ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

KEYNESIAN ECONOMICS

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ John Maynard กล่าวว่า การแทรกแซงของรัฐบาลอย่างแข็งขันเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

KIWI

ศัพท์แสลงของสกุลเงินนิวซีแลนด์

KNOCK IN

เมื่ออุปสรรคของออปชั่นจะเริ่มทำงาน เมื่อราคาสปอตที่อ้างอิงถึงระดับอุปสรรค

KNOCK OUT

เมื่ออุปสรรคของออปชั่นสิ้นสุดลง เมื่อราคาสปอตที่อ้างอิงถึงระดับอุปสรรค

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp