keadaan tidak sah di mana-mana Pasaran yang Mendasari). Keperluan margin dan tahap henti baru ini akan digunakan untuk semua Posisi anda yang sedia ada dan juga Transaksi baru. Kebanyakan IMR Minimum kontrak ditetapkan dalam Spesifikasi Kontrak yang betul pada masa penerbitan. Keperluan Margin yang tidak dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak atau yang telah berubah sejak tarikh penerbitan Spesifikasi Kontrak akan disebut berdasarkan permintaan atau diposkan di laman web. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda menggunakan syarat margin terkini yang berlaku.

8.9 Kadang kala pasaran baru atau sementara dicipta. Pasaran ini menarik keperluan margin mereka sendiri yang mungkin tidak diterbitkan tetapi akan tersedia berdasarkan permintaan.

8.10 Anda bertanggungjawab untuk menyediakan kami dan menyimpan pada akaun anda setiap masa dana yang mencukupi untuk memenuhi keperluan margin, dan tanggungjawab tersebut akan dianggap berulang setiap kali anda melalukan sesebuah Transaksi. Kegagalan untuk memenuhi kewajipan margin anda pada bila-bila masa adalah Peristiwa Ingkar dan boleh mengakibatkan kami menutup Posisi terbuka anda tanpa notis kepada anda.

8.11 Baik dana di akaun anda atau margin yang digunakan untuk Posisi anda mewakili jumlah liabiliti kewangan anda untuk ICM.

8.12 ICM berhak untuk meningkatkan keperluan margin sebelum pemberian dividen. Sekiranya anda memegang posisi yang panjang pada tarikh pelaburan semula, anda akan menerima dividen dalam bentuk pelarasan tunai (deposit). Sekiranya anda memegang posisi yang pendek pada tarikh pelaburan semula, anda akan dikenakan jumlah dividen dalam bentuk pelarasan tunai (pengeluaran).

9. MARGIN CALL

9.1 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau Posisi terbuka anda dan semua faktor lain yang relevan yang digunakan untuk mengira Margin yang perlu dibayar. ICM tidak diwajibkan untuk membuat Margin Call dari anda sama sekali atau dalam jangka waktu tertentu. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas kegagalan pihak kami menghubungi anda atau cuba menghubungi anda.

10. YURAN DAN PEMBAYARAN

10.1 Sebagai tambahan kepada pembayaran Margin (seperti yang dikehendaki dan diperincikan di atas pada Klausa 7 dan 8 di atas), anda bersetuju untuk membayar sejumlah wang kepada kami dari semasa ke semasa disebabkan oleh Transaksi atau Posisi (termasuk sebarang caj dan/atau komisen yang diperincikan dari semasa ke semasa dalam Spesifikasi Kontrak) dan jumlah wang yang mungkin diperlukan dalam atau ke arah pelunasan baki debit di mana-mana akaun.

10.2 Anda akan membayar:

 • Kesemua Cukai Nilai Tambah (VAT), dan cukai lain dan semua bayaran lain yang sewajarnya ditanggung oleh kami berkaitan dengan sebarang Transaksi.
 • Sebarang perubahan pada undang-undang cukai yang mengakibatkan pengenaan duti setem di masa depan, cukai keuntungan modal atau cukai lain, yang mungkin dari semasa ke semasa dikenakan pada Transaksi adalah untuk akaun anda.
 • Anda mungkin bertanggungjawab atas caj dan cukai lain yang tidak dikenakan oleh kami.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembayaran caj dan cukai yang tepat pada masanya.
 • Anda harus mendapatkan nasihat bebas sekiranya anda ragu-ragu mengenai caj atau cukai selanjutnya yang mungkin dikenakan kepada anda setelah anda memasuki Perjanjian ini.

10.3 Sekiranya caj dikenakan oleh Syarikat Kad kredit atau debit (atau penyedia lain) yang digunakan untuk mendepositkan dana ke dalam akaun anda, ini mungkin akan dikenakan oleh kami kepada anda. ICM tidak akan bertanggungjawab atas sebarang pembayaran caj ini dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang prosiding atau caj selanjutnya yang disebabkan oleh tidak membayar caj tersebut.

10.4 Anda bersetuju bahawa kami boleh berkongsi komisen dan caj dengan Syarikat Bersekutu, Rakan Niaga atau pihak ketiga lain atau menerima atau membayar imbuhan dari atau yang sama berkenaan dengan Transaksi yang dilakukan oleh kami dengan anda. Perincian mengenai apa-apa pengaturan ganjaran atau perkongsian (seperti di mana anda telah diperkenalkan kepada kami melalui pihak ketiga) tidak akan dinyatakan dalam nota kontrak yang berkaitan. Harap maklum bahawa komisen dan caj tersebut hanya akan dibayar apabila kami berpuas hati bahawa pembayaran tersebut tidak mengganggu kewajipan kami untuk bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan kami.

11. SPESIFIKASI TRANSAKSI

11.1 Spesifikasi Kontrak memberikan maklumat penting berkaitan dengan setiap pasaran yang ditawarkan oleh ICM dan pelanggan dinasihatkan untuk memastikan mereka memahaminya. Maklumat yang diberikan dalam Spesifikasi Kontrak merangkumi:

 • Bulan kontrak boleh didapati di setiap pasaran;
 • Beli/jual spread dan/atau kadar komisen ICM untuk setiap pasaran;
 • Keperluan IMR minimum untuk setiap pasaran;
 • Asas penyelesaian;
 • Hari terakhir berurusan;
 • Spesifikasi Saiz Transaksi;
 • Waktu sebut harga ICM (dalam keadaan perdagangan biasa, pelbagai waktu perdagangan dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak dan sepanjang masa yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat dan Spesifikasi Kontrak berkaitan dengan waktu UK);
 • Kadar faedah yang berlaku untuk Pembiayaan Semalaman; dan
 • Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelbagai pasaran.

11.2 ICM semampu mungkin memastikan bahawa Spesifikasi Kontrak adalah betul tetapi ICM berhak untuk mengubah mana-mana bahagian Spesifikasi Kontrak pada bila-bila masa.

11.3 Spread dan/atau kadar komisen semasa kontrak akan disebutkan kepada anda berdasarkan permintaan. ICM berhak untuk mengubah spread atau kadar komisen pada kontrak apa pun atau mengubah spesifikasi Saiz tanpa notis terutama dalam, tetapi tidak terhad kepada, keadaan pasaran yang tidak menentu dan/atau kecairan Pasaran yang Mendasari. Dengan budi bicara ICM menyebut spread yang dibuat melalui telefon mungkin berbeza dengan spread yang terdapat pada OTP atau DTP.

12. TARIKH LUPUT KONTRAK NIAGA HADAPAN

12.1 ICM tidak menggunakan semula kontrak niaga hadapan OTC yang lalu. Semua posisi yang masih terbuka pada masa tamat akan ditutup pada harga tutup ICM pada hari tersebut. Kontrak bulan hadapan akan tersedia untuk diperdagangkan sekurang-kurangnya empat hari sebelum berakhirnya bulan semasa. Oleh itu, adalah tanggungjawab pelanggan sepenuhnya untuk memperhatikan tamat tempoh dan bertindak sewajarnya.

13. PENYELESAIAN AKAUN

13.1 Sekiranya Baki akaun anda adalah dalam debit, jumlah baki tersebut akan segera dibayar. Pembayaran mesti dibuat dalam mata wang di mana baki debit didenominasikan (atau dengan perjanjian dengan ICM dan pada kadar pertukaran yang ditentukan oleh ICM jumlahnya boleh dipindahkan dalam mata wang pilihan anda).

13.2 ICM akan memerlukan pembayaran segera sebarang Baki Akaun debit. Kaedah pembayaran yang diterima adalah:

 • Pemindahan SWIFT,
 • Kad debit/credit
 • Sebarang kaedah pemindahan elektronik segera yang boleh diterima oleh ICM

Pembayaran perlu dibuat selewat-lewatnya jam 2:00 petang pada hari perniagaan yang sama baki akaun debit menjadi luput. ICM berhak untuk menolak pembayaran menggunakan cek tanpa notis dan sebarang alasan.

13.3 ICM berhak untuk dan berhak mengenakan faedah ke atas semua jumlah yang perlu dibayar kepada ICM di bawah Terma dan Syarat ini yang mana tidak dibayar dalam masa 5 hari dari tarikh tamat tempoh sehingga pembayaran dibuat sepenuhnya, ICM akan mengenakan caj kepada anda sebanyak 2% setiap bulan kalendar atau sebahagian daripadanya terkumpul pada jumlah yang terhutang ICM. ICM akan meminta anda untuk membayar balik untuk sebarang dan semua kos yang mungkin ditanggung atau dikenakan sekiranya anda gagal membuat pembayaran bila-bila masa kerana apa jua alasan.

13.4 ICM berhak mendebit dari akaun anda atau akaun lain di mana anda mempunyai faedah sebarang kos, faedah atau perbelanjaan yang berlaku dalam mendapatkan hutang tersebut. Semua hutang kepada ICM boleh dipulihkan secara undang-undang. ICM dengan aktif akan menuntut sejumlah wang (berapa pun saiz) yang perlu dibayar.

13.5 Keuntungan yang belum direalisasikan tidak akan dibayar atau tersedia untuk pengeluaran elektronik atau mengimbangi kewajipan anda untuk membayar kerugian yang anda perolehi.

13.6 ICM berhak untuk menyimpan dana yang diperlukan untuk menutup posisi tunai yang merugikan, Keperluan Margin, dana yang tidak dijelaskan (iaitu cek atau pembayaran kad kredit), kerugian yang direalisasikan dan jumlah lain yang perlu dibayar di bawah Perjanjian ini.

13.7 ICM boleh pada bila-bila masa melunaskan sebarang liabiliti yang terhutang kepada anda terhadap jumlah hutang yang anda bayar kepada ICM. ICM berhak, tanpa pemberitahuan kepada anda dan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyatukan mana-mana atau semua akaun anda dari jenis atau keterangan apa pun atau akaun di mana anda mempunyai bahagian atau fungsi pengurusan atau kepentingan pengawasan.

13.8 Tanpa menjejaskan mana-mana bahagian dalam Perjanjian ini ICM berhak meminta penyelesaian semua Posisi terbuka pada bila-bila masa dan berkuat kuasa serta-merta. Penyelesaian tersebut hendaklah dibuat pada masa yang berlaku Sebut Harga ICM (Sebut Harga kami) untuk setiap perdagangan pada waktu penyelesaian atau pada waktu pertama penyelesaian seperti itu dapat dibuat secara praktikal. Jumlah penyelesaian berkenaan dengan setiap Posisi terbuka hendaklah dikira oleh ICM mengikut budi bicara mutlaknya sebagai perbezaan antara nilai pembukaan setiap perdagangan dan nilainya pada harga penyelesaian.

13.9 Untuk mengelakkan keraguan, kami berhak untuk memotong, tanpa notis atau meminta bantuan kepada anda, wang yang disimpan atau dikreditkan ke akaun anda secara tidak sengaja oleh kami atau bagi pihak kami.

14. KONFLIK KEPENTINGAN

14.1 ICM menyedari bahawa terdapat risiko, dalam keadaan tertentu, pengarah (termasuk pengarah bukan eksekutif), pekerja, rakan sekutu, perunding atau orang lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan ICM mungkin mempunyai kepentingan, kewangan atau sebaliknya, dan faedah yang mungkin bertentangan dengan kepentingan terbaik pelanggan dan sebagai akibatnya boleh merosakkan kepentingan pelanggan. Ini dikenali sebagai konflik kepentingan.

14.2 Untuk mencegah dan meminimakan risiko konflik kepentingan, ICM telah menerima pakai sejumlah sistem dan prosedur yang menetapkan bagaimana ia akan berusaha untuk mengenal pasti dan mengurus semua konflik kepentingan material. Ini diperincikan dalam Dasar Konflik Kepentingan kami yang terdapat dalam talian.

14.3 Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Dasar Konflik Kepentingan kami, atau mengenai konflik kepentingan tertentu yang anda fikirkan mungkin mempengaruhi anda, sila hubungi kami.

15. PIHAK KETIGA YANG DIBERI KUASA

15.1 ICM menyedari bahawa dalam beberapa keadaan mungkin diperlukan atau diinginkan bagi anda untuk memberi kebenaran kepada seseorang untuk menguruskan akaun anda. Anda melakukannya dengan risiko anda sendiri dan anda serta orang yang ingin anda izinkan untuk mengendalikan akaun anda akan diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan kepada ICM surat dalam bentuk dokumen Surat Kuasa yang ditandatangani yang membenarkan dan melantik orang tersebut ("Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa") untuk mengendalikan akaun anda.

15.2 Sekiranya anda telah membuka akaun secara elektronik dan kami tidak mempunyai yang asli dari tandatangan anda, anda tidak akan dapat melantik Pihak Ketiga yang Sah sehingga anda memberi kami contoh tandatangan anda yang disahkan secara bebas (iaitu salinan foto anda pasport atau lesen memandu).

15.3 Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tindakan Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa. ICM berhak untuk menerima arahan dari Pihak Ketiga yang Diberi kuasa sehingga penerimaan notis bertulis daripada anda yang menyatakan bahawa kuasa Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa ditarik. Notis bertulis tersebut mesti dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Pelanggan ICM melalui surat berdaftar atau melalui kaunter penghantaran peribadi yang ditandatangani oleh pegawai ICM. Setelah menerima arahan ini ICM akan menukar nombor akaun anda dan kata laluan yang berkaitan dengannya. Dalam apa jua keadaan, ICM berhak, dan tanpa pemberitahuan kepada anda, untuk menolak penerimaan arahan dari mana-mana Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa dan untuk memperlakukan pelantikan mana-mana Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa sebagai ditamatkan.

16. PENAMATAN

16.1 Anda boleh menamatkan Perjanjian ini dengan segera dengan memberikan notis bertulis atau notis lisan kepada kami.

16.2 Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa sahaja melalui e-mel, tulisan ataupun telefon kami untuk menutup akaun anda. Kami hanya akan menutup akaun anda sekiranya anda tidak mempunyai wang yang terhutang kepada kami dan sebarang Posisi terbuka akan ditutup merujuk kepada Klausa 9.5 di atas. Segala kerugian yang dihadapi akaun anda sebelum penutupan akaun tersebut harus anda bayar.

16.3 Anda bersetuju secara khusus dan tanpa syarat bahawa ICM berhak untuk menutup atau menggantung akaun anda serta merta dalam mana-mana kejadian yang berikut:

 • anda melanggar Perjanjian ini (Terma dan Syarat);
 • anda telah melakukan penyalahgunaan material kepada ICM;
 • anda gagal memberikan maklumat yang diminta berkaitan dengan sebarang pengesahan oleh ICM;
 • anda bertindak kasar atau tidak sopan kepada pekerja ICM; atau
 • ICM mengikut budi bicaranya memutuskan untuk menutup akaun anda.

16.4 Sekiranya salah satu pihak menamatkan perjanjian ini, semua Posisi terbuka akan ditutup serta merta pada sebut harga semasa yang dibuat oleh ICM atau dalam keadaan di mana pasaran ditutup disebabkan apa-apa sekalipun, pada sebut harga yang tersedia berikutnya yang dibuat secara wajar oleh ICM pada pembukaan semula pasaran tersebut dan tidak ada perdagangan baru yang akan diterima oleh ICM.

16.5 Tiada penalti yang akan dibayar oleh mana-mana pihak semasa penamatan Perjanjian ini dan penamatan akaun tidak akan mempengaruhi sebarang hak terakru. Apabila dihentikan oleh salah satu pihak, kami mungkin akan menggabungkan semua atau mana-mana akaun anda dan akan memotong semua jumlah yang perlu dibayar sebelum kami memindahkan baki kredit kepada akaun anda.

16.6 Pada bila-bila masa selepas penamatan Perjanjian ini, tanpa pemberitahuan, kami mungkin akan menutup sebarang Posisi anda.

16.7 Selain itu, sekiranya Peristiwa Insolvensi atau Peristiwa Tetap berlaku, ICM boleh (tetapi tidak wajib):

 • menutup (keseluruhan atau sebahagian) semua atau mana-mana Posisi terbuka yang dipegang oleh pelanggan dan sebarang keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh perdagangan tersebut hendaklah diselesaikan dengan segera;
 • menutup kesemua akaun anda dan tidak menerima arahan atau perdagangan baru daripada anda;
 • mengenakan perintah berhenti pada semua Posisi yang terbuka; atau
 • mengambil tindakan wajar untuk melindungi kepentingan ICM, serta tindakan tersebut akan dinilai oleh ICM.

17. WANG PELANGGAN

17.1 ICM akan menguruskan wang yang diterima daripada anda atau yang disimpan oleh kami bagi pihak anda dalam akaun bank Pelanggan kami.

17.2 ICM akan menyimpan kesemua Wang Pelanggan dalam akaun bank pelanggan.

17.3 Ianya bukan polisi kami untuk membayar faedah kepada anda di atas wang anda yang dipegang oleh ICM.

17.4 Sekiranya tidak ada perubahan pada baki akaun anda dalam tempoh sekurang-kurangnya enam tahun (walau apa pun pembayaran atau penerimaan caj, faedah atau barang serupa) dan kami tidak dapat mengesan anda walaupun telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, anda bersetuju bahawa kami mungkin akan berhenti menganggap wang anda sebagai wang pelanggan, kami akan membuat dan menyimpan rekod semua baki yang dilepaskan dan berjanji untuk melaksanakan segala tuntutan sah di masa hadapan terhadap baki yang dilepaskan.

17.5 Anda tidak boleh menyerahkan sebahagian daripada keuntungan atau kerugian anda kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tidak boleh memasukkan dana ke dalam akaun anda atau mengeluarkan dana daripada akaun anda. Segala pengeluaran daripada baki akaun anda harus dibayar terus kepada anda (melalui SWIFT cek atau pembayaran kad debit/kredit).

17.6 Disebabkan langkah pencegahan penipuan dan berikutan peraturan penggubahan wang haram, ICM hanya akan mengembalikan wang kembali ke tempat asal mereka. Sekiranya wang telah didepositkan melalui kad, dana akan dikembalikan kepada kad tersebut jika boleh dan di mana yang tidak boleh, ICM mungkin akan memerlukan penyata-penyata bank asal yang menunjukkan pemindahan dana asal kepada ICM sebelum mengembalikan dana kepada akaun bank tersebut.

17.7 Sekiranya wang telah didepositkan melalui pindahan bank, ICM mungkin akan memerlukan penyata bank asal yang menunjukkan deposit pemindahan sebelum sebarang pengembalian wang dibuat.

17.8 Apabila akaun bank ditutup, ICM mungkin akan memerlukan surat daripada bank asal yang menyatakan bahawa akaun tersebut telah ditutup dan tidak ada hutang dana yang harus dibayar kepada bank. Sebelum ICM mengembalikan wang ke dalam akaun bank yang baru, kami mungkin akan memerlukan penyata pindahan deposit asal daripada akaun yang telah ditutup dan melihat penyata akaun bank baru yang asli.

17.9 Merujuk kepada Klausa ini, jika rekod ICM menunjukkan percanggahan di antara butiran kad dan butiran akaun ICM yang anda berikan, ICM mungkin perlu melihat penyata bank asal, atau bukti lain yang sewajarnya, untuk mengesahkan status baru anda sebelum memproses bayaran balik.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Peristiwa Force Majeure adalah keadaan pasaran yang luar biasa, luar jangkaan, atau kecemasan yang boleh menghalang ICM daripada melaksanakan sebarang atau kesemua tanggungjawabnya di bawah ini. Ianya termasuk, tidak terbatas kepada:

 • pasaran yang dalam penilaian wajar ICM, berada dalam keadaan kecemasan atau luar biasa;
 • penggantungan atau penutupan mana-mana pasaran di mana kami mendasarkan sebut harga kami, atau pengenaan had atau syarat-syarat khas pada perdagangan di mana-mana pasaran tersebut;
 • berlakunya sebarang pergerakan spekulatif yang di dalam penilaian wajar kami mengubah tahap harga di mana-mana pasaran yang disebut harga oleh kami;
 • pematuhan kepada sebarang peraturan atau arahan kerajaan;
 • sesuatu peristiwa yang menghalang ICM daripada membuat pasaran yang teratur dalam apa sahaja kontrak yang biasanya disebut harga oleh ICM bertujuan untuk melakukan Transaksi;
 • sebarang kekurangan pergerakan pasaran yang tidak normal di mana-mana pasaran yang disebut harga atau jangkaan yang munasabah yang berlaku atau kejadian turun naik yang berlebihan, sebagaimana dinilai secara wajar oleh ICM, di mana-mana pasaran yang biasanya disebut harga oleh ICM atau jangkaan oleh ICM bahawa keadaan seperti itu mungkin berlaku; atau
 • sebarang tindakan, peristiwa atau kejadian termasuk mogok, rusuhan atau kekecohan awam, keganasan, gangguan bekalan elektrik, komunikasi elektronik, sistem maklumat, masalah komunikasi atau kejadian semula jadi yang menyebabkan kehilangan kuasa yang menghalang ICM daripada memberikan secara normal.

Servis Transaksi.

18.2 Sekiranya kami membuat kesimpulan dalam penilaian yang wajar bahawa keadaan Force Majeure ini wujud maka dengan mengikut budi bicara mutlak, kami berkemungkinan akan:

 • menggantung perdagangan dan/atau meminda Waktu Sebut Harga ICM untuk semua atau mana-mana pasaran;
 • meningkatkan syarat deposit/Margin dan/atau meminda had kredit di dalam kes Akaun-Akaun Kredit;
 • menutup mana-mana atau semua Posisi terbuka;
 • menolak daripada melakukan Transaksi lebih lanjut walaupun Transaksi tersebut akan menutup perdagangan;
 • memerlukan pembayaran Margin dan/atau jumlah lain yang anda mungkin berhutang kepada ICM dengan segera;
 • membatalkan atau mengisi pesanan dalam setiap kes pada tahap yang kami anggap dengan niat baik dan mengikut budi bicara kami adalah adil dan wajar dalam keadaan;
 • mengurangkan Saiz Transaksi maksimum yang dibenarkan;
 • mengubah mana-mana spread yang disebut harga oleh ICM;
 • menggantung atau mengubah mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini sehingga ianya mustahil atau tidak masuk akal untuk ICM mematuhi mereka; atau
 • mengambil tindakan yang dirasakan wajar oleh ICM dalam sebarang keadaan untuk mempertahankan pelanggan kami dan syarikat kami secara keseluruhan.

18.3 Sekiranya tidak berlaku penipuan atau niat buruk, ICM tidak akan bertanggungjawab kepada anda di atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami disebabkan tindakan apa pun yang mungkin diambil mengikut Klausa ini.

19. PENGESAHAN, PERTANYAAN MENGENAI AKAUN, ADUAN DAN KOMPENSASI

19.1 Setelah melakukan Transaksi, pesanan, pindaan pesanan atau pembatalan pesanan, nota kontrak ICM akan:

 • dipaparkan pada skrin berkaitan dengan Transaksi DTP; atau
 • Mengenai pesanan yang dibuat melalui telefon: (a) akan di e-melkan kepada anda di mana pesanan tersebut berkenaan dengan produk yang disediakan di OTP; atau (b) tersedia untuk dilihat pada skrin yang berkaitan dengan Transaksi yang dilakukan melalui DTP.

19.2 Sebarang tindakan penting yang memberi kesan kepada akaun anda akan mencetuskan e-mel dan/atau pengesahan pada skrin anda. Ketiadaan pengesahan e-mel atau pengesahan sebarang tindakan kepada akaun anda pada skrin tidak akan mempengaruhi kesahihan Transaksi atau pesanan yang telah dibuat.

19.3 Adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan diri anda sentiasa dikemas kini mengenai semua Transaksi dan Posisi anda. Sebaik sahaja anda menerima nota kontrak, anda mesti memeriksanya untuk memastikan bahawa ia betul. Semakin cepat ICM diberitahu tentang sebarang kesilapan atau masalah, semakin cepat kita dapat meneliti atau membetulkannya. Pastikan untuk memeriksa penyata dalam talian anda secara berkala.

19.4 Penyata akaun anda akan tersedia di atas talian pada bila-bila masa melainkan ICM telah menggantung akaun anda, atau OTP atau DTP tidak tersedia atas sebab apa pun.

19.5 Sekiranya anda menerima nota kontrak untuk sesuatu Transaksi atau pesanan yang difailkan yang anda dakwa belum ditransaksikan oleh anda atau kepada anda, ICM harus diberitahu dengan segera. Sekiranya anda tidak menerima nota kontrak untuk Transaksi yang anda lakukan (atau anda percaya yang anda telah lakukan) anda harus memberitahu ICM dengan segera.

19.6 Sekiranya anda berpendapat bahawa sebarang nota kontrak atau penyataan mengandungi sebarang kesalahan, anda harus memberitahu ICM dengan segera.

19.7 Sebarang pertanyaan atau pertikaian berkenaan perdagangan atau perbualan, sertakan perincian masa dan tarikh perdagangan atau perbualan dan sampaikan kepada ICM sebaik sahaja anda menyedarinya. Sekiranya pertikaian atau aduan tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan, ianya harus dirujuk sekali lagi dengan semua butiran penuh kepada pasukan Perkhidmatan Pelanggan ICM.

19.8 Sekiranya ada pertanyaan atau pertikaian, ICM mengikut budi bicaranya dengan segera akan menutup sebut harga ICM yang berlaku atau sebut harga pertama yang tersedia dan sebarang Posisi yang sedang dipertikaikan. Tidak kira apa hasil pertikaian berikutnya, ICM tidak akan membuka semula atau mengembalikan perdagangan yang telah ditutup tersebut.

19.9 Wang pelanggan akan dimasukkan ke dalam akaun bank pelanggan. Sekiranya ICM jatuh bankrup, kesemua wang pelanggan yang disimpan di dalam akaun bank pihak ketiga akan dilindungi. Sekiranya bank pihak ketiga jatuh bankrup, anda mungkin berhak mendapat pampasan daripada Skim sekiranya bank pihak ketiga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ini bergantung kepada jenis perniagaan yang anda jalankan, status anda, dan keadaan tuntutan tersebut.

20. PERUBAHAN KEPADA TERMA DAN SYARAT INI

20.1 Syarat-syarat ini boleh berubah dan anda akan menerima notis perubahan. Sebarang perubahan akan dikuatkuasa dengan segera di dalam perkhidmatan merujuk kepada Klausa 21 dan akan diterapkan kepada semua Posisi terbuka dan pesanan yang tidak diisi semasa dan setelah tarikh perubahan dikuatkuasa.

21. NOTIS

21.1 Semua notis akan dihantar kepada pelanggan ICM melalui medium pesanan e-mel dan sekiranya ICM menerima mesej 'kegagalan untuk menyampaikan', kesemua mesej tersebut akan dianggap telah diterima oleh anda. Sebarang perubahan alamat e-mel anda mesti dimaklumkan dengan segera kepada ICM. Sebarang kerugian yang ditanggung oleh anda melalui pemberitahuan atau pengesahan yang tidak diterima (dalam kes perdagangan atau pesanan telah dibuat) harus dibayar oleh anda. ICM tidak akan bertanggungjawab untuk pemberitahuan atau pengesahan yang tidak diterima oleh anda.

21.2 Segala permintaan oleh ICM agar anda menghubungi kami, atas alasan apa pun, harus dianggap penting dan harus segera diambil tindakan.

21.3 Sekiranya ICM tidak diberitahu atau tidak menerima pemberitahuan daripada Pelanggan bahawa sebarang notis atau komunikasi lain telah diterima oleh Pelanggan, ianya akan dianggap telah diserahkan kepada Pelanggan dengan sewajarnya:

 • sekiranya dihantar dengan tangan kepada alamat rumah atau tempat kerja terakhir Pelanggan atau apabila benar-benar diberikan sendiri kepada Pelanggan;
 • sekiranya diberitahu secara lisan melalui telefon atau bersemuka dengan Pelanggan (atau orang yang mengaku sebagai wakil Pelanggan kepada ICM), apabila maklumat tersebut benar-benar telah diberikan;
 • sekiranya diberikan dengan meninggalkan pesanan mesin penjawab telefon, pesanan teks atau pesanan suara, dua jam selepas mesej itu ditinggalkan di media yang berkenaan;
 • sekiranya dihantar melalui pos kelas pertama dua hari bekerja selepas pengeposan yang sama;
 • sekiranya dihantar melalui faks, setelah penghantarannya berjaya, dengan syarat bahawa pemberitahuan penghantaran "berjaya" telah diterima oleh ICM; atau
 • sekiranya dihantar melalui e-mel setelah menerima notis penghantaran oleh ICM.

21.4 Segala notis atau komunikasi secara lain yang diberikan atau dibuat di bawah atau berkaitan dengan hal-hal yang dipertimbangkan dalam Perjanjian ini hendaklah, kecuali jika komunikasi lisan yang dinyatakan secara jelas, dibuat secara bertulis dan akan dihantar ke support@icm.com

22. HAD LIABILITI

22.1 Syarat-syarat ini tidak mengehadkan atau mengecualikan sebarang liabiliti yang timbul daripada penipuan atau kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian ICM.

22.2 Tertakluk kepada semua peruntukan yang lain daripada Terma dan Syarat ini dan Perjanjian ICM bertanggungjawab kepada anda untuk membayar keuntungan yang anda perolehi. Perkara di atas adalah tanggungjawab penuh ICM kepada anda.

22.3 Anda harus membayar ganti rugi kepada kami di atas permintaan berkenaan dengan semua liabiliti, kos, tuntutan, kerosakan dan perbelanjaan apa jua bentuk (masa kini, masa depan, kontinjen atau sebaliknya dan termasuk yuran undang-undang) yang kami alami atau tanggung secara langsung atau tidak langsung akibat pelanggaran anda terhadap tanggungjawab anda di bawah Perjanjian ini atau di bawah undang-undang dan peraturan yang ditetapkan atau kami menggunakan hak kami berkaitan dengan peruntukan Peristiwa Tetap yang diperincikan dalam Terma dan Syarat ini, kecuali dan mengikut liabiliti, kos, tuntutan ganti rugi, kerosakan dan kerugian yang ditanggung akibat kecuaian besar atau kesalahan kami. Anda akan membayar ganti rugi kepada kami dan melindungi kami daripada segala kerugian yang mungkin kami alami akibat: sebarang kesalahan dalam arahan apa pun yang diberikan kepada kami oleh mana-mana Orang yang Diberi Kuasa atau bertindak di atas arahan apa pun yang, atau dilihat seperti, daripada Orang yang Diberi Kuasa.

22.4 Tertakluk kepada Klausa tidak akan bertanggungjawab:

 • untuk sebarang kerugian, perbelanjaan, kos atau liabiliti (bersama-sama "Kerugian") yang dialami atau ditanggung oleh anda melainkan dan setakat Kerugian tersebut dialami atau ditanggung akibat kecuaian atau kesalahan kami;
 • untuk sebarang kerugian atau kerosakan tidak langsung (sama ada kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan atau sebaliknya), kos, perbelanjaan atau tuntutan yang lain untuk pampasan berturut-turut (apa jua sebabnya) yang terjadi di luar daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini; atau
 • untuk sebarang kerugian yang dialami atau ditanggung oleh anda akibat daripada sebarang kesalahan dalam pesanan, arahan atau maklumat yang diberikan oleh anda atau Orang yang Diberi Kuasa, atau akibat daripada kami bertindak atas perintah atau arahan daripada Orang yang Diberi Kuasa tersebut.

22.5 Sekiranya mana-mana Terma dan Syarat ini didapati tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, ketidakbolehan atau ketidaksahihan tersebut tidak akan mempengaruhi bahagian lain daripada Terma dan Syarat ini (atau bahagian selebihnya daripada bahagian yang terjejas), akan tetap dilaksanakan.

22.6 Anda tidak boleh menyerahkan, memindahkan, mengenakan caj atau sub-kontrak mana-mana hak atau liabiliti di bawah ini.

22.7 ICM berhak menyerahkan, memindahkan, mengenakan caj, sub-kontrak atau berurusan dengan sebarang cara dengan semua atau mana-mana hak dan/atau liabiliti di bawahnya termasuk dengan cara pemindahan yang sama kepada Syarikat Bersekutu atau Rakan Dagangan.

23. CUKAI

23.1 Pada masa ini, pendapatan daripada Perdagangan CFD tidak dikecualikan daripada cukai Keuntungan Modal. Walau bagaimanapun, tidak ada Duti Setem pada CFD. Peraturan cukai boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Adalah tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa aktiviti CFD anda mematuhi peraturan cukai pendapatan tempatan dan undang-undang fiskal lain yang ada.

24. PRIVASI

24.1 Anda mengakui bahawa dengan membuka akaun bersama kami dan melakukan Transaksi, anda akan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami. Anda bersetuju untuk membenarkan kami memproses semua maklumat tersebut untuk tujuan perlaksanaan kontrak dan menguruskan hubungan antara kami. Anda bersetuju untuk membenarkan kami mendedahkan maklumat berikut:

 • di mana kami dikehendaki oleh undang-undang;
 • kepada Syarikat Bersekutu;
 • kepada Rakan Dagangan kami;
 • kepada pihak ketiga yang perlu untuk mencegah jenayah;
 • kepada pihak ketiga seperti yang kami rasakan sesuai untuk membantu kami dalam menegakkan hak undang-undang atau kontrak kami terhadap anda termasuk tetapi tidak terhad kepada agensi kutipan hutang dan penasihat undang-undang.

24.2 Anda memberi kuasa kepada kami atau syarikat bersekutu dengan kami atau rakan dagang untuk menelefon atau menghubungi anda pada bila-bila masa yang munasabah untuk membincangkan aspek perniagaan kami atau perniagaan syarikat bersekutu kami atau perniagaan rakan dagang kami. Sekiranya anda tidak mahu kami atau syarikat bersekutu atau rakan dagang kami menghubungi anda untuk sebarang aktiviti pemasaran langsung, anda harus memberitahu kami secara bertulis.

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini (dan selain ungkapan yang dinyatakan di tempat lain pada laman web kami) kata-kata dan ungkapan berikut mempunyai makna berikut:

“Account Balance" adalah "baki wang" pada akaun anda (baki akaun anda tidak termasuk keuntungan atau kerugian pada Posisi terbuka).

“Applicable Laws" bermaksud undang-undang, peraturan, panduan kod, perintah atau keputusan mana-mana Pihak Kerajaan.

“Application Form" bermaksud borang permohonan yang diberikan oleh ICM berhubung dengan Terma dan Syarat ini.

“Associated Company" bermaksud syarikat induk atau anak syarikat (seperti yang ditentukan dalam Akta Syarikat 2006) dalam kumpulan ICM dan/atau syarikat subsidiari mana-mana syarikat induk atau anak syarikatnya.

“Authorized Third Party" bermaksud orang yang diberi kuasa oleh anda untuk memulakan perdagangan atau menutup perdagangan yang ada menggunakan perincian akaun anda, sebagaimana yang termaktub dalam Klausa 15.

“Bet" (termasuk "betting", "dealing", "trading") atau kata lain yang serupa menyatakan rujukan kepada pelanggan yang melakukan Transaksi. "Bid" atau "bid price" adalah harga di mana Pelanggan boleh menjual.

“Buy" (termasuk "Take", "Up Bet", "Go Long" “Long", "Long Position") bermaksud aktiviti Transaksi beli atau membeli pasaran yang disebut harga oleh ICM.

“Client" (termasuk "you", dan "your") bermaksud seseorang atau syarikat yang telah membuka akaun dengan ICM dan telah bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

“Client Money/Monies" merujuk kepada dana anda di dalam akaun anda yang dipegang oleh ICM.

Pelanggan ICM berhak sepenuhnya ke atas wang mereka, tertakluk kepada keperluan penggunaan.

“Credit Account" adalah akaun di mana ICM, mengikut budi bicara mutlaknya, telah menawarkan anda kredit untuk digunakan sebagai Sumber Dagangan.

“Contract For Difference", "CFD" atau kata lain yang serupa menyatakan rujukan kepada pelanggan yang melakukan perdagangan CFD.

“Default Event" akan dianggap berlaku di mana:

 • sebarang kenyataan sama ada secara lisan atau bertulis yang dibuat oleh anda kepada ICM adalah atau menjadi tidak benar atau mengelirukan;
 • anda gagal melaksanakan sebarang tanggungjawab anda kepada ICM di bawah Perjanjian ini (termasuk kegagalan untuk memenuhi Margin Call) atau anda gagal melakukan apa sahaja yang telah anda nyatakan bahawa anda akan lakukan sama ada secara lisan atau melalui panggilan telefon atau melalui sebarang bentuk mesej bertulis atau elektronik;
 • sekiranya berlaku kematian kepada anda atau menjadi pesakit dalam undang-undang kesihatan mental;
 • anda gagal membayar wang yang terhutang kepada ICM atau mana-mana Syarikat Bersekutu atau Rakan Dagangannya;
 • ICM mengikut budi bicaranya percaya bahawa mana-mana keadaan yang dinyatakan dalam definisi ini berkemungkinan akan berlaku.

“Deposit Account" adalah akaun di mana anda perlu menyimpan dana sebelum anda memulakan perdagangan.

“DTP" adalah sebarang Platform Dagangan Yang Boleh Dimuat turun yang disediakan oleh ICM untuk memperdagangkan pasaran kami.

“Execution Policy" bermaksud Polisi Pelaksanaan perintah ICM yang boleh dipinda dari semasa ke semasa. Ringkasan Dasar Pelaksanaan semasa boleh didapati pada laman web kami.

“Expiry Date" bermaksud tarikh luput dan masa Transaksi.

“FX", (termasuk "Forex" merujuk kepada perdagangan matawang, "Gapping" seperti yang diperincikan dalam Klausa 7.

“If Done Order" bermaksud pesanan yang hanya dicetuskan semasa pengaktifan pesanan terlampir yang lain. Contohnya, jika Pesanan Baru diaktifkan, anda mungkin ingin menetapkan pesanan Stop Loss dan/atau Limit. Pesanan tambahan ini didefinisikan sebagai "If Done Orders".

“IMR" (termasuk "Min IMR") bermaksud Keperluan Margin Permulaan yang mewakili Sumber Dagangan minimum (Free Margin) yang diperlukan untuk melakukan perdagangan pembukaan dalam saiz minimum perdagangan yang dibenarkan oleh ICM. (contohnya: jika anda mempunyai Akaun Sterling dan IMR Minimum di pasaran adalah 50 maka untuk meletakkan saiz unit perdagangan £3, anda memerlukan sekurang-kurangnya £150 (£3x50) daripada sumber yang ada untuk melakukannya) "Insolvency Event" bermaksud dan akan berlaku:

 • sekiranya anda merupakan seorang individu, atas keputusan, atau cadangan, oleh anda mengenai perancangan sukarela di bawah Akta Insolvensi 1986 (khususnya bahagian VIII) atau sebarang perjanjian/komposisi dengan pemiutang anda secara amnya atau pelaksanaan perintah muflis;
 • sekiranya anda merupakan sebuah syarikat, kelulusan sebarang resolusi, atau perintah, untuk penggulungan atau pembubaran syarikat, atau membuat perintah pentadbiran atau pelantikan penerima rasmi atau penjualan di bawah bebanan aset syarikat atau usul sebarang pengaturan secara sukarela di bawah Akta Insolvensi 1986;
 • sekiranya anda sebagai pelanggan ICM di bawah Terma dan Syarat ini, tidak dapat membayar hutang anda semasa tarikh akhir atau sebarang tindakan insolvensi atau tindakan serupa yang diambil terhadap anda.

“Limit Order" merujuk kepada arahan untuk mengambil keuntungan daripada perdagangan terbuka sekiranya sebut harga kami mencapai tahap yang diminta atau sebagai arahan kontinjen (‘Jika Selesai’) kepada Pesanan Baru.

“ICM", "ICM" (termasuk "we", "us", "our" dan "ourselves" mengikut kesesuaian) bahagian runcit ICM.

“LSE" adalah istilah bagi Bursa Saham London.

“Margin" istilah yang menerangkan tentang wang tunai yang diperlukan atau digunakan pada akaun anda untuk membuka Transaksi atau menjalankan Posisi anda. Lihat Klausa 7.

“Margin Call" adalah permohonan untuk pembayaran Margin sebagaimana dimaksudkan dalam Klausa 8.

“Margin Requirement" adalah jumlah wang tunai atau sumber kredit yang diperlukan untuk mengekalkan Posisi terbuka yang anda ada.

“Market" merujuk kepada indeks, saham, matawang, komoditi, bon dan kadar faedah atau produk lain yang mungkin disebut harga oleh ICM dari semasa ke semasa.

“Contract Specifications" merujuk kepada dokumen yang tersedia di atas talian yang memperincikan Waktu Sebut Harga ICM, IMR Minimum, kadar faedah Pembiayaan Semalaman, spesifikasi pasaran yang lain dan kadar yang lain yang boleh ditetapkan untuk Transaksi dan Posisi yang ditentukan oleh kami untuk anda.

“New Order" adalah arahan untuk membuka Transaksi baru dengan kemungkinan harga yang akan datang berdasarkan Sebut Harga ICM.

“Offer" atau "offer price" adalah harga di mana Pelanggan boleh membeli.

“Order Book" adalah tetingkap pada OTP di mana pesanan kerja anda disenaraikan.

“OTP" adalah sebarang Platform Dagangan Atas Talian yang disediakan oleh ICM untuk memperdagangkan pasaran kami.

“Overnight Financing" adalah kredit atau debit yang dikenakan pada akaun anda semasa anda memegang Posisi dalam kontrak tertentu semalaman dan termasuk dengan hari bukan perdagangan.

“Pricing Error" didefinisikan sebagai kesalahan sebut harga oleh ICM di mana harga yang disebut secara material dan jelas menyimpang daripada harga pasaran yang berlaku (atau harga pasaran yang dikira ke hadapan) pada masa ia disebut harga. "Pricing Error" seperti yang didefinisikan, tetapi tidak secara eksklusif, adalah harga Bid atau harga Offer yang berbeza daripada yang di atas atau di bawah harga pasaran pertengahan yang berlaku daripada produk yang mendasari lebih daripada saiz spread offer/bid yang disebutkan daripada produk tersebut. Contohnya sebut harga bid/offer oleh ICM dalam kontrak Suku Tahunan FTSE ialah 4804 - 4808 apabila sebut harga yang betul ialah 4797 - 4801 boleh dianggap sebagai "Pricing Error" kerana Bid ICM sebanyak 4804 lebih banyak daripada sebut harga produk (dalam kes ini iaitu 4) yang jauh daripada titik tengah (4799) iaitu sebut harga yang betul.

“Position(s)" bermaksud Transaksi terbuka.

“Rolling Daily" merujuk kepada Posisi yang secara automatik masuk ke dalam hari perdagangan berikutnya tanpa mendapat sebarang untung atau rugi. Posisi tersebut biasanya mempunyai Tarikh Luput yang panjang (kadangkala bertahun-tahun di masa hadapan) dan menarik Pembiayaan Semalaman.

“Quote", "Our Quote", “ICM Quote" adalah harga yang disebut oleh ICM melalui OTP, DTP atau melalui telefon. Kesemua Sebut Harga berdasarkan Pasaran Yang Mendasari yang bersumber daripada bursa global yang diiktiraf atau daripada rakan niaga borong.

“Quoting Hours", "ICM Quoting Hours" adalah masa yang dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak ketika ICM menyebut harga pasarannya. ICM tidak akan menyebut harga sebarang pasaran di luar waktu bekerja.

“Sell", (termasuk "Go Short", "Short", "Short Position") didefinisikan sebagai aktiviti Transaksi jual atau menjual pasaran yang disebut oleh ICM.

“Size(s)" merujuk kepada saiz Transaksi jual atau beli. Saiz perdagangan dan saiz saham standard, minimum dan maksimum yang dibenarkan oleh ICM boleh berbeza dari pasaran ke pasaran dan produk ke produk dan diperincikan lebih lanjut di dalam Spesifikasi Kontrak.

"Stop", "Stop Loss" adalah perintah untuk menutup Posisi terbuka pada tahap yang telah ditentukan.

"Trading Partners" adalah sesiapa yang mempunyai hubungan kontrak bersama ICM, contohnya hubungan usaha sama, hubungan perkongsian, hubungan agensi, hubungan label putih atau hubungan perkenalan broker.

"Trading Resources" (atau “Free Margin” atau “available Margin”) adalah jumlah wang yang ada di dalam akaun anda yang mungkin akan diagihkan kepada Transaksi baru atau ke tahap Hentian semasa yang bergerak.

"Transactions" bermaksud sebarang perdagangan jual atau beli atau perdagangan CFD yang dibuat antara anda dan ICM (termasuk untuk menutup Posisi) dan merangkumi sebarang transaksi lain yang dibuat antara anda dan ICM yang mungkin dipersetujui dari semasa ke semasa dan berdasarkan kes demi kes.

"Underlying Market" adalah aset dasar fizikal dari mana pasaran kami berasal dan pasaran di mana aset tersebut diperdagangkan.

  CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
  Baca selanjutnya
  E-mel Hubungi Chat Whatsapp