ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

ZERO COUPON BOND

พันธบัตร ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย เนื่องจากแรกเริ่มแล้วพันธบัตรนี้ได้รับการเสนอให้เพื่อใช้เป็นส่วนลดจากราคาไถ่ถอนของตัวมันเอง

ZERO INVESTMENT PORTFOLIO

พอร์ตการลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิเป็นศูนย์ เปิดจากการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งตามปกติเป็นกลยุทธ์อาร์บิทราจ

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp