Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

T-BILL

Tín phiếu kho bạc; Các nghĩa vụ ngắn hạn của Chính phủ ban hành trong thời hạn từ một năm trở xuống.

TECHNICAL ANALYSIS

Nghiên cứu hành động giá trên thị trường thông qua việc sử dụng các biểu đồ và phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng giá cả.

TECHNICAL CORRECTION

Việc điều chỉnh giá của một công cụ dựa trên các yếu tố kỹ thuật hơn là tâm lý thị trường.

TENDER

Đấu thầu là quá trình mời các bên gửi đề nghị cung cấp hoặc mua hàng hóa và dịch vụ chính thức, sau đó đánh giá các đề nghị và lựa chọn nhà thầu thành công.

TENOR

Đáo hạn của một quyền chọn hoặc một khoản vay.

THEORETICAL VALUE

Giá trị được xác định về mặt toán học của một công cụ phái sinh với mô hình định giá quy định như mô hình Black-Scholes.

THETA

Thước đo độ nhạy cảm của sự thay đổi giá của một quyền chọn trong thời gian hết hạn.

THIN MARKET

Thị trường trong đó khối lượng giao dịch thấp và do đó giá đặt mua và giá chào bán chênh lệch nhiều do tính thanh khoản tính của công cụ.

TICK

Thay đổi tối thiểu về giá, lên hoặc xuống.

TICKET

Phương pháp chính để ghi lại thông tin cơ bản của một giao dịch.

TIME VALUE

Phần phí bảo hiểm quyền chọn trong khoảng thời gian còn lại cho đến khi hợp đồng quyền chọn hết hạn. Giá trị thời gian là bất kỳ giá trị nào ngoài giá trị nội tại của nó. Thời gian còn lại cho đến khi hết hạn càng dài, giá trị thời gian càng cao.

TOMORROW NEXT

Đồng thời mua một loại tiền tệ giao ngày hôm sau và bán cho ngày giao ngay hoặc ngược lại.

TOP DOWN APPROACH

Một phương pháp lựa chọn bảo mật bằng cách phân bổ tài sản và đầu tư một cách có hệ thống thông qua việc phân bổ ngành và lĩnh vực cho lựa chọn bảo mật riêng lẻ.

TRADE

Một giao dịch bằng miệng hoặc điện tử liên quan đến một bên mua hoặc bán tiền tệ, chứng khoán hoặc phái sinh từ một bên khác.

TRADE ABLE AMOUNT

Kích thước giao dịch nhỏ nhất có thể chấp nhận được.

TRADE BALANCE

Tổng số tiền mà một nền kinh tế thu được khi bán hàng xuất khẩu, trừ đi chi phí mua hàng nhập khẩu; một phần của số dư thanh toán.

TRADE DATE

The date on which a trade occurs.

TRADE DEFICIT/SURPLUS

The difference between the value of imports and exports.

TRADE TICKET

The primary method of recording the basic information of a transaction.

TRANSACTION

An executed order to buy or sell an instrument; could be an entry or a liquidation trade.

TRANSACTION DATE

The date on which a trade occurs.

TREASURER

The corporate officer responsible for designing and implementing a firm's financing and investing activities.

TREASURY BILLS

Short-term obligations of a Government issued for periods of one year or less. Treasury bills do not carry a rate of interest and are issued at a discount on the par value. Treasury bills are repaid at par on the due date.

TREASURY BONDS

Government obligations with maturities of ten years or more.

TREASURY NOTES

Government obligations with maturities more than one year but less than ten years.

TREASURY STOCK

Outstanding stock that has been sold and subsequently repurchased by the issuing firm. Treasury stock does not carry voting rights or an ability to collect dividends, and is not used in earnings per share calculations.

TURNOVER

The total money value of currency contracts traded is calculated by multiplying size by the number of contracts traded.

TWO-WAY QUOTATION

When a dealer quotes both buying and selling rates for foreign exchange transactions.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp