Top
 
Trách nhiệm giao dịch: CFD và Spot FX là công cụ phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. Bạn cần hiểu rõ bản chất và mức độ rủi ro thua lỗ trong giao dịch trước khi quyết định tham gia đầu tư. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ biến động của giá của các thị trường cơ bản khi giao dịch.

Swap Rate

Tỷ lệ hoán đổi / Phí quản trị

Tỷ giá hoán đổi ngoại hối, còn được gọi là tỷ lệ tái đầu tư, là phí lãi thu được hoặc tính phí để giữ một vị thế mở qua đêm. Đó là chênh lệch lãi suất giữa hai thành phần của cặp bạn đang giao dịch.

*Lưu ý: Nếu bạn giữ một vị trí qua đêm vào Thứ Tư, phí hoán đổi kiếm được hoặc thanh toán hàng ngày cao gấp ba lần số tiền thông thường. Phí hoán đổi trên các cổ phiếu Mỹ. CFD tiền mặt, Bitcoin và Lira Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng "Phí quản trị".

Sản Phẩm
Mua
Bán
USDTRYm
-265.6392
45.5239
BTCUSD
-0.2%
-0.2%
USDTRYr
-265.6392
45.5239
EURTRYm
-330.8234
85.3462
EURTRYr
-330.8234
85.3462
EURTRY
-330.8234
85.3462
USDTRY
-265.6392
45.5239
APPL
-0.74401
-0.13528
AIG
-0.56991
-0.10362
C
-0.83336
-0.15152
CAT
-1.56926
-0.28532
DIS
-1.62338
-0.29516
GOOGL
-14.731754
-2.6785
MSFT
-1.66969
-0.30358
IBM
-1.46509
-0.26638
GE
-0.12188
-0.02216
MMM
-1.88595
-0.3429
PFE
-0.42097
-0.07654
F
-0.09889
-0.09889
BABA
-2.22024
-0.40368
KO
-0.59829
-0.10878
CVX
-1.29767
-0.23594
MS
-0.54758
-0.09956
INTC
-0.62436
-0.11352
NVDA
-2.33288
-0.42416
NFLX
-3.3825
-0.615
MU
-0.52723
-0.09586
AMZN
-19.2665
-3.503
CSCO
-0.4818
-0.0876
EBAY
-0.38335
-0.0697
FDX
-1.72249
-0.31318
RACE
-1.82699
-0.33218
GS
-2.47115
-0.4493
HAL
-0.24541
-0.04462
HOG
-0.4059
-0.0738
HD
-2.35796
-0.42872
JNJ
-1.895863
-0.28074
LMT
-4.25755
-0.7741
MAR
-1.56453
-0.28446
MET
-0.54439
-0.09898
MCO
-2.54848
-0.46336
NKE
-1.06678
-0.19396
NTRS
-1.19801
-0.21782
PG
-1.36576
-0.24832
RL
-1.22804
-0.22328
CRM
-1.738
-0.316
SIRI
-0.07502
-0.01364
UA
-0.19162
-0.03484
VZ
-0.67298
-0.12236
V
-2.00409
-0.36438
WU
-0.29513
-0.05366
XRX
-0.41492
-0.07544
MCD
-2.14885
-0.3907
AMCX
-0.567587
-0.0106
AXP
-1.3266
-0.2412
BAC
-0.37004
-0.06728
BB
-0.078976
-0.001
BLK
-5.45336
-0.99152
BMY
-0.49154
-0.046
BRKB
-2.44871
-0.44522
CL
-0.815581
-0.0119
FB
-2.21056
-0.40192
HON
-1.92929
-0.35078
JPM
-1.48511
-0.27002
MON
-1.3874
-0.08
ORCL
-0.60291
-0.10962
QCOM
-0.9218
-0.1676
SBUX
-0.94985
-0.1727
SNAP
-0.16214
-0.02948
SYY
-0.760472
-0.047
T
-0.4202
-0.0764
TEVA
-0.084834
-0.001
TSLA
-0.73863
-0.13423
TWTR
-0.33176
-0.06032
WFC
-0.59785
-0.1087
XOM
-0.814605
-0.0118
AAL
-0.3047
-0.0554
CI
-2.1879
-0.3978
COF
-1.11507
-0.20274
EL
-2.17613
-0.39566
EXPE
-1.18459
-0.21538
GM
-0.39083
-0.07106
GPS
-0.17864
-0.03248
GRMN
-1.0615
-0.193
GT
-0.17699
-0.03218
HAS
-1.11045
-0.2019
HLF
-0.49951
-0.09082
HPE
-0.17468
-0.03176
JD
-0.36212
-0.06584
K
-0.7282
-0.1324
KMB
-1.507
-0.274
MA
-3.19407
-0.58074
MASI
-1.71017
-0.31094
MHK
-1.5257
-0.2774
MRVL
-0.26543
-0.04826
MSCI
-2.9326
-0.5332
MSI
-1.76781
-0.32142
PEP
-1.51162
-0.27484
PRU
-1.01475
-0.1845
SLB
-0.40557
-0.07374
SNE
-0.71797
-0.13054
STX
-0.64856
-0.11792
TGI
-0.31812
-0.05784
TRIP
-0.319
-0.058
TRV
-1.49303
-0.27146
WMT
-1.31725
-0.2395
WYND
-0.54252
-0.09864
WYNN
-1.33892
-0.24344
#DOW30
-31.43
-3.636
#Germany30
-10.732
-10.9
#UK100
-7.352
-3.015
#USTech100
-10.5
-2.1564
#US500
-4.568
-1.254
#Japan225
-14.567
-16.453
#Spain35
-5.642
-8.415
#France40
-3.704
-4.584
#Euro50
-4.5412
-4.5687
USDZARm
-17.92
8.56
USDPLNm
-0.744
-3.41
USDRUBm
-20.61
5.5
USDMXNm
-22.371
9.454
USDNOKm
-1.41
-3.996
USDSEKm
3.47
-8.724
USDDKKm
6.201
-9.882
USDCZKm
-0.624
-0.6245
#BRENT
-39.85
-2.87
#WTI
-23.15
-2.33