ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

YARD

เป็นคำแสลงหมายถึง หนึ่งพันล้าน

YEAR TO DATE

YTD; ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิทินของปีจนถึงวันปัจจุบัน

YIELD CURVE

กราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของตราสารตามระยะเวลาจนถึงเวลาสิ้นสุด เส้นโค้งในด้านบวกมีค่าดอกเบี้ยต่ำในระยะเวลาที่สั้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าในระยะเวลาที่ยาวกว่า ส่วนเส้นโค้งในแนวลบ มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าในระยะเวลาที่สั้น

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp