ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

P/E

Price Earnings Ratio (อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ) แสดงอัตราส่วนเปรียบเทียบกำไร ที่หุ้นตัวนั้นขาย ด้วยการนำราคาหุ้นปัจจุบัน/กำไรสุทธิต่อหุ้น

PAID-IN CAPITAL

เงินส่วนเกินที่ได้รับจากหุ้นของบริษัทที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี

PAR

เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์ การขายพันธบัตรในราคาที่ตราไว้มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าการออกหุ้นกู้เดิมหรือมูลค่าของมันที่ไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด

PARITY

ความเท่าเทียมกันในมูลค่าของหนึ่งสกุลเงินในรูปแบบของสกุลเงินอื่น

PAYMENT DATE

วันที่ซึ่งการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยพันธบัตรถูกกำหนดให้ส่งมอบ

PAYROLL EMPLOYMENT

บัญชีเงินเดือนการจ้างงาน คือ การวัดจำนวนคนที่ได้รับค่าจ้างในฐานะพนักงานโดยสถานประกอบการการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯและหน่วยงานของรัฐบาล

PENSION FUND

กองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจ่ายเงินบำนาญให้กับพนักงานหลังเกษียณ

PETRODOLLARS

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการขายน้ำมันของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน

PHYSICAL COMMODITY

สินค้าโภคภัณฑ์ คือ อาหาร โลหะ หรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนถาวรอื่นๆที่นักลงทุนซื้อหรือขาย

PIP

หน่วยของราคาที่เล็กที่สุดของสกุลเงิน (0.0001 ของหน่วย)

PIT

พื้นที่เฉพาะสำหรับการซื้อขายแบบเคาะกระดานที่ถูกออกแบบมาสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี สกุลเงิน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

PLAZA ACCORD

ข้อตกลงในปี 1985 ที่โรงแรมพลาซ่าโดยกลุ่ม G5 เพื่อลดค่าเงินดอลลาร์

POINT

การเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนขั้นต่ำหรือการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดของราคา หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของอัตราดอกเบี้ย

PORTFOLIO

ชุดของการลงทุน ดอกเบี้ย และ/หรือเงินทุน

POSITION

ภาระผูกพันสุทธิของสกุลเงินที่กำหนด

POWER OF ATTORNEY

การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งดำเนินการในนามของบุคคลอื่น เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินระหว่างบัญชี หรือการซื้อขายเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่ง

PREFERRED SHARES

หุ้นบุริมสิทธิให้เงินปันผลในอัตราคงที่แก่นักลงทุนจากกำไรของบริษัทและจะได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

PREMIUM

จำนวนเงินที่อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเกินอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน, ส่วนต่างที่จ่ายสูงกว่าระดับราคาปกติ

PRESENT VALUE

จำนวนเงินสดในวันนี้ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าการชำระเงินหรือกระแสการชำระเงินที่จะได้รับในอนาคต

PRICE EARNINGS RATIO

ดูที่ P/E ด้านบน

PRICE GAP

ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเปิดสร้างช่องว่างบนกราฟ กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงสุดของวันอยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้าหรือเมื่อราคาต่ำสุดของวันอยู่สูงกว่าราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า

PRIMARY DEALER

โดยปกติจะหมายถึงรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับพันธบัตรรัฐบาล

PRODUCER PRICE INDEX

PPI ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯเพื่อประเมินระดับราคาขายส่งในระบบเศรษฐกิจ

PROFIT TAKING

การดำเนินการของนักลงทุนในการขายเมื่อราคาสูงขึ้นหรือซื้อเมื่อราคาลดลงเพื่อทำกำไร

PROGRAM TRADING

การซื้อขายตามสัญญาณจากโปรแกรมคอมพิมเตอร์ โดยปกติแล้วจะถูกป้อนโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของเทรดเดอร์และดำเนินการโดยอัตโนมัติ

PUT OPTION

ให้สิทธิแต่ไม่เป็นภาระผูกพันในการขายสกุลเงินหรือตราสารที่ราคาใช้สิทธิออปชั่นภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp