ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

B2B

Business to Business การทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

BACK OFFICE

การดำเนินงานของพนักงานเพื่อสนับสนุนการซื้อขายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

BACK TESTING

การสร้างสมมุติฐานในการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากช่วงเวลาก่อนหน้า

BALANCE OF PAYMENTS

ดุลการชำระเงิน

BALANCE OF TRADE

มูลค่าการส่งออกน้อยกว่ามูลค่าการนำเข้า โดยวัดจากตัวเลขที่แสดงได้และแสดงไม่ได้ โดยตัวเลขที่แสดงได้คือ ตัวเลขของสินค้า ในขณะที่ตัวเลขที่แสดงไม่ได้คือ ภาคบริการ

BANK NOTES

ธนบัตรชนิดกระดาษที่ออกโดยธนาคารกลางและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

BANK RATE

อัตราที่ธนาคารกลางกำหนดในการให้กู้ยืมในระบบของธนาคารในประเทศ

BANK WIRE

ระบบข้อความคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับธนาคารรายใหญ่เป็นกลไกในการแจ้งให้ธนาคารของผู้รับทราบถึงการดำเนินงานบางอย่างที่เกิดขึ้น

BANKRUPTCY

ล้มละลาย (สภาวะที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้สินได้)

BARRIER OPTION

ตราสารสิทธิหรือออปชั่น เป็นตราสารที่มีเงื่อนไขว่า ราคาของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านระดับราคาที่กำหนดจึงจะสามารถใช้สิทธิได้

BASE CURRENCY

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน ส่วนสกุลเงินที่สองจะเรียกว่าสกุลเงินรอง

BASIS

ความแตกต่างระหว่างราคาเงินสดและราคาซื้อขายล่วงหน้า

BASIS POINT

หนึ่งในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (0.01%)

BEAR (PUT) SPREAD

สเปรดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง โดยทำให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ในราคาที่ถูกลง

BEAR MARKET

ตลาดหมี คือสถานการณ์ที่ราคาของตลาดลดลงเป็นอย่างมาก

BENEFICIAL OWNER

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของ

BETA

ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด ความปลอดภัยที่มีเบต้า1.5 จะเคลื่อนไหวประมาณ 1.5 ต่อเท่าของผลตอบแทนของตลาด

BID

ราคาที่สูงที่สุดที่จะจ่ายในเวลาเมื่อมีการซื้อคู่สกุลเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ

BIG FIGURE

หมายถึงตัวเลขสามหลักแรกของอัตราแลกเปลี่ยน

BLACK-SCHOLES MODEL

สูตรการคำนวนราคาออปชั่นที่คิดค้นโดย Fisher Black และ Myron Scholes สำหรับออปชั่นในหลักทรัพย์และต่อมาได้รับการพัฒนาโดย Black ในตลาดฟิวเจอร์ส

BOLLINGER BANDS

การศึกษาทางเทคนิคโดยนักวิเคราะห์กราฟ โดยวิเคราะห์ผ่านเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Standard Deviation หรือ "SD" ทั้งค่าบวกและลบ ซึ่งจะสร้าง "Band" หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้นในการวิเคราะห์สภาวะตลาด ดังนั้นกรอบจะกว้างถ้าข้อมูลมีความผันผวนสูง ถ้าราคาวิ่งออกนอกกรอบ ก็จะหมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญ

BOND

พันธบัตรคือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นเวลามากกว่า 1 ปี เสมือนว่านักลงทุนให้กู้ยืมเงินและผู้ขายพันธบัตรตกลงที่จะชำระเงินต้นของเงินกู้ในเวลาที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย

BOND RATING

การจัดอันดับตามความเป็นไปได้ของการผิดนัดชำระโดยผู้ออกตราสารหนี้โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีตั้งแต่ AAA ถึง D

BREAK EVEN POINT

ราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีราคาเท่ากับต้นทุน (TR=TC)

BREAK OUT

คำศัพท์ทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์กราฟใช้เพื่อแสดงถึงการทะลุแนวรับแนวต้านหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

BROKER

ตัวแทนที่ดำเนินการซื้อขายสกุลเงินและตราสารต่างๆ เพื่อค่าคอมมิชชั่นและค่าสเปรด

BROKERAGE

ค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์

BUBA (BUNDESBANK)

Bundesbank ธนาคารกลางของเยอรมนี

BULL

นักลงทุนเชื่อว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้น

BULL (CALL) SPREAD

สเปรดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น โดยการซื้อในราคาที่ต่ำและขายในราคาที่สูง

BULL MARKET

ตลาดกระทิง ที่ราคาจะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

BULLION

ทองคำแท่ง

BUTTERFLY SPREAD

กลยุทธ์ของออปชั่นที่รวมระหว่างแนวโน้มกระทิงและหมีเข้าด้วยกัน โดยใช้ราคาใช้สิทธิ 3 ราคา ซึ่งตำกว่าราคาใช้สิทธิ 2 ราคา บ่งบอกว่าอยู่ในสภาวะกระทิง และราคาใช้สิทธิที่สูงกว่า บ่งบอกว่าอยู่ในสภาวะหมี โดยทั้งการเสนอขายและการเสนอซื้อจะถูกนำมาใช้พร้อมกัน

BUYER/TAKER

ผู้ที่ซื้อคู่สกุลเงิน

BUYING RATE

อัตราแลกเปลี่ยนหรือบิทที่ดีลเลอร์เต็มใจจะซื้อ

BUYING THE SPREAD

ในออปชั่น คือการซื้อสัญญาที่ใกล้หมดอายุและขายสัญญาที่อยู่ไกล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า Bull Spread

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp