ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

CABLE

คำที่ใช้เรียกในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น USD/GBP

CALENDAR SPREAD

ตำแหน่งที่ประกอบไปด้วยสัญญาซื้อและสัญญาขาย โดยมีวันหมดอายุสัญญาที่ต่างกัน

CALL OPTION

ออปชั่นซื้อสิทธิ์แก่ผู้ครอบครองแต่ไม่ใช่ข้อผู้มัดในการซื้อตราสารในราคาที่กำหนดหรือช่วงเวลาที่กำหนด

CANCEL

การยกเลิกคำสั่งซื้อขาย

CAPITAL

เงินที่ใช้ลงทุนในบริษัท

CAPITAL GAIN

เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อทำกำไรจากการลงทุน คือผลต่างระหว่างราคาขายและราคาต้นทุนสุทธิ

CAPITAL MARKETS

คำศัพท์ทั่วไปที่ครอบคลุมตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

CAPM

รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

CAR

คำอธิบายจำนวนสินค้าต่อสัญญาสินค้าหนึ่งฉบับ

CASH COW

บริษัทที่มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

CASH DELIVERY

การชำระบัญชีในวันเดียวกัน

CASH FLOW

กระแสเงินสดที่บริษัททำได้มากกว่าการดูบัญชีกำไร

CASH MARKETS

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตลาดที่ซื้อขายแบบทันที ซึ่งเป็นตลาดที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาในปัจจุบัน

CASH SETTLEMENT

สัญญาที่ผู้ขายจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

CBOE

Chicago Board Options Exchange

CBOT

Chicago Board of Trade

CEILING

ราคาที่สูงที่สุด เช่น อัตราดอกเบี้ยหรือตัวเลขอื่นๆ ในธุรกรรมทางการเงิน

CENTRAL BANK

ธนาคารที่มีหน้าที่ควบคุมนโยบายการเงินของประเทศ

CERTIFICATE OF DEPOSIT

หลักฐานการฝากเงินกับธนาคารซึ่งระบุวันครบกำหนดและระบุวันชำระดอกเบี้ย

CHAPTER 11 PROCEEDINGS

บทบัญญัติเกี่ยวกับการล้มละลาย ซึ่งลูกหนี้จะได้รับการจัดโครงสร้างใหม่โดยศาล เนื่องจากมูลค่าหลังปรับโครงสร้างอาจมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่ต้องได้รับชำระ

CHAPTER 7 PROCEEDINGS

บทบัญญัติของกฏหมายปฏิรูปการล้มละลาย ซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้จะถูกควบคุมโดยศาลและจะไม่สามารถสร้างธุรกิจอื่นๆ ได้

CHARTIST

บุคคลที่ศึกษาในเรื่องกราฟในอดีตเพื่อค้นหาแนวโน้ม เพื่อค้นหาแนวรับและแนวต้าน

CLASS

ออปชั่นที่มีความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

CLEARING

การแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยธุรกกรมจะถูกดำเนินการตามกระบวนการจับคู่การซื้อขาย

CLEARING HOUSE

ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย และรับผิดชอบในการปกป้องผู้ซื้อและผู้ขายจากการสูญเสียเงินโดยรับรองการปฏิบัติของสัญญาแต่ละฉบับ

CLOSED POSITION

ธุรกรรมที่ไม่มีการซื้อขายและไม่มีความเสี่ยงใดเกี่ยวกับตลาด

CME

Chicago Mercantile Exchange

COMEX

Commodity Exchange of New York

COMMISSION

ค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์อาจเรียกเก็บจากลูกค้า

COMMODITY

สินค้าจำพวก อาหาร โลหะ ที่นักลงทุนซื้อขาย ซึ่งโดยปกติจะซื้อขายผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

CONDOR

กลยุทธ์ของราคาซื้อและขายที่ต่างกันเพื่อทำกำไรจากความผันผวนในวงแคบ

CONFIRMATION

การดำเนินตามธุรกรรมหลังจากยืนยันรายละเอียดการซื้อขาย

CONSUMER PRICE INDEX

การวัดราคารายเดือนของสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ ซึ่งเป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อ โดยปกติ CPI จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความคาดหวังในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินในระยะสั้น

CONTRACT

ข้อตกลงในการซื้อขายสกุลเงินที่ระบุใน OTC หรือระบุเดือนในอนาคต

CONTRACT EXPIRY DATE

วันซื้อขายสุดท้ายของสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชั่น

CORPORATE FINANCE

กระบวนการที่บริษัทระดมทุนเข้ากองทุน โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวมกิจการและการเสนอปรับโครงสร้าง

COST OF LIVING INDEX

ดัชนีที่ใช้วัดอัตราเงินเฟ้อเช่น CPI

COUNTER PARTY

ธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน

COUNTER VALUE

หากมีการซื้อขายสกุลเงินอื่นๆ กับสกุลเงินดอลลาร์ counter value คือมูลค่าของดอลลาร์ในธุรกรรมนั้นๆ

COVER

ธุรกรรมที่จำกัดการเปิดเผย

COVERED CALL

สกุลเงินหรือสินทรัพย์ที่อยู่ในตำแหน่งขาขึ้น และตำแหน่งขาลงในสกุลเงินหรือสินทรัพย์เดียวกัน

CREDIT RISK

ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเนื่องจากคู่สัญญาผิดนัดชำระ

CROSS DEAL

ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสองสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินหลัก

CROSS RATES

อัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์และสกุลเงินหลัก

CURRENCY SWAP

ข้อตกลงของภาระผูกพันการชำระเงินที่ระบุในสกุลเงินหนึ่ง สำหรับภาระผูกพันการชำระเงินที่ระบุซึ่งอยู่ในสกุลเงินอื่น

CURRENT ACCOUNT

ยอดสุทธิของการชำระเงินของประเทศ (BOP) และประกอบไปด้วย รายการสินค้าและบริการที่นำเข้าและส่งออก ตลอดจนการโอนเงินและรายได้จากการลงทุนสุทธิ

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp