قوانین معامله

نمونه های داد و ستد برای تبادل ارز

نرم افزار تجاری MetaTrader 4 که در ICM مورد استفاده قرار میگیرد دارای یک کارکرد پشتیبانی کامل است که درک مقدار پوزیشنهای باز و نیز سود و زیان پوزیشنهای بسته را برای تاجر تسهیل میکند. به هر حال، باز هم تجار باید نحوه عملکرد یک تجارت و نیز نحوه محاسبه سود و زیان به صورت دستی را درک کنند.

عرصه هایی است که در آن واحد پول یک کشور با واحد پول کشوری دیگر به نرخ توافق شده تبادل میگردد. بیش از 150 جفت ارزی وجود دارد که میتوان آنها را داد و ستد کرد، اما نقدینه ترین آنها که از بالاترین میزان تبادل برخوردار هستند جفتهای ارزی «عمده» هستند.

جفتهای ارزی عمده

EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا)
GBP/USD (پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا)
USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن)
USD/CHF (دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس)
USD/CAD (دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا)
AUD/USD (دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا)
 

ارزهای اولیه (پایه) در مقابل ارزهای ثانویه

ارز اولیه، یا ارز پایه، مرجعی است که اندازه قرارداد را تعیین میکند. به هر حال، محاسبه سود و زیان همیشه بر اساس ارز ثانویه انجام میگیرد. همه واحدهای پول به صورت جفت داد و ستد میشوند؛ به این ترتیب که واحد پول «پایه» اولین واحد پول جفت ارزی و واحد پول «مظنه» یا «نرخ» دومین واحد پول جفت ارزی تلقی میگردد. مثالها به شرح زیر است:

جفت ارزی اندازه قرارداد ارزش 1 پیپ ارزش ۱ پیپ در دلار
EUR/USD 100000 یورو 10/00 دلار آمریکا 10/00 دلار آمریکا
GBP/USD 100000 پوند انگلیس 10/00 دلار آمریکا 10/00 دلار آمریکا
USD/JPY 100000 دلار 1000 ین (تقسیم بر نرخ فعلی USD/JPY)
USD/CHF 100000 دلار 10/00 فرانک سوئیس سوئیس (تقسیم بر نرخ فعلی USD/CHF)
USD/CAD 100000 دلار 10/00 دلار کانادا (تقسیم بر نرخ فعلی USD/CAD)
AUD/USD 100000 دلار استرالیا 10/00 دلار آمریکا 10/00 دلار آمریکادر ICM، به منظور خرید یا فروش 1 قرارداد (انباشته) یک جفت ارزی خاص، مشتری باید حداقل 1000 دلار آمریکا در حساب خود، یا حدود %1 حاشیه اعتبار، داشته باشد. به عبارت دیگر، داشتن حاشیه اعتبار اولیه 1000 دلار برای هر 100000 Ccy که داد و ستد میشود الزامی است، و این متناظر با یک اهرم مالی 1:100 است. اگر تاجر کمتر از 1000 دلار در حساب خود داشته باشد، باز هم میتواند به داد و ستد بپردازد، اما این کمتر از 1 انباشته خواهد بود.

ICM حاشیه اعتبار الزامی ندارد، اما حاشیه اعتبار %1 اولیه برای حسابهای استاندارد الزامی است. برای تضمین اینکه حسابهای مشتری به دارایی خالص منفی بسط نیابند، پایگاه تجاری کلیه پوزیشنهای موجود در نسبت دارایی خالص/حاشیه اعتبار %5 را به صورت خودکار میبندد.

 

مثالهایی از محاسبات سود و زیان

 
خرید 5 EUR/USD به نرخ 1/3450 | فروش 5 EUR/USD به نرخ 1/3490

1/3450 (قیمت آغازین) x 5 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 672500
1/3490 (قیمت پایانی) x 5 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 674500
2000 دلار (سود)

خرید 5 EUR/USD به نرخ 1/3156 | فروش 5 EUR/USD به نرخ 1/3124

1/3156 (قیمت آغازین) x 5 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 657800
1/3124 (قیمت پایانی) x 5 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 656200
1600 دلار (زیان)

فروش 3 USD/CHF به نرخ 0/8982 | خرید 3 USD/CHF به نرخ 0/8924

0/8982 (قیمت آغازین) x 3 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 269460
0/8924 (قیمت پایانی) x 3 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 267720
1740 دلار (سود)

فروش 3 USD/CHF به نرخ 0/9141 | خرید 3 USD/CHF به نرخ 0/9191

0/9141 (قیمت آغازین) x 3 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 274230
0/9191 (قیمت پایانی) x 3 (انباشته داد و ستد شده) x 100000 (اندازه قرارداد) = 275730
1500 فرانک سوئیس (سود)

برای کسب ارزش USD، مقدار سود CHF باید تقسیم بر قیمت پایانی CHF شود: 1740 ÷ 0/8924 (قیمت پایانی) = 1949/79 دلار