ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

EASING

อัตราดอกเบี้ยหรือราคาที่ลดลงเล็กน้อย

EBIT

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

EBITD

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

EBITDA

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

ECB

ธนาคารกลางยุโรป สร้างขึ้นเพื่อติดตามนโยบายทางการเงินของ 11 ประเทศที่แปลงจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ECONOMIC INDICATOR

สถิติที่รายงานโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น อัตราการเติบโต ยอดค้าปลีก และการจ้าางาน

EMPLOYMENT RATE

อัตราการจ้างงาน

EPS

กำไรต่อหุ้น กำไรของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้น

EQUILIBRIUM EXCHANGE

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความต้องการอุปทานของสกุลเงินในระบบเศรษฐกิจ

EQUITY

มูลค่าเงินคงเหลือของบัญชีซื้อขาย โดยสมมุติการชำระบัญชีในตลาดปัจจุบัน

EUROCURRENCY

สกุลเงินที่บริษัทและรัฐบาลกลางฝากไว้ในธนาคารนอกประเทศ โดยปกติสกุลเงินจะเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่ยูโร

EURODOLLARS

เงินฝากในสกุลเงินดอลลาร์ที่ฝากไว้นอกประเทศสหรัฐฯ

EUROPEAN OPTION

ออปชั่นที่สามารถใช้ได้ในวันหมดอายุแทนที่จะใช้ในวันก่อนหน้านั้น

EUROPEAN UNION

กลุ่มประเทศที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าประชาคมยุโรป

EXCHANGE CONTROL

ระบบควบคุมกลไกของการไหลเข้าและไหลออกของอัตราแลกเปลี่ยน

EXCHANGE RATE

อัตราแลกเปลี่ยน

EXECUTION

ขั้นตอนการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือขายตราสาร

EXERCISE NOTICE

การแจ้งเตือนว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายมีความประสงค์ที่จะซื้อหรือขายออปชั่นในราคาที่ใช้อ้างอิง

EXERCISE PRICE

ราคาที่ผู้ซื้อหรือขายออปชั่นสามารถซื้อหรือขายตราสารอ้างอิงได้

EXERCISE VALUE

กำไรส่วนต่างจากราคาใช้สิทธิและเงินลงทุน เมื่อออปชั่นถูกดำเนินการ

EXOTIC

สกุลเงินหรือออปชั่นที่ซื้อขายกันในวงแคบ

EXPIRATION DATE

วันหมดอายุของสัญญา

EXPIRATION MONTH

เดือนหมดอายุของออปชั่น

EXPIRY DATE

วันสุดท้ายของการซื้อหรือขายออปชั่น

EXPOSURE

เงื่อนไขที่ถูกกำหนดของความเสี่ยง

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp