ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

RALLY

การเพิ่มขึ้นอย่างมากในราคาตลาดหลังจากราคาลดลง

RANGE

ราคาซื้อขายที่สูงและต่ำของสกุลเงิน หลักทรัพย์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ในช่วงเวลาที่กำหนด

RATE

ราคาของสกุลเงินหนึ่งในรูปแบบของอีกสกุลเงินหนึ่ง

RATING

การประเมินคุณภาพเครดิตของปัญหาหนี้บริษัทโดยสถาบันจัดอันดับ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้การจัดอันดับนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการลงทุน

RATIO CALENDAR SPREAD

การขายออปชั่นอายุสัญญาระยะสั้นมากกว่าออปชั่นอายุสัญญาระยะยาวที่ราคาใช้สิทธิเดียวกัน

RATIO SPREAD

การซื้อจำนวนออปชั่นที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาและขายในจำนวนที่มากกว่าของออปชั่นที่มีโอกาสในการใช้สิทธิต่ำ

REACTION

การกลับตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคา มักใช้เพื่ออธิบายการลดลงหลังจากราคาที่สูงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง

REAL

อัตราดอกเบี้ยที่ถูกปรับเพื่อลดผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ

REAL GDP

รูปแบบการปรับอัตราเงินเฟ้อของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

REAL TIME

ข้อมูลราคาซื้อขายปัจจุบัน คือ การระบุการเสนอราคาซื้อหรือราคาขาย

RECESSION

ช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะการลดลงของ GDP สำหรับสองไตรมาสติดต่อกันหรือมากกว่านั้น

REINVESTMENT RATE

อัตราผลตอบแทนจากการนำดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ได้รับไปลงทุนต่อ ซึ่งอาจไม่ได้รับในอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยของจำนวนเงินต้น

REPO

สัญญาที่ผู้ขายตราสารหนี้ เช่น ตั๋วเงินคลัง ตกลงที่จะซื้อกลับคืนในระยะเวลาและราคาที่กำหนด

REPO RATE

อัตราดอกเบี้ยในการซื้อคืนของการทำธุรกรรมซื้อคืน

REPURCHASE AGREEMENT

ดูที่ Repo

RESERVE REQUIREMENT

อัตราส่วนของเงินสำรองต่อเงินฝาก แสดงเป็นเศษส่วน และถูกกำหนดโดยธนาคารแห่งชาติ

RESERVES

เงินทุนที่ถูกกันไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องใช้ในอนาคต เงินสำรองทางการนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นได้

RESISTANCE POINT

ราคาที่นักวิเคราะห์รับรู้ว่าเป็นราคาที่จะส่งผลให้เกิดการดีดกลับของราคา แต่หากทะลุกรอบออกไป จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

RETAIL PRICE INDEX

RPI ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของตะกร้าสินค้าขายปลีกคงที่

RETAIL SALES

การวัดผลรายเดือนของสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ค้าปลีก โดยวัดจากการสุ่มตัวอย่างร้านค้าปลีกประเภทและขนาดต่างๆ มักเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

RETURN ON EQUITY

ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไร กำหนดโดยการหารรายได้สุทธิในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาดดยผู้ถือหุ้นสามัญ

RETURN ON INVESTMENT

ผลลัพธ์จากการดำเนินการที่ช่วยตัดสินใจในการลงทุน ROI คำนวณโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิหารด้วยจำนวนเงินลงทุน

REUTER DEALING

ระบบสำหรับการซื้อขายที่ได้รับรางวัลระหว่างธนาคารที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นคริสตศักราช1980.

REVALUATION

การเปลี่ยนแปลง โดยปกติแล้วจะเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราการแลกเปลี่ยนคงที่ของประเทศซึ่งเป็นผลมาจากทางการ

REVERSAL

การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มทั่วไปของตลาด

RISK MANAGEMENT

การบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยง

RISK REVERSAL

การซื้อพุทออปชั่นและขายคอลออปชั่นพร้อมกัน โดยพุทออปชั่นช่วยป้องกันกราฟในทิศทางลงในขณะที่คอลออปชั่นป้องกันในทิศทางขึ้น

ROLLOVER

การซื้อขายข้ามคืน โดยเฉพาะในวันทำการถัดๆไป (สามารถเรียกว่า Tomorrow Next หรือ Tom-Next) An overnight swap, specifically the next business day against the following business day (also called Tomorrow Next, abbreviated to Tom-Next).

ROUND TURN

การทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งการซื้อและการขายในเวลาถัดมา หรือการขายตามด้วยการซื้อคืน

RUNNING A POSITION

การเปิดสถานะเพื่อหวังผลจากการเก็งกำไร

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp